PL EN


2015 | 11 | 107-116
Article title

Kilka uwag na temat Relatio synodi Zwyczajnego Synodu Biskupów (październik 2014)

Authors
Content
Title variants
EN
Some remarks on the Relatio synodi of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops (October 2014)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przeanalizowania najważniejszych problemów i wyzwań, będących tem- atami dyskusji podczas III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które miało miejsce w Watykanie od 5 do 19 października 2014 roku. Prezentowane re - eksja i uwagi są – jak to zostało zapisane we wnioskach w Relatio synodi – owocem synodu, którego głównym celem było postawienie pytań i poszerzenie perspektywy dla zagadnień zwiazanych z rodziną w kontekście Nowej Ewangelizacji. Zagadnienia, o których mowa, powinny być przedmiotem re eksji w Kościołach lokalnych w nadchodzącym roku. Wynik tej pracy powinien być opracowany i przesłany w określonej formie do Stolicy Apostolskiej. Należy zauważyć, że ten sposób działalności synodu jest wyrazem aktywnego włączenia Kościołów lokalnych w prace Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które jest planowane na październik 2015 roku.
EN
The paper is a modest try of making analyze and help to familiarize the interested with the most important problems and challenges, which were the subject of the discussion during the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops that was held in the Vatican from 5 to 19 October 2014. Presented re ection and remarks are – as it was written in the Conclusions of the Final Re- latio of the Synod – the fruit of the synod which main aim was to rise questions and boarded perspective of the issues on family in the context of the New Evangelization. The issues in questions should be the subjects of the re ection of the local Churches during the next year. The outcome of the work must be to compiled and in prescribes manner and sent to the Holy See. This will be special contributions and testimony made by the local Churches to the Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops which is scheduled for the October 2015.
Year
Volume
11
Pages
107-116
Physical description
Dates
printed
2015-11-01
Contributors
References
  • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), cz. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Ko- deks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
  • Congregatio Pro Doctrina Fidei, Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio Communionis notio (koino- nia), „Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993), s. 838–850.
  • Corecco E., Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico, Lugano 1997.
  • Ghirlanda G., Hierarchica Communio, Roma 1980.
  • Joannes Paulus PP. II, Epistula apostolica Novo millenio ineunte, „Acta Apostolicae Sedis” 91 (2001), s. 266–309; tekst polski: Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kraków 2001.
  • Joannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio de Familiae Christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 listopada 1981, „Acta Apostolicae Sedis” 74 (1982), s. 81–191; tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław 1994.
  • Joannes Paulus PP. II, Litterae encyclicae Evangelium vitae de vitae humanae inviolabili bono, 25 marca 1995, „Acta Apostolicae Sedis” 87 (1995), s. 401–522; tekst polski: Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalnoćci życia ludzkiego, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 839–987. 8. Nadzwyczajny Synod Biskupów, Relatio synodi. Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 11 (366) 2014, s. 8–18.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c91e75ea-3456-481e-acce-cf33dc900def
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.