PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 63-76
Article title

Przywództwo w kontekście problematyki bezpieczeństwa

Authors
Title variants
EN
Leadership in the Context of Security Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie przywództwa nurtuje wielu współczesnych badaczy różnych dyscyplin naukowych, w tym również tych, którzy są zainteresowani problemem bezpieczeństwa. Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe modele przewodzenia w grupie: autokratyczny, demokratyczny i przyzwalający. Sposoby kierowania innymi zostały opisane w literaturze i są wyraźnie zdefiniowane. Mimo że nadawano im różne określenia, wszystkie łączy wspólna cecha: oscylują między dwoma biegunami, czyli autokratyzmem i demokratyzmem.
The issue of leadership is bothering many modern researchers from various scientific disciplines, including those who are interested in the security problem. Currently, three basic leadership models are distinguished in the group: autocratic, democratic and permissive. Ways of managing others have been described in the literature and are clearly defined. Although they have been given different names, they all share a common feature: they oscillate between two poles, namely autocracy and democratism.
Contributors
 • Uczelnia Łazarskiego
References
 • Bass, B.M., Steidlmeier, P. (2004). Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior. W: J.B. Ciulla (red.), Ethics. The Heart of Leadership. London: Quorum Books.
 • Bresnen, M.J. (1995). All things to all People? Perceptions, Attributions and Constructions of Leadership. Leadership Quarterly, 6 (4), 495-513.
 • Brzezińska, E., Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą. Warszawa: Difin.
 • Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
 • Etzioni, A. (2004). Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska. W: P. Śpiewak (wyb.), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 • Hersey, P., Blanchard, K.H. (1996). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Hołyst, B. (2015). Bezpieczeństwo społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Key, V.O. (1961). Public Opinion and American Democracy. New York: Alfred A. Knopf.
 • Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34-46.
 • Manheim, K. (1974). Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. Warszawa: PWN.
 • Ossowska, M. (2000). Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oyster, C.K. (2002). Grupy. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Pareto, V. (1994). Uczucia i działania. Warszawa: PWN.
 • Pietrzak, H., Hałaj, J.B. (2000). Psychologia społeczna w praktyce. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Robbins, S.P. (2003). Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy. Warszawa: PWE.
 • Sandel, M. (2004). Republika proceduralna i nieuwarunkowana jaźń. W: P. Śpiewak (wyb.), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Aletheia.
 • Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczupaczyński, J. (2012). Etyczny wymiar przywódczej komunikacji. Studia Politologiczne, 25, 279-301.
 • Waszkiewicz, J. (1995). Waleczność, przywództwo, komunikacja – dylematy kształcenia elit dla demokracji. Zeszyty Naukowe WSO im. T. Kościuszki, 2, 32-39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8e0f500-3b7a-4ee0-8357-a8b0ab5e502a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.