PL EN


2017 | 12 | 3(45) | 13-22
Article title

Children’s Literature and Education in Values: Self-Esteem as the Basis for a Resilient AttitudeChildren’s Literature and Education in Values: Self-Esteem as the Basis for a Resilient Attitude

Content
Title variants
PL
Literatura dziecięca i wychowanie do wartości: pozytywna samoocena jako podstawa budowania rezyliencji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the context of diversity in the classroom, it is becoming increasingly important to teach values that can help our pupils and students to achieve their full personal development. In response to a reality in which pupils are confronted with controversial and even conflicting situations, values-based education is seen as an ever more pressing need. Having made this affirmation, it only remains to determine the most appropriate method to provide value education in a classroom context. Given that children’s literature represents a strategy that is increasingly being used due to its many benefits, the authors propose that education in values should be based on stories, more specifically stories that we may refer to as “psycho-emotional”, since they encourage thinking of a personal, introspective nature. The introduction into the school of stories that can form the basis for values education and, more specifically, help to build self-esteem, may be key to developing a resilient attitude in response to the personal problems that pupils might face. This may be particularly true at the infant and primary education stages.
PL
W kontekście różnorodności, z jaką spotykamy się w klasie szkolnej, coraz ważniejsze staje się wychowanie do wartości, które może pomóc uczniom w osiągnięciu pełnego rozwoju osobistego. W obecnych rea­liach, gdy coraz więcej uczniów napotyka kontrowersyjne, a nawet konfliktowe sytuacje, dostrzegana jest paląca potrzeba edukacji opartej na wartościach. Po stwierdzeniu tego faktu pozostaje tylko określenie najbardziej odpowiedniej metody wprowadzenia wychowania do wartości w kontekście zajęć w klasie. Ponieważ korzystanie z literatury dziecięcej stanowi strategię przyjmowaną coraz częściej ze względu na wiele korzyści wychowawczych, autorzy proponują, aby wychowanie do wartości opierało się na tekstach literackich, a konkretnie na narracjach, które można nazwać „psycho-emocjonalnymi” ‒ zachęcającymi do refleksji o charakterze osobistym, introspektywnym. Wprowadzenie do szkoły opowiadań, które mogą stanowić podstawę wychowania do wartości oraz przyczyniać się do budowania poczucia własnej wartości, może być kluczem do rozwijania postawy rezyliencji w odpowiedzi na problemy osobiste, z którymi muszą zmierzyć się uczniowie. Wydaje się to szczególnie istotne już na etapie rozwoju przedszkolnego oraz edukacji podstawowej.
References
  • Bryant S.C., Com explicar contes, Col·lecció Nadal, no. 49, Biblària, Barcelona 1996.
  • Delors J., La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, Santillana Ediciones, UNESCO1991.
  • Gardner H., Estructuras de la mente. La teoría de las Inteligencias Múltiples, Fondo de Cultura Económica Madrid 1994.
  • Goleman D., Inteligencia Emocional, Editorial Kairós S.A., Barcelona1999.
  • Malo A., Antropología de la afectividad, Editorial Eunsa, Pamplona 2004.
  • Molina Prieto R., Los cuentos ayudan a crecer. “Revista Innovación y experiencias educativas” 2008, no. 13.
  • Suchodolski B., The Tragedy of Humanistic Education in 40th Anniversary of the UNESCO Institute for Education, “UIE Reports”, 1992, No. 6, cited by Ortigosa S., La narración como estrategia para la educación en valores.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c91fe74a-d157-4ee1-876c-2d3175f72b27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.