PL EN


2016 | 4(31) | 143-156
Article title

Prawne problemy transferu piłkarzy wobec prawa do poszanowania życia rodzinnego

Authors
Content
Title variants
EN
Legal problems of the transfer of football players and the right to respect the family life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Piłkarze, obok aktorów i piosenkarzy, należą do najbardziej podziwianej grupy społecznej. Piłka nożna jest dyscypliną sportową nastawioną na sukces ekonomiczny i robienie kariery, na dalszy plan schodzi dostarczenie rozrywki. Ta pogoń za sukcesem może prowadzić do przetrenowania, uzależnienia od aktywności fizycznej, zdiagnozowanej depresji, zaburzeń odżywiania, prób samobójczych, a przede wszystkim oderwania od rodziny lub rezygnacji z zawarcia małżeństwa. Prawo to doznaje znaczących ograniczeń przede wszystkim poprzez system transferowy. To właśnie transfery międzynarodowe najczęściej powodują oderwanie piłkarza od rodziny, rodzinnej kultury, a także uniemożliwiają budowanie trwałych związków małżeń- skich czy partnerskich. W sposób szczególny chronieni są małoletni piłkarze właśnie ze względu na konieczność utrzymania ich związków z rodziną. Analiza przepisów FIFA, a w konsekwencji PZPN, pokazuje brak stosownych regulacji dla pełnoletnich piłkarzy, które chroniłyby ich podstawowe prawo do utrzymania związków rodzinnych czy zawarcia lub ochrony małżeństwa bądź związku partnerskiego.
EN
Footballers, next to the actors and singers belong to the social group which is most admired by others. Football is a sport discipline focused on economic success and a career, and also to provide entertainment. This rat race may lead to overtraining, dependence on physical activity, diagnosed depression, eating disorders, suicide attempts, and above all, the separation from family or it makes difficult to get married. This right is experiencing significant restrictions primarily through the transfer system. Mostly, the international transfers cause footballer’s separation from the family, own culture, and prevent from building lasting marriages or partnerships. In particular, the minors players are protected, precisely because of the need to maintain their relationship with the family. However, the analysis of FIFA regulations and consequently, the regulation of Polish Football Association, shows a lack of appropriate provisions for adult players, which would protect their basic right to maintain family relationships or entering into relationships or the protection of marriage or partnership.
Year
Issue
Pages
143-156
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Andreff, W., Szymański, S. (2006). Sport in developing countries, „Handbook on the Economics of Sport”. Massachusetts.
 • Bastianon, S., Nascimbene, B. (2005). Lo sport e il diritto comunitario. W: A. Greppi (red.), Diritto Internazionale dello sport. Torino: Giappichelli Editore.
 • Bočáková, O., Kubíčková, D. (2015). Rodzina i jej pozycja w nowym tysiącleciu, „Journal of Modern Science” 3/26, s. 33–45. ISSN 1734-2031.
 • Ciampaglia, G.M. (2011). La creazione del valore nelle società di calcio, „Journal of Applied Psychology”, 86.3, s. 425–445.
 • Jasudowicz, T. (oprac.) (1998). Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora ISBN 83-86850-96-5.
 • Jasudowicz, T. (2001). Klonowanie człowieka – z perspektywy standardów Rady Europy, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 5.1, s. 213–225. ISSN 1428-345x.
 • Klecha, K. (2002). Integralność osoby ludzkiej w ujęciu Karty Praw Podstawowych, „Prawa Człowieka”, 8, s. 64–70.
 • Korczyński, M., Świdzińska, A. (2015). Migracje – edukacja międzykulturowa – bezpieczeństwo, „Journal of Modern Science” 4/27, s. 67–79. ISSN 1734-2031.
 • Lesiewicz, K., Sobiecki, R. (2012). Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) jako korporacja transnarodowa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 4, s. 39–45.
 • Lo Giacco, M.L. (2008). Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia. W: M.L. Lo Giacco (red.), La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuridici. Bari: Cacucci.
 • Lubrano, E. (2004). L’ordinamento giuridico del giuoco calcio. Roma: Istituto Editoriale Regioni Italiane.
 • Maguire, J., Stead, D. (1998). Border crossings. Soccer labour. Migration and the European Union, „International Review for the Sociology of Sport”, 33.1, s. 59–73.
 • Michalska, A., Twardowski, T. (1999). Prawo człowieka do integralności genetycznej, „Państwo i Prawo” 5, s. 43–46.
 • Mikołajczyk, A. (2011). Rynek transferowy w piłce nożnej. Doświadczenia europejskie, „Studia Gdańskie. Wizja i Rzeczywistość”, 8, s. 175–176.
 • Roman, Ł. (2015). Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science” 4/27, s. 209–225. ISSN 1734-2031.
 • Rutkowska, K. (2011). Psychologia sportu – w stronę nauk o kulturze fizycznej czy nauk humanistycznych?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin Polonia, Sec. J vol. XXIV, nr 2, s. 13.
 • Sitek, M. (2014). Human rights versus a football player’s rights. W: M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.), Human rights between war and peace. Vol. I i II. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 88–99. ISBN 9788362383542.
 • Sitek, M. (2012). Prawne i instytucjonalne ramy zwalczania handlu ludźmi. W: B. Sitek i inni (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 331–344. ISBN 9788362383184.
 • Sitek, M. (2013). Prawne ramy zwalczania korupcji w piłce nożnej, „Journal of Modern Science” 4/19, s. 203–219. ISSN 1734-2031.
 • Sobczak, J. (2008). Prawo do ochrony orientacji seksualnej. Standardy europejskie. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy. Olsztyn–Bari: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 380–382.
 • Święcka, K. (2008). Konflikt między wolnością mediów a prawami osobistymi jednostki. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy. Olsztyn–Bari: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 390–395.
 • Zięba-Załucka, H. (2008). Ochrona rodziny a regulacje Konstytucji RP w tym zakresie. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej. Olsztyn–Bari: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 397–408. ISBN 978-83-89112-64-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8c78be4-678e-4974-adf0-79d18c507f8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.