Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 3(552) | 10-16

Article title

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY I RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNA

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE CREATION OF NEW JOBS AND ECONOMIC RESTRUCTURING

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł nie jest tylko podsumowaniem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej pod patronatem ministra finansów Leszka Balcerowicza oraz ministra pracy Longina Komołowskiego w dniach 23–24 października 1998 r. w Warszawie. Zawiera także komentarze i refleksje autorki, która była jej współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem. Zakresem tematycznym tekst obejmuje podstawowe zagadnienia rozwoju rynku pracy w kontekście problemów gospodarczych po upływie dekady polskiej transformacji. Dyskutowane zagadnienia dotyczyły takich tematów, jak: elastyczność rynku pracy, mobilność pracowników, kwalifikacji zasobów pracy i wyzwań związanych z kształceniem, motywującej i ochraniającej polityki wynagrodzeń (płacy minimalnej) i świadczeń społecznych sprzyjających restrukturyzacji, wzrostu znaczenia samorządowej polityki regionalnej oraz kierunków przemian dwóch branż szczególnych polskiej struktury gospodarczej: górnictwa i rolnictwa.
EN
The article was created not only as a summary of the international conference organized under the auspices of the Minister of Finance Leszek Balcerowicz and the Minister of Labour Longin Komołowski on October 23–24, 1998 in Warsaw. It also contains comments and reflections of the author, who was a co-organizer and active participant of this conference. The thematic covers the basic issues of labour market development in the context of economic problems of the passing decade of the Polish transformation. The topics discussed concerned problems such as: labour market flexibility, employee mobility, skills of labour resources and education challenges. The debate also concerned: motivation instruments including payroll (minimum wage) and social benefits policies, that favour of restructuring, increase in the importance of regional policy and local government, and directions of transformation of two special branches of the Polish economic structure: mining and agriculture.

Year

Volume

47

Issue

Pages

10-16

Physical description

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c9250067-ded5-4d6d-b0b1-219f348df1d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.