PL EN


Journal
2012 | 38 | 2 | 265-277
Article title

Potoczność czy naukowość pedagogiki? Rekonstrukcja wiedzy studentów na temat pedagogiki

Content
Title variants
EN
Commonness or Scientificity of Education? Reconstruction of Students’ Knowledge of Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmieniające się społeczeństwo powoduje narastającą niepewność co do kierunków kształcenia. Coraz trudniej odnaleźć odpowiedź na pytanie: ku czemu mamy kształcić? Pomimo narastającej niepewności nieustannie odnotowujemy wzrost liczby osób podejmujących studia. Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się nauki humanistyczne i społeczne. Młodzi ludzie chętnie decydują się na studiowanie pedagogiki, chociaż nie zawsze mają wyobrażenie czym się ta dyscyplina nauki zajmuje. Celem tekstu jest poszukanie odpowiedzi na pytanie: co – zdaniem studentów – kryje się pod hasłem „pedagogika”? Czy wiedza, którą posiadają ma charakter naukowy czy też zbliżona jest do wiedzy potocznej?
EN
Changing society causes growing uncertainty about the directions of education. It becomes increasingly difficult to answer the question: what shall we teach? Despite the growing uncertainty, the number of people undertaking studies at university is still on the increase. Humanities and social sciences are continuously of a great interest to young people. They very often decide to study education, however, they do not always realize the essence of this discipline. The objective of this paper is to search the answer to the question: what – in students’ opinion – is hidden behind the name „education”? Whether the students’ knowledge is of a scientific character or it is rather common knowledge?
Journal
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
265-277
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Babiuch M. E. (1994), Wiedza potoczna uczniów o szkole, [w:] Wiedza potoczna, red. E. Dryll, J. Trzebiński, Oficyna Wydawnicza WP UW, Warszawa.
 • Cackowski Z. (1998), Przeszkody poznawcze i komunikacyjne jako warunek i składowa poznawania i komunikowania, [w:] Kultura – język – edukacja, red. R. Mrozek, t. 2, Katowice.
 • Czarnecki K. (1995), Szkolna wiedza pojęciowa uczniów klas początkowych, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Czyżewski M. (1991), Socjolog i życie potoczne, UŁ, Łodź.
 • Dryll E. (2001), Interakcja wychowawcza, Wydaw. Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 • Dudzikowa M. (1994), Bariery i szanse praktycznego wykorzystania wiedzy płynącej z nauk pedagogicznych, „Forum Oświatowe”, nr 2.
 • Hołówka T. (1986), Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, PIW, Warszawa.
 • Jawłowska A., (RED.) (1991), Kategoria potoczności, Wydaw. IK, Warszawa.
 • Klus-Stańska D. (2002), Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Konarzewski K. (1988), Pedagogika celów czy pedagogika wartości, „Kwartalnik
 • Pedagogiczny”, T. 2.
 • Kowalski M. (2007), Wiedza potoczna o zdrowiu (między wizją deskryptywną, normatywną a propagowaną). Szkic teoretyczny, [w:] Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy, red. B. Fedyn, Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz, s. 34-40.
 • Kozłowski W. (1987), Sposoby interpretacji sytuacji szkolnych, „Edukacja”, nr 4.
 • Kozłowski W. (1991), Wiedza potoczna ucznia, „Edukacja”, nr 4.
 • Kozłowski W. (2001), Potoczne myślenie przyczynowo-skutkowe o wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8.
 • Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 • Kurcz I. (1987), Język a reprezentacja świata w umyśle, PWN, Warszawa.
 • Leppert R. (1996), Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki, Wydaw. WSP, Bydgoszcz.
 • Lewicka M., (red.) (1985), Psychologia spostrzegania społecznego, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marody M. (1982), Język i wiedza potoczna w wyjaśnianiu zachowań, „Studia Socjologiczne”, nr 3, 4.
 • Marody M. (1987), Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa.
 • Maruszewski T. (red.) (1993), Poznanie, afekt, zachowanie, PWN, Warszawa.
 • Maruszewski T. (1983) Analiza procesow poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki, Wydaw. UAM, Poznań.
 • Maruszewski T. (1986) Wiedza potoczna jako reprezentacja rzeczywistości, [w:] Filozofia – poznanie – psychologia, red. T. Maruszewski, „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”, z. 10, Warszawa-Poznań PWN.
 • Maruszewski T. (1996) Wiedza potoczna jako reprezentacja rzeczywistości, [w:] Filozofia – poznanie – psychologia, red. T. Maruszewski, „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”, z. 10, Warszawa.
 • Maruszewski T. (2001) Psychologia poznania, GWP, Gdańsk.
 • Rubacha K. (2003), Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Pedagogika. Podręcznik Akademicki, red. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, WN PWN, tom I, Warszawa.
 • Schütz A. (1984), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] Kryzys i schizma, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.
 • Stefan W. (1988), Znaczenie wiedzy potocznej o wychowaniu w procesie studiowania pedagogiki, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG”, Pedagogika-Historia Wychowania, nr 16.
 • Tomaszewski T. (1984), Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa.
 • Trzebiński J., (RED.) (2002), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk.
 • Trzebiński J. (1992), Narracyjne formy wiedzy potocznej, Wyd. „Nakom”, Poznań.
 • Trzebiński, J. (1985), Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych, [w:] Psychologia spostrzegania społecznego, red. M. Lewicka, J. Trzebiński, KiW, Warszawa.
 • Wojciszke B. (1986a), Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łodź.
 • Wojciszke B. (1986), Struktura „ ja”, wartości osobiste i zachowanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Wojciszke B. (2002), Człowiek wśrod ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Zemło M. (1998), Od reguł poznania do modeli działań społecznych. Typizacja w ujęciu Alfreda Schűtza, „Idea”, nr 10.
 • Ziółkowski M. (1978), O myśleniu potocznym, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
 • Ziółkowski M. (1981), Znaczenie-interakcja-rozumienie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c90ed50b-3fd4-467c-85f2-c6e4c2543af0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.