PL EN


2018 | 66 | 1: Literatura polska | 87-96
Article title

Trzy postawy autobiograficzne – próba nowego ujęcia

Authors
Title variants
EN
Three Autobiographical Attitudes – a New Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaproponowane w artykule ujęcie prozy dokumentu osobistego jest nie tyle jej nową problematyzacją, ile próbą zastosowania do występujących w literaturze przedmiotu rozpoznań bardziej obrazowych i sensualnych kategorii krytycznych. Okno i lustro odsyłają do głównych (zewnętrznych i wewnętrznych) perspektyw postrzegania przez podmiot siebie i świata w pisarstwie autobiograficznym, a zwłaszcza w tzw. pismach osobistych (dziennikach, pamiętnikach, listach).
EN
The approach to the prose of personal documents proposed in this article does not aim at defining new problems, but is rather an attempt to apply more vivid and sensual critical categories to the reflections presented in the literature of the subject. The window and the mirror refer to the main (external and internal) perspectives of the subject’s perception of the world and himself/herself in autobiographical writing, in particular in the so-called personal documents (journals, diaries, letters).
Contributors
author
 • Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa: PWN 1983.
 • Balcerzan Edward, Kręgi wtajemniczenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982.
 • Czermińska Małgorzata, Postawa autobiograficzna, [w:] Studia o narracji, oprac. Jan Błoński, Stanisław Jaworski, Janusz Sławiński, Wrocław: Ossolineum 1982.
 • Czermińska Małgorzata, Autobiografia duchowa w dwudziestowiecznej literaturze polskiej, [w:] Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, oprac. Maria Jasińska-Wojtkowska, Krzysztof Dybciak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1993.
 • Czermińska Małgorzata, Autobiografia jako wyzwanie (o „Dzienniku” Gombrowicza), „Teksty Drugie 1994, nr 1.
 • Czermińska Małgorzata, Świadectwo, ślad i milczenie wobec doświadczeń historii, [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, wstęp Hanna Gosk, Warszawa: Elipsa 2006.
 • Czermińska Małgorzata, Zapisywanie życia, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 6. Dąbrowska Maria, Dzienniki 1914-1965, t. I-XIII, Warszawa: Polska Akademia Nauk 2009.
 • Dąbrowska Maria, Dzienniki 1914-1945, oprac. T. Drewnowski, t. I-IV, Warszawa: Czytelnik 1999. Fitas Adam, Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003.
 • Fitas Adam, Zamiast eposu. Rzecz o „Dziennikach” Zofii Nałkowskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Głowiński Michał, Powieść a dziennik intymny, [w:] tenże, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków: Universitas 1997.
 • Kirchner Hanna, Nałkowska – prolegomena do Gombrowicza, [w:] Gombrowicz i krytycy, oprac.
 • Zdzisław Łapiński, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984. Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna, t. I-II, Warszawa: Karta 2007.
 • Kurczaba Alex, Gombrowicz and Frisch. Aspects of the Literary Diary, Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann 1980.
 • Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji, t. I-III, Warszawa: PWN 1962.
 • Łapiński Zdzisław, Posłowie do metody „On Ja”, czyli „Dziennik”, [w:] tenże, Ja, Ferdydurke, Lublin: RW KUL 1985.
 • Marszałek Magdalena, „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej. „Dzienniki” 1899-1954, Kraków: Universitas 2004.
 • Nałkowska Zofia, Dzienniki, oprac. Hanna Kirchner, Czytelnik, t. I: Warszawa 1975; t. II: Warszawa 1976; t. III: Warszawa 1980; t. IV, cz. 1 i 2: Warszawa 1988; t. V: Warszawa 1996; t. VI, cz. 1 i 2: Warszawa 2000, cz. 3: Warszawa 2001.
 • Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Wrocław: Ossolineum 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8fbbeb3-984e-4baf-be87-bf14895a7b31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.