PL EN


2019 | 1 | 105-121
Article title

Terminy na składanie sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Authors
Content
Title variants
EN
Date for the reports from the Act of 13th September 1996 on Maintaining cleanliness and order in municipalities
RU
Сроки предоставления отчетов согласно закону о поддержании чистоты и порядка на территории гмины от 13 сентября 1996 года
IT
Termini per la presentazione dei resoconti a norma della legge 13 settembre 1996 di mantenere la pulizia e l’ordine nei comuni
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wątpliwości związanych z terminami na składanie sprawozdań wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz tzw. sprawozdań zerowych. Stany faktyczne, dotyczące nakładania kar administracyjnych za nieterminowe złożenie sprawozdań sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wielokrotnie były analizowane przez sądy administracyjne. Nie do końca precyzyjna redakcja przepisów oraz brak do pewnego momentu niektórych regulacji, spory co do charakteru terminu określonego dla poszczególnych sprawozdań, milczenie literatury dotyczącej tego problemu, a także rozbieżności w orzecznictwie skłaniają do pochylenia się nad tym tematem. Również nie do końca jasna pozostaje kwestia sprawozdań zerowych składanych przez podmioty prowadzące działalność na podstawie powyższej ustawy. W pierwszej części artykułu autor omawia obowiązujące przepisy w tym zakresie, w tym tych dotyczących obowiązków sprawozdawczych, następnie przechodzi do przedstawienia poglądów doktryny i dotychczasowego orzecznictwa. W dalszej części zaprezentowano wnioski płynące z tej analizy. W części ostatniej omówiono kwestię wymogu składania sprawozdań zerowych.
EN
The main aim of this paper is to present doubts connected with the date for the reports from the Act of 13th September 1996 on Maintaining cleanliness and order in municipalities and the issue of the “null reports”. Cases concerning administrative monetary penalties for delayed reports prepared by the entities conducting activity on the basis of the Act on Maintaining cleanliness and order in municipalities, were analyzed by the administrative courts multiple times. Imprecise redaction of some articles, lack of some regulations untill a certain moment, the absence thereof in the literature and disparity in judicature make this issue worth being considered again. Also the issue of the “null reports” is still not clear. In the first part, the author analyzes regulations in this matter, including the reporting obligations. Further, the views from the doctrine and the jurisdiction are presented. In the following part, the evaluation of present regulations is made. The last part concerns the “null reports”.
RU
В настоящей статье приводятся размышления автора о целесообразности сроков предоставления отчетов, указанных в законе о поддержании чистоты и порядка на территории гмины от 13 сентября 1996 года, а также так называемых нулевых отчетов. Ситуация, де-факто сложившаяся в связи с наложением административных штрафов за несвоевременное предоставление отчетов субъектами, деятельность которых регулируется данным законом, неоднократно становилась предметом рассмотрения административных судов. Недостаточно четкие формулировки некоторых положений закона, отсутствие целого ряда положений, споры вокруг сроков предоставления отдельных отчетов, отсутствие публикаций на эту тему, а также противоречивость судебной практики — все это делает данную проблему заслуживающей особого внимания. Не до конца понятным остается и вопрос предоставления нулевых отчетов субъектами, деятельность которых регулируется данным законом. В первой части статьи оговаривается действующий в этой области порядок регулирования, в том числе касающийся отчетной деятельности. Далее автор рассматривает правовую доктрину и существующую по данному вопросу судебную практику и делает выводы на основании проведенного анализа. В последней части статьи поднимаются вопросы предоставления нулевых отчетов.
IT
L’oggetto di questo articolo è la descrizione dei dubbi relativi ai termini per la presentazione dei resoconti a norma della legge 13 settembre 1996 di mantenere la pulizia e l’ordine nei comuni e anche cosiddette i “resoconti neutre”. Fatti accertati, riguardanti l’imposizione di sanzioni amministrative per mancato rispetto del termine per la presentazione dei resoconti elaborate dai soggetti che svolgono un’attività a norma della legge 13 settembre 1996 di mantenere la pulizia e l’ordine nei comuni, erano analizatti molte volte dai tribunali amministrativi. La redazione di norme non precisa e anche l’assenza di una regolazione ad un certo punto, controversie riguardanti il carattere del termine specificato per alcuni resoconti, quiete in letteratura relativa a questo problema e anche discrepanze nella giurisprudenza sono le ragioni per analizzare questo tema. Altresi la questione dei resoconti neutre, presentate dai soggetti che svolgono un’attività in base alla norma sopra descritta, non è abbastanza chiara. Nella prima parte dell’articolo l’autore descrive le norme in vigore in questo ambito, incluse le norme che riguardano gli obblighi di resoconti, poi l’autore passa alla presentazione dei giudizi di dottrina e alla giurisprudenza attuale. In seguito, l’autore presenta le conclusioni di quest’analisi. Nell’ultima parte è stata descritta la questione di resoconti neutre.
Year
Issue
1
Pages
105-121
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Adamiak B., Borkowski J.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2017.
 • Brzóska M., Kaczmarek T.: Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych. Warszawa 2018.
 • Draniewicz B.: Składanie sprawozdań a terminy. „Recykling” 2015, nr 1.
 • Grzymała Z., Maśloch G., Goleń M., Górnicki E.: Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warszawa 2013.
 • Jezierska-Markocka A., Markocki M.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa 2017.
 • Kędziora R.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2017.
 • Klatka J., Kuźniak M.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin. Warszawa 2012.
 • Latosińska J.: Utrzymanie czystości w gminie. Kielce 2013.
 • Nawrot F.: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2017 r. W: Rozważania o… Red. G. Dobrowolski, współredakcja K. Cholewa, M. Piekarska, K. Zawada. Katowice 2018.
 • Pacek-Łopalewska A.: Ustawa o odpadach. Komentarz. Wrocław 2013.
 • Radecki W.: Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa 2012.
 • Radecki W.: Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa 2016.
 • Rakoczy B.: Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim. Warszawa 2013.
 • Romańczuk I., Rzewnicka M.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa 2017.
 • Ustawa o odpadach. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2013.
 • Wierzbowski M., Hauser R.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2017.
 • Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Red. D. Szafrański. Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c90abaf5-6918-4395-9c5e-23d4aa05e473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.