PL EN


2019 | 1(75) | 99-121
Article title

Wizerunek i tożsamość miasta jako instrument wzmacniania jego atrakcyjności i procesów rozwoju na przykładzie miasta Biała Podlaska

Content
Title variants
EN
City image and identity as instruments to strengthen attractiveness and development processes – the example of Biała Podlaska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono stan rozwoju i tożsamość miasta Biała Podlaska przy wykorzystaniu analizy literatury i oficjalnych dokumentów władz miejskich. Zaprezentowano także opinie 316 studentów PSW na temat tożsamości i wizerunku Białej Podlaskiej. Badania ujawniły, że wizerunek miasta jest silnie zdeterminowany lokalizacją w pobliżu granicy państwa oraz istnieniem ważnych w skali regionu ośrodków akademickich. Funkcjonowanie szkół wyższych oddziałuje nie tylko na miasto i otaczające je gminy, lecz także na cały region oraz inne miejsca zamieszkania i zatrudnienia absolwentów. Badania potwierdziły hipotezę, że sposób postrzegania miasta przez studentów jest ważny dla dalszego rozwoju miasta.
EN
The paper presents the state of development and the identity of the city of Biała Podlaska using the analysis of literature and official documents of the municipal authorities. The opinions of 316 PSW students about the city’s image and identity were also presented. The research revealed that the city’s image is strongly determined by its location near the state border and the presence of academic centres in the region. The functioning of universities affects not only the city, the surrounding towns of the municipality, but also the entire region and other places of residence and employment of graduates. The research corroborated the hypothesis that the way in which students perceive the city is important for the further development of the city.
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Adamowicz M., 2013, „Lokalna Strategia Innowacji dla powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska jako przykład strategii obszaru zagrożonego stagnacją”, Economic and Regional Studies, t. 6, nr 4, s. 107–116.
 • Adamowicz M., Janulewicz P., 2016, „Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce – wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 68–87.
 • Adamowicz M., Kładź M.P., 2016, „Rola inwestycji w społeczno-ekonomicznym rozwoju miasta Biała Podlaska”, Economic and Regional Studies, t. 9, nr 4, s. 19–39.
 • Benko G., 1993, Geografia technologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Domański T., 2011, „Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów – nowe wyzwania strategiczne”, w: T. Domański (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Domański, T., 2014, „Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi. Monografia”, w: T. Domański (red.), Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi. Monografia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dudek-Mańkowska S., 2011, „Koncepcja wizerunku miasta”, w: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Dudek-Mańkowska S., Balkiewicz-Żerek A., 2015, „Siła marki miejsca”, Marketing i Rynek, nr 6, s. 14–23.
 • Gębarowski M., 2012, „Oferta miasta akademickiego a oczekiwania studentów (na przykładzie Rzeszowa oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej)”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 23, s. 161–172.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Gorzelak G., 2008, „Miasto jako przedmiot badań ekonomii”, w: B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, „Konkurencyjność regionów”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 7–24.
 • Jałowiecki, B., 2005, „Polskie miasta w procesie metropolizacji”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 5–14.
 • Kijanka, A., 2012, „Rola marketingu uczelni wyższych w kreowaniu wizerunku miast i regionów”, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 1, s. 383–394.
 • Kinal, J., 2015, „Instytucje akademickie jako elementy promocji marki miasta. Wybrane aspekty promocji Rzeszowa”, w: M. Malikowski, J. Kinal, M. Palak, J. Halik (red.), Wybrane problemy współczesnych miast. Kultura, symbolika, promocja, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., 1999, Strategiczne planowanie marketingowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Korenik S., 2004, „Metropolizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej w kontekście procesu globalizacji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej – dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, nr 174, s. 283–289.
 • Kotler P., 1994, Marketing, analiza, planowanie, Warszawa: Geberthner i S-ka.
 • Krajowa polityka miejska 2023, 2015, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Synteza, 2010, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Łuczak A., 2001, „Wizerunek miasta”, Samorząd Terytorialny, nr 1–2, s. 83–91.
 • Markowski K., 2011, Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000–2010. Analizy statystyczne. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Meffert H., 1989, „Städtemarketing – Pflicht ofed kur?”, Plannung und Analyse, nr 8, s. 273–280.
 • Pander W. i in., 2009, Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Biała Podlaska, Warszawa – Biała Podlaska: Urząd Miasta Biała Podlaska.
 • Piotrowska-Piątek, A., 2014a, „Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści. Komunikat z badań”, Optimum: Studia Ekonomiczne, nr 3, s. 195–206.
 • Piotrowska-Piątek, A., 2014b, „Szkoły wyższe jako czynnik rozwoju regionalnego”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 28, s. 37–49.
 • Stanowicka-Traczyk A., 2008, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Bydgoszcz–Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • Suchta J., Drońska A., Celmer A., 2007, „Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju regionu”, Acta Scientiarum Polonorum, Olsztyn, t. 6, nr 1, s. 5–20.
 • Szlachta J., Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., 2011, Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • Szromnik A., 2010, Marketing terytorialny – miasto i region na rynku, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Wiktor J., 2001, „Tożsamość i wizerunek – wyznaczanie roli przedsiębiorstwa w proce -sie komunikacji marketingowej”, w: A. Czubała, J. Wiktor (red.), Marketing u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015–2020 (z perspektywą do 2030 roku), 2015, Załącznik do Uchwały nr XII/91/15 z dnia 27 listopada 2015 r., Biała Podlaska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c90e8ed6-17d2-4167-80cc-7ac0e617a465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.