Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 5-6(518-519) | 35–40

Article title

WYBRANE METODY I PERSPEKTYWY W BADANIACH NAD ZABEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM

Selected contents from this journal

Title variants

EN
RESEARCH ON SOCIAL SECURITY METHODS AND PERSPECTIVES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zabezpieczenie społeczne stanowi jeden z ważniejszych obszarów polityki społecznej, który wymaga regularnych i wieloobszarowych badań. W artykule autorka podejmuje próbę nakreślenia wybranych perspektyw badawczych w badaniach nad zabezpieczeniem społecznym, a także przedstawia ogólny zarys instrumentarium badawczego wykorzystywanego przy realizacji badań w tym obszarze.
EN
Social security is one of the most important field of social policy that requires regular and multi-level research. In this article, the author attempts to outline selected research perspectives in social security research, and gives an overview of the research instrument used in research in this area.

Year

Volume

44

Issue

Pages

35–40

Physical description

Contributors

 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

 • Atkinson P., Silvermann D. (1997), Kundera’s Immortality. The Interview Society and the Invention of the Self, „Qualitative Inquiry”, Vol. 3, No. 3.
 • Becla A., Czaja S., Zielińska A. (2012), Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska naturalnego, Difin, Warszawa.
 • Ciesielska M., Wolanik-Bostrom K., Ohlander M. (2012), Obserwacja, w: D. Jemielniak, Badania jakościowe, tom 2, PWN, Warszawa.
 • Frey J.H., Fontana A. (1991), The group interview in social research, „Social Science Journal”, No. 28.
 • Garfinkel H. (2007), Studia z etnometodologii, PWN, Warszawa.
 • Glaser B., Strauss A. (1967), The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, Aldine, Chicago.
 • Gold R.L. (1997), The ethongraphic method in sociology, „Qualitative inquiry”, No. 3.
 • Guess G., Farnham P. (2011), Cases in Public Policy, Analysis, Georgetown University Press, Washington D.C.
 • Henzel P., Glinka B. (2012), Teoria ugruntowana, w: D. Jemielniak, Badania jakościowe, Podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa.
 • Księżopolski M. (2016), Metody badawcze w naukach o polityce publicznej, w: G. Uścińska, B. Samoraj-Charitonow, A. Kolek, Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, WDiNP Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Morgan D. (2002), Focus group as qualitative research, w: J. Gubrium, J. Hol­stein, (red.), Handbook of interview research: Context and method, Sage, Thousand Oaks, SA.
 • Okoń-Horodyńska E. (2009), Podstawowe informacje o programie i metodzie, w: A. Kowalewska, J. Głuszyński (red.), Zastosowanie metody Delphi w narodowym Programie Foresight Polska 2020. Główne wyniki, doświadczenia i wnioski, Narodowy Program Foresight Polska 2020, Pentor Research International, Warszawa.
 • Piotrowski J. (1964), Zabezpieczenie społeczne, SGPiS, Warszawa.
 • Russell R., Tay­lor B. (2009), Operations Management Along the Supply Chain, 6th edition, Courier/Kendallvile, USA.
 • Stasik A., Gendźwiłł A. (2012), Projektowanie badań jakościowych, w: D. Jemielniak, Badania jakościowe, Podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa.
 • Sułek A. (2002), Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • W 70 wskaźników dookoła zdrowia (2009), Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c90a6795-b6e7-4f2f-9c28-862608f80d69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.