PL EN


Journal
2016 | 11 | 107-122
Article title

Mąkolice, stan. 15, gm. Głowno. Przyczynek do badań nad zagospodarowaniem przestrzennym osad ludności kultury przeworskiej

Content
Title variants
Mąkolice, site 15, Głowno commune. Contribution to the studies of spatial layout of the Przeworsk culture settlements
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Site 15 in Mąkolice, Głowno commune, is located in central Poland, on the Łowicz-Błonie Plain. The majority of obtained archaeological sources are related to the settlement of the population of the Przeworsk culture. The most interesting features include relics of structures of two post buildings – a long house and an accompanying building, discovered in the southern part of the settlement. The most important stage of the settlement can be linked to the C2 – D1 phase.
Journal
Year
Volume
11
Pages
107-122
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Collegium Historicum, Poznań
References
 • Abramek B. 1985. Kultura przeworska nad górna Wartą. Prace i Materiały Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 32, 87-107.
 • Abramek B. 2004. Dwa domy ze schyłkowej fazy kultury przeworskiej z Walkowa-Kurnicy, ST. 1, gm. Osjaków, woj. Łódzkie, datowane metodą radiowęglową. Prace i Materiały Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 42, 327-353.
 • Bednarczyk J. 1987. Z badań sanktuarium i osady ludności kultury przeworskiej w Inowrocławiu, woj. Bydgoszcz, stan. 95. Sprawozdania Archeologiczne 39, 201-221.
 • Brabandt J. 1993. Hausbefunde der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Ein Forschungsstand, Veröffentlichungen des Landesamtes für archäologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt-Landesmuseum für Vorgeschichte. Halle-Saale: Landesamtes für archäologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt-Landesmuseum für Vorgeschichte.
 • Domański G. 1998. Tornow und Jazów – zwei Siedlungs-komplexe der Luboszyce-Kultur. W: A. Leube (red.), Haus und Hof im östlichen Germanien (= Universtätforschungen zur prahistorischen Archäologie 50). Bonn: R. Habelt, 217-225.
 • Dobrzańska H. 1980. Zagadnienie datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej. Archeologia Polski 24, 87-148.
 • Dobrzańska H. 1990. Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Forysiak J., Twardy J. 2011. Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa na stanowisku archeologicznym Mąkolice 15 i w jego najbliższym otoczeniu. W: S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Mąkolice 15, gm. Głowno, AZP: AZP 29/61-52. Łódź (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa), 3-15.
 • Godłowski K. 1977. Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (część II), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 4, 7-238.
 • Godłowski K. 1981. Kultura przeworska. Budownictwo. W: J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich 5, Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 105-106.
 • Jadczykowa I. 1981. Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 28, 109-247.
 • Jurkiewicz B., Machajewski H. 2006. Osadnictwo kultury przeworskiej z przełomu er oraz późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. W: L. Czerniak, J. Gąssowski (red.), Osada wielokulturowa w Jankowie, gmina Piątek, województwo łódzkie (= Via Archaeologica Pultuskiensis 1). Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 109-218.
 • Kot K., Piotrowska M. 2010. Osadnictwo kultury przeworskiej. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku Polesie 1, gm. Łyszkowice 4/2. Łódź (maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa).
 • Kobyliński Z. 1988. Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Leube A. 1998. Haus und Hof im östlichen Germanien während der römischen Kaiser- und Völkerwanderungszeit. Ein Beitrang zur Forschungsgeschichte. W: A. Leube (red.), Haus und Hof im östlichen Germanien (= Univer-stätforschungen zur prahistorischen Archäologie 50). Bonn: R. Habelt, 1-14.
 • Machajewski H., Pietrzak R. 2002. Osada kultury przeworskiej. W: L. Czerniak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki Szczerców Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. 3. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w poznaniu; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Fundacja Badań Archeologicznych imienia Konrada Jażdżewskiego, 123-137.
 • Machajewski H., Pietrzak R. 2008. Ze studiów nad ceramiką naczyniową kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce. W: A. Błażejewski (red.), Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum. Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 225-252.
 • Michalski J. 1983. Zagadnienia systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (Ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej. Materiały starożytne i wczesnośredniowieczne 5, 135-196.
 • Michałowski A. 2011. Budownictwo kultury przeworskiej (= Z Badań nad Osadami Okresu Przedrzymskiego i Wpływów Rzymskich). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian 1. Kultura materialna. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Muzolf B., Muzolf P. 2015. Bieniądzice, stan. 5, gm. Wieluń, woj. łódzkie – największe „pole paleniskowe” kultury przeworskiej w Polsce. Zagadnienia funkcji i chronologii. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari superiores et inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi , 409-432.
 • Nowicka E. 2000. Świat człowieka, świat kultury: systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pyrgała J. 1972. Budownictwo okresu lateńsko-rzymskiego i starszych faz wczesnego średniowiecza na Mazowszu Płockim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 20 (2), 219-236.
 • Rodzińska-Nowak J. 2006. Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 61). Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii.
 • Schuster J. 2012. Długie domy na późnorzymskiej osadzie w Konarzewie koło Poznania. W: A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 427-460.
 • Skowron J. 2006. Kultura przeworska w dorzeczu środkowej i dolnej Bzury. Monografia osadnictwa (= Z Badań nad Osadami Okresu Przedrzymskiego i Wpływów Rzymskich). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Skowron J. 2008. Budowla halowa z osady ludności kultury przeworskiej w Rawie Mazowieckiej, stan. 38, w dolinie Górnej Rawki, na tle podobnych znalezisk z ziem polskich. W: A. Błażejewski (red.), Labor et patientia. Studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata. Wrocław, s. 301-312.
 • Skowron J. 2014. Osada w działaniu. Osady ludności kultury przeworskiej w Polsce Środkowej od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów (= Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 7). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu.
 • Tomiccy J., R. 1975. Drzewo życia: ludowa wizja świata i człowieka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Zimmermann W. H. 1992. Die Siedlungen des 1. bis 6. Jahr-hunderts nach Christus Von Flögeln – Eekhöltjen, Nieder-sachsen: Die Bauformen und ihre Funktion (= Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 19). Hildesheim: August Lax.
 • Żychliński D. 2008. Ceramika naczyniowa z okresu wędrówek ludów z osady kultury przeworskiej w Gieczu, pow. Środa Wielkopolska, stanowisko 21 – 22. W: M. Olędzki, J. Skowron (red.), Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy 2, Łódź: Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, 383-452.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8d6c026-6746-4e26-bfcb-2ad0f4f31216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.