PL EN


Journal
2012 | 38 | 2 | 231-246
Article title

Stosunek doświadczonych pracowników akademickich do młodych adeptów nauki w ujęciu Edwarda Marczewskiego: aspekt deontologiczny

Content
Title variants
EN
The Attitude of Experienced Academics Towards Young Researchers According to Edward Marczewski: a Deontological Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor prowadzi rozważania na temat stosunku doświadczonych pracowników akademickich do badaczy stawiających pierwsze kroki w obszarze pracy naukowej. Sam tytuł artykułu, a zwłaszcza zasygnalizowane w nim podejście deontologiczne, wskazuje, iż mowa jest o powinnościach zawodowych tych pierwszych wobec drugich. Powinnościach wynikających z obowiązujących regulacji lub przyjętego zwyczaju. Głównym punktem odniesienia w artykule były zasady kształtowania młodych naukowców sformułowane przez znanego polskiego matematyka Edwarda Marczewskiego. Dodajmy, że zasady nie tylko wyartykułowane, ale i wprowadzane przez niego w życie. Autor odniósł się również do miejsca, jakie zajmuje spuścizna Marczewskiego we współczesnej myśli deontologicznej.
EN
The author analyses the attitude of experienced academics towards young researchers. The title implies, and in particular mentioned deontological approach, that the article deals with the professional obligations of the former towards the latter. The obligations result from the existing regulations or from praxis. The principles formulated by Edward Marczewski, the famous Polish mathematician, served as the main point of reference in the article. It is important to mention the fact that not only did he articulate the principles, he also brought them into effect. The author also refers to the importance of Marczewski heritage in the contemporary deontological thought.
Journal
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
231-246
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Akademicki kodeks etyczny, „Życie Akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” (2004), nr 102, za: http://zycie.awf.wroc.pl/nr102/07-102.html (16 czerwca 2007).
 • Akademicki kodeks etyczny Politechniki Wrocławskiej przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2003 r., http://www.portal.pwr.wroc.pl/etyka,241.dhtml (8 grudnia 2011).
 • Akademicki kodeks wartości, http://www.uj.edu.pl/c/document\_library/get\_file?uuid=d63b4be0-5eee-4d94-bd32-3b1ccef396f6\&groupId=10172 (7 grudnia 2011).
 • Apel KBN o dobre obyczaje w nauce, http://kbn.icm.edu.pl/etyka/apel\_kbn.html (7 grudnia 2011).
 • Burzyński J. (1962), Głos byłego wasala, „Polityka”, 8 grudnia, nr 49, s. 5.
 • Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje (2004), oprac. Zespół ds. Etyki w Nauce przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 • Dobre obyczaje w nauce: zbiór zasad (1996), Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Dobre praktyki w szkołach wyższych: kodeks, red. merytoryczna zespół pod kier. A. Szostka, uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r., Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Deklaracja Komitetu Badań Naukowych w sprawie etyki w nauce uchwalona na wniosek opiniodawczo-doradczego Zespołu ds. Etyki w Nauce, http://kbn.icm.edu.pl/etyka/dekl-kbn.html (7 grudnia 2011).
 • Duda R. (2005), Początki matematyki w powojennym Wrocławiu, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 9, s. 22-26.
 • Duda R., Weron A. (2006), Wrocławska szkoła matematyczna, „Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria II: Wiadomości Matematyczne”, t. 42, s. 73-101.
 • Hoffman H. (1960), Rola czasopism w kształceniu kadr naukowych (W związku z esejem prof. Wojciecha Świętosławskiego), „Przegląd Kulturalny”, 24 marca, nr 13, s. 9.
 • Hurwic J. (1962), O średniowieczu w środowisku naukowym, „Polityka”, 3 listopada, nr 44, s. 5.
 • Infeld L. (1962), O dobrych i złych profesorach, „Polityka”, 17 listopada, nr 46, s. 1, 5.
 • Janiszewski Z. (1918), O potrzebach matematyki w Polsce, „Nauka Polska”, t. I, s. 11-18.
 • Kaufman L. (1962), Będzie więcej „feudałów”, „Polityka”, 24 listopada, nr 47, s. 3.
 • Kielanowski T. (1962), Byłem wasalem. Jestem feudałem, „Polityka” 17 listopada, nr 46, s. 5.
 • Kodeks etyczny AGH, http://www.agh.edu.pl/pl/dokumenty/kodeks-etyczny-agh.html (8 grudnia 2011).
 • Kodeks etyczny Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, http://www.ue.katowice.pl/images/user/File/BR/kodeks\_etyczny.pdf (12 grudnia 2011).
 • Kodeks etyki Akademii Leona Koźmińskiego, http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne\_elementy/Dokumenty/kodeks\_etyki\_alk.pdf (15 grudnia 2011).
 • Kurpisz W. (1960), Kierownik i resorty naukowe (w zw. z esejem prof. Wojciecha Świętosławskiego), „Przegląd Kulturalny”, 21 kwietnia, nr 17, s. 9.
 • Latour A. (1960), Kierownik naukowy: ideał i rzeczywistość (List do redakcji w związku z esejem prof. Wojciecha Świętosławskiego), „Przegląd Kulturalny”, 17 marca, nr 12, s. 9.
 • Marczewski E. (1951), Uwagi o środowisku naukowym (Z doświadczeń polskiej szkoły matematycznej, w szczególności ośrodka wrocławskiego) (1951), „Życie Nauki”, r. VI, nr 4, s. 352-370.
 • Marczewski E. (1962), 10 przykazań, „Polityka”, 1 grudnia, nr 48, s. 1, 4-5.
 • Marczewski E. (2004) Dziesięć przykazań, „Pryzmat. Pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej” grudzień 2003-styczeń 2004, nr 173/174, s. 10-11.
 • Nazar R., Popławski S. (1995), Etyka nauczyciela akademickiego, [w:] Etyka zawodu nauczyciela – nauczanie etyki, red. K. Kaszyński, L. Żuk-Łapińska, WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra, s. 16-25.
 • Pracownicy nauki. Rozmowy „Przeglądu Kulturalnego”, „Przegląd Kulturalny” 28 lipca 1960, nr 31, s. 1, 3.
 • Red. (na podstawie protokołu), Senat, „Z Życia Politechniki Śląskiej” styczeń 2004, nr 4, s. 7.
 • Świętosławski W. (1960a), Obowiązki kierowników zespołów naukowych, „Nauka Polska”, r. VIII, nr 3, s. 127-145.
 • Świętosławski W. (1960b), Obowiązki kierowników zespołów naukowych, „Przegląd Kulturalny”, 3 marca, nr 10, s. 1, 7.
 • Urban J. (1962), Feudałowie i wasale, „Polityka”, 15 września, nr 37, s. 5.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.).
 • Wyka K. (1962), Proszę do instytutu..., „Polityka”, 17 listopada, nr 46, s. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9128028-cf9e-435d-8183-da1c8edd9393
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.