Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 (124) "Projektowanie i analiza komunuikacji w organizacji" [The design and analysis of communications in the organization] | 11-26

Article title

Koncepcja zaangażowania menedżerów HR w zmianie procedury wyboru promotora pracy dyplomowej w uczelni

Title variants

EN
The HR Manager as an Innovator and Champion of Change in the Organization: Improving the Procedure for Thesis Supervisor Selection in an Institution of Higher Education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w organizacji wymaga również zaangażowania menedżerów i specjalistów HR. W artykule, opierając się na postulowanych przez D. Ulricha nowych rolach i zadaniach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), przedstawiono koncepcję zaangażowania menedżerów HR w roli agentów zmian w organizacji. Posłużono się przykładem zmiany/doskonalenia jednego z procesów dydaktycznych w uczelni. W koncepcji pracy zespołu doskonalącego procedurę wykorzystano założenia metody Design Thinking (DTh). W artykule zakres doskonalenia procesu dydaktycznego ograniczono do zmiany procedury wyboru promotorów prac dyplomowych.
EN
Developing creativity and innovation in an organization is something that certainly requires the involvement of HR managers and specialists. The article, based on new human resource management (HRM) roles and tasks as postulated by Ulrich, presents a concept of HR manager involvement in the role of a champion of change in the organization. The example used is the change/improvement of one of the teaching processes of a university. The concept of process improvement is based on the assumptions of the design thinking (DTh) method. The article limits the scope of changes in the teaching process to changes in the procedure for selecting thesis supervisors.

Contributors

 • Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uni¬wersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uni¬wersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Berdowska A. (2018), Chaterboty jako narzędzia wspomagające proces rekrutacji – analiza wybranych rozwiązań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (124).
 • Beverly R. I. (2015), Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Gliwice, Helion.
 • Brown T. (2013), Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wrocław, Libron.
 • CIPD (2015), The CIPD Profession Map. Our Professional Standards, <https://www.cipd.co.uk/learn/career/profession-map>.
 • Deloitte (2017), Reimagine and craft the employee experience: Design thinking in action, <https://www2.deloitte.com/>.
 • Deloitte (2016), Global Human Capital Trends 2016, <https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2016.html>.
 • Gallagher D. G., McLean Parks J. (2001), I pledge thee my troth… contingently. Commitment and the contingent work relation, Human Resources Management Review, nr 11.
 • Glenc P. (2018), Internetowe platformy dyskusyjne jako narzędzia angażowania pracowników w procesy podejmowania decyzji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (124).
 • Gołuchowski J. (2007), Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Gołuchowski J., Filipczyk B., Smolarek M. (2015), Doświadczenia z wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią SIMPLE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Studia Ekonomiczne, nr 243.
 • Johnson R. E., Groff K. W., Taing M. U. (2009), Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementary, Competitive or Synergistic?, British Journal of Management, vol. 20.
 • Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kahn W. A. (1990), Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, Academy of Management Journal, vol. 33, nr 8.
 • Kania K. (2018), Menedżer HR jako gamifikator w procesie wprowadzania nowych technologii informatycznych do organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (124).
 • Mróz A. (2018), Design thinking w praktyce działu HR, HR Business Partner, 2018, nr 4, dostęp maj 2018, <https://hrbusinesspartner.pl/artykul/design-thinking-w-praktyce-dzialu-hr>.
 • Regulamin Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2009, 2017), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Roberts D. R., Davenport T. O. (2002), Job Engagement: Why It’s Important and How to Improve it, „Employment Relation Today”, Willey Periodicals, jesień.
 • Sikorski M. (2010), Interakcja człowiek-komputer, Warszawa, Wydawnictwo PJWSTK.
 • Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T. (2008), Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Strużyna J., Kania K. (2015), Sześć kroków wprowadzania gamifikacji do praktyk ZZL, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (103).
 • Sudoł S. (2007), Nauki o zarządzaniu: kluczowe problemy i kontrowersje, Toruń, Dom Organizatora TNOiK.
 • Sułkowski Ł. (2016), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 429.
 • Tidwell J. (2012), Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Gliwice, Helion S.A.
 • Ulrich D. (1997), Human resource champions: the next agenda for adding value and delivering results, Boston, Massachusetts Harvard Business School Press.
 • Ulrich D. (2017), The 2017 HR Competency Study & What It Means For You, w: Ulrich D., Kryscynski D., Ulrich M., Brockbank W., Victory Through Organization, <https://tucana-global.com/2017/10/27/dave-ulrich-the-2017-hr-competency-study-what-it-means-for-you/>.
 • Ulrich D., Younger J., Brockbank W., Ulrich M. (2011), The State of the HR Profession, <https://rbl.net/images/uploads/rbl_programs/HRCS_HRMJ_State_12.10.2011.pdf>.
 • Ulrich D., Younger J., Brockbank W., Ulrich M. (2012 a), HR from the outside in. The next era of human resources transformation, New York, McGraw-Hill Publishing Company.
 • Ulrich D., Younger J., Brockbank W., Ulrich M. (2012 b), HR from the outside in: Six competencies for the future of human resources, New York, McGraw-Hill.
 • Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (2009, 2017), Procedura P-WIiK-2.8: Proces dyplomowania na studiach I i II stopnia, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c906fd32-15bd-4ce0-8f33-48537e688886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.