PL EN


2010 | 87 | 9-29
Article title

Determinanty rozwoju strukturalno-rzeczowego Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w latach 2000-2010

Title variants
EN
Determinants of the Development of the Structural-Material of the Faculty of Management of the Podlasie Academy in 2000-2010 Years
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Zmiany można wprowadzać stosując jedną z dwóch strategii. Pierwsza oparta o zmiany ewolucyjne, tzn. małe kroki, wówczas następuje powolny postęp w długim okresie czasu. Druga, strategia zmian rewolucyjnych, polegająca na radykalnym przebudowaniu organizacji, w krótkim okresie czasu. Mając powyższe na względzie oraz dokonując porównań wzorców strategicznych można stwierdzić, że Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej, rozwija się według koncepcji ewolucyjnej. Ciągła potrzeba kształtowania środowiska bardziej uniwersalnego, a jednocześnie zróżnicowanego wewnętrznie jest coraz wyraźniejsza, dlatego długofalowym zamierzeniem jednostki jest dążenie do spełnienia wymagań jakości badań naukowych, zasięgu badań, poziomu współpracy międzynarodowej oraz jakości procesu kształcenia i jego systemowej oceny.
EN
The development of the organization is connected with conducting of changes which from the assumption they are supposed to make rich values of capital. It is possible to implement changes applying one of two strategies. First based for evolutionary changes, i.e. small paces, is taking place slow progress in the long term. Second, strategy of revolutionary changes, consisting on radical rebuilding the organization, in a short span of time. Having above on the account and making comparisons of strategic standards it is possible to state, that Management Department of the University of Podlasie, is developing according to the evolutionary concept. The constant need of shaping the more universal and at the same time diversified environment inwardly is more and more distinct, therefore an aspiration to fulfilling the requirements is long-term planning the individual qualities of research, reach of examinations, level of the international cooperation and qualities of the process of educating and its system evaluation.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa.
  • Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
Notes
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8fe2a2c-9eb9-4992-9f8c-dc8bc8c532f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.