Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107(163) | 137-157

Article title

The application of simplified financial reporting for micro and small enterprises in Central and Eastern Europe

Content

Title variants

PL
Zastosowanie uproszczonej sprawozdawczości finansowej dla mikro i małych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Micro- and small enterprises (MSE) have come to constitute the most dynamic element of growth in the transition economies of Central and Eastern Europe (CEE). Only through transparent reporting and com-municating information on sustainability work and performance can MSEs build their reputation and trust, attract new capital, and develop a competitive advantage. The paper aims to provide a cross-country analysis of the financial-reporting requirements concerning MSEs, a few years after the introduction of Directive 2013/34/EU. The paper focuses on the transposition of the Directive into the national laws of sixteen CEE-region countries. The objectives have been achieved through a systematic review of the current academic literature, and an analysis of national legislation and questionnaires developed for academics. It turned out that a country’s political status does not affect the implementation of the Di-rective. Moreover, although the Directive allows countries to take the specific conditions of their markets into account when making decisions regarding the size thresholds and a simplified accounting regime, most CEE countries have applied standard definitions and requirements. As a consequence, in almost all CEE countries, about 90% of entities may draw up abridged financial reports, which significantly limits the use of financial statements for decision making.
PL
Małe i mikroprzedsiębiorstwa (MMP) okazały się najbardziej dynamicznym elementem wzrostu gospo-darek Europy Środkowo-Wschodniej w okresie ich transformacji. Jednym z kluczowych obecnie pro-blemów przedsiębiorstw sektora MMP tego regionu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności w gospodarce globalnej. Nie jest ono jednak możliwe bez zaufania inwestorów i kredytodawców do informacji finansowych generowanych przez sprawozdawczość finansową tych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza porównawcza wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej sektora MMP i ocena stopnia implementacji zaleceń dyrektywy 13/34/EC do prawa krajowego w szesnastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej o różnym poziomie transformacji gospodarczej. Informacje dotyczące rozwiązań w wybranych krajach uzyskano na podstawie przeglądu aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz kwestionariuszy. Z badań wynika, że status polityczny kraju nie ma wpływu na zakres implementacji dyrektywy do prawa krajowego. Ponadto, chociaż dyrektywa zezwala krajom na uwzględnienie specyfiki danej gospodarki przy określaniu progów wielkości przedsiębiorstw i wymogów sprawozdawczych, więk-szość krajów Europy Środkowo-Wschodniej zastosowała standardowe rozwiązania. W konsekwencji pra-wie we wszystkich tych krajach ponad 90% podmiotów to mikro jednostki raportujące w ograniczonym zakresie, co znacznie ogranicza wykorzystanie sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji.

Contributors

  • University of Gdańsk
  • Sopot School of Science

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c9083d98-c3e0-44b1-b64c-16687bee7333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.