PL EN


2011 | 11 | 73-88
Article title

Koncepcja filozofii eklezjastycznej M. Bierdiajewa wobec kryzysów w filozofii zachodnioeuropejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Conception of Ecclesiastic Philosophy of N. Berdyaev in Relation to the Crises in Western European Philosophy
RU
Место религиозно-философской концепции Н. Бердяева в свете кризиса западно-европейской философии
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Western European philosophy very often experienced crises, which had been shown in numerous apories. The reason of this lay in classical rationalism, the enlightenment faith in the power of mind and progress, and the positivist faith in the power of science along with the Western European voluntarism. Opposed to this is the conception of ecclesiastic philosophy by N. Berdyaev, as this philosophy is superindividual and superhuman, and that is the reason that this philosophy is not rational, gnostic, speculative, nor scholastic. In that way that philosophy is nearest to the sense and the truth of being, which every human is looking for in the whole time of his life.
RU
Западноевропейская философская мысль часто переживала кризисы, которые отображались в многочисленных апориях. Причиной того был классический рационализм, просветительская вера в силу разума, вера позитивизма в силу естественных наук, а также западноевропейский волюнтаризм. Этому противостоит экклезиастическая концепция философии Н.А. Бердяева, поскольку она является философией сверхиндивидуальной и сверхчеловеческой, а одновременно не является ни рациональной, ни гностической.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Arendt H. 1994. Między czasem minionym a przyszłym, przeł. M. Godyń i W. Madej, wstępem poprzedził P. Śpiewak. Warszawa: Wyd. Fundacja Aletheia.
  • Arystoteles. 1983. Metafizyka, przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył K. Leśniak. Warszawa: PWN.
  • Arystoteles. 1983. Metafizyka, przełożył, wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył K. Leśniak. Warszawa: PWN.
  • Arystoteles. 2001. Dzieła wszystkie, tom VI, Polityka, przeł. słowem wstępnym i komentarzem opatrzył L. Piotrowicz, wstępem poprzedził M. Szymański. Warszawa: PWN.
  • Arystoteles. 2003. Dzieła wszystkie, tom I, przekłady, wstępy i komentarze K. Leśniak. Warszawa.
  • Avenarius R. 1969. Ludzkie pojęcie świata, tłum. A. i A. Wiegnerowie, przekł. oprac. A. Waszczenko, wstępem poprzedził B. Wolniewicz. Warszawa: PWN.
  • Bentham J. 1958. Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawroczyński. Warszawa: PWN.
  • Bergson H. 1963. Myśl i ruch, dusza i ciało, wstęp do metafizyki, intuicja filozoficzna, postrzeżenie zmiany, tłum. P. Beylin, K. Bleszyński. Warszawa: PWN.
  • Bierdiajew M. 1949. Samopoznanije. Opyt fiłosofskoj awtobiografii. Paryż.
  • Bierdiajew M. 1971. O rabstwie i swobodie cziełowieka. Paryż.
  • Bierdiajew M. 1995. Filozofia wolności, tłum. E. Matyszczyk. Białystok.
  • Bierdiajew M. 2004. Światopogląd Dostojewskiego, przeł. i oprac. H. Paprocki. Kęty: Antyk.
  • Bocheński J.M. 1993. Logika i filozofia, oprac. J. Parys, tłum. T. Baszniak. Warszawa: PWN.
  • Brzozowski S. 1990. Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, wstępem poprzedził A. Walicki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  • Descartes R. 2002. Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne, tłum. L. Chmaj. Kęty.
  • Evdokimov P. 2003. Prawosławie, przeł. J. Klinger. Warszawa: PAX.
  • Gawor L., I. Zdybel. 1995. Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej. Analiza wybranych koncepcji pierwszej połowy XX wieku. Lublin.
  • Godlewski G. 1997. Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego. Warszawa.
  • Grudziński L. (red.). 1993. Wobec kryzysu kultury. Gdańsk.
  • Habermas J. 1999. Teoria działania komunikacyjnego, tom I, tłum. A.M. Kaniowski. Warszawa.
  • Hamilton B. 2000. Wyprawy krzyżowe, przekł. S. Bartosiak. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  • Helwecjusz C.A. 1959. O umyśle, tom I, przeł. J. Cierniak, wstępem poprzedził J. Legowicz. Kraków: PWN.
  • Hume D. 2005. Badania dotyczące zasad moralności, przełożyli M. Filipczuk i T. Tesznar, posłowie napisał M. Pyka. Kraków: Wyd. Zielona Sowa.
  • Jacyniak SJ A., Z. Płużek. 1997. Świat ludzkich kryzysów. Kraków: Wyd. WAM.
  • Jedlicki J. 1996. „Trzy wieki desperacji. Rodowód idei kryzysu cywilizacji europejskiej”. Znak 488.
  • Jedlicki J. 1997. Historyczny rodowód idei kryzysu cywilizacji europejskiej. W Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka, 103–117. Poznań.
  • Karpiński A. 1998. „Kryzys kultury”. Słupskie Studia Filozoficzne 1 : 3–18.
  • Karpiński A.J. 2006. Wstęp do socjologii krytycznej. Gdańsk: Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji.
  • Kołakowski L. 1966. Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa: PWN.
  • Kotarbiński T. 1999. Dzieła wszystkie – Prakseologia, cz. I. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
  • Krasicki J. 2007. „»Europejskość« i »rosyjskość« filozofii rosyjskiej”. W Granice Europy, granice filozofii: filozofia a tożsamość Rosji, W. Rydzewski, L. Augustyn (red.). Kraków: Wyd. UJ.
  • Krońska I. 2001. Sokrates. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  • Łukasiewicz J. 1987. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, tekst przejrzał, przedmową i przypisami opatrzył J. Woleński. Warszawa: PWN.
  • Mill J.S. 1962. Utilitarianism. On liberty. Essay on Bentham, London: Collins, the Fontana Library.
  • Mounier E. 1983. Osoba, osobowość, jednostka. W Filozofia współczesna, tom I, Z. Kuderowicz (red.). Warszawa: Wiedza Powszechna.
  • Nowaczyk M. 1995. „Apokalipsy i kultury”. Przegląd Religioznawczy 2.
  • Nowakowski A. 1988. O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie zwanego krzyżackim. Olsztyn.
  • Sołowiow W. 2007. Wielki spór i chrześcijańska polityka 1883, przeł. T. Kwaśnicki. Warszawa: Wyd. FRONDA.
  • Sołowiow W. 2007. Zaślubiny Wschodu z Zachodem, wybór i oprac. G. Górny. Warszawa: Wyd. FRONDA.
  • Spinoza B. de. 2008. Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, przeł. I. Myślicki, na nowo oprac. i wstępem opatrzył. L. Kołakowski. Warszawa.
  • Thiering B. 1995. Jezus Mężczyzną, przeł. J. Markiewicz, przedmowa L. Star. Warszawa: Wyd. Al-fine.
  • Żuk-Łapińska L. (red.). 1997. Kryzys kultury europejskiej?. Rzeszów: Wyd. WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8ef678a-b80f-4b33-9e2a-730324523ad6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.