Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 34-45

Article title

Subsydiowanie produktów energetycznych

Authors

Content

Title variants

EN
Subsidies in the Field of Energy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Organizacje międzynarodowe, jak MFW, Bank Światowy i OECD, dokonują od wielu lat szacunków ska-li subsydiowania różnych produktów energetycznych. Głównym celem tego jest przekonanie producentów, konsumentów i polityków do zmniejszenia konsumpcji energii węglowodorowej i do redukcji szkodliwych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – w efekcie do spowolnienia zjawiska ocieplania klimatu. Przez subsydia rozumie się różne środki pozwalające utrzymać ceny dla konsumentów poniżej i dla producentów powyżej cen rynkowych lub obniżyć koszty dla konsumentów lub producentów. Stosowane metodologie prowadzą jednak do bardzo zróżnicowanych wyników. Według MFW łączne subsydia przed opodatkowa-niem wynoszą 0,7% światowego PKB, a subsydia po opodatkowaniu – 2,9% PKB. Dotowane są jednak nie tylko surowce węglowodorowe. Według opublikowanych raportów surowce od-nawialne i biopaliwa są wspierane ze środków publicznych nawet w większym stopniu, niż paliwa węglo-wodorowe. Argumentem uzasadniającym subsydiowanie jest pozytywny ich wpływ na wzrost gospodarczy, redukcję ubóstwa i cele społeczne. Zielone subsydia są stosowane do promowania produkcji czystych rodzajów energii, ograniczenia zuży-cia paliw węglowodorowych i spowolnienia ocieplania klimatu. Mogą one jednak naruszać zasady handlu międzynarodowego i być przedmiotem sporów na forum WTO.
EN
International organisations such as the IMF, World Bank, and OECD have been estimating the scope and magnitude of energy subsidies. The main aim of this exercise is to convince producers, consumers, and poli-cymakers to reduce fossil fuels consumption and to lower damaging emissions of greenhouse gas to the at-mosphere and, consequently, to slow down global climate warming. Subsidies are meant as any measure that keeps prices for consumers below, or for producers above market levels, or that reduces costs for both con-sumers and producers. As the methodology differs, results of estimates highly differentiate. According to the IMF estimates, global pre-tax subsidies account for 0.7% of global GDP, while post-tax subsidies to 2.9% of global GDP. It appears that not only fossil fuels are subsidised. According to the published studies, also renewable en-ergy resources and biofuels are publicly supported at even higher rates than fossil fuels. Arguments put for-ward to justify energy subsidies are their contribution to economic growth and poverty reduction. Social dimension is also underlined. Green subsidies are used for promoting clean energy production, eliminating fossil fuels and decelerating climate change. However, green subsidies may breach multilateral trade disciplines and be challenged by trade partners through the dispute settlement system of WTO.

Year

Issue

6

Pages

34-45

Physical description

Dates

published
2015-11-2015-12

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c8f0c7c4-f00f-48a3-8a5c-726e0f5ebfb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.