PL EN


2018 | 6/2018 (79), t.1 | 128-138
Article title

Active Role of the State in the Agribusiness Area as Illustrated by the Regulations Governing the Possession of and Trading in Agricultural Properties

Content
Title variants
PL
Aktywna rola państwa w otoczeniu agrobiznesu na przykładzie przepisów regulujących posiadanie i obrót nieruchomościami rolnymi
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to indicate that the State plays an active role in the agribusiness area. Using the formal institutions and organizations it created, the State creates desirable ways of managing arable land. The legal regulations concerning the agribusiness derive from the assumptions of the State’s agricultural policy. Analysis of legal regulations allows to state that the recent legal regulations concerning the possession of and trading in agricultural properties result in the restrictions imposed on business entities in terms of economic choices in order to implement complex economic goals. Legal regulations aim at implementing effective control in terms of managing arable land. The restrictions and controls in the above mentioned area of business entities’ operations are justified by the fact that agricultural properties are an indispensable means of agricultural production the purpose and function of which is to ensure food safety of the country.
PL
Celem artykułu jest wykazanie, że państwo odgrywa aktywną rolę w otoczeniu agrobiznesu. Państwo, poprzez stworzone przez siebie instytucje formalne i organizacje, kreuje pożądane sposoby gospodarowania ziemią rolniczą. Regulacje prawne dotyczące agrobiznesu wynikają z założeń polityki rolnej państwa. Analiza regulacji prawnych pozwala na stwierdzenie, że wprowadzone w ostatnim czasie przepisy prawne dotyczące posiadania i obrotu nieruchomościami rolnymi skutkują ograniczeniami podmiotów gospodarczych w wyborach ekonomicznych w celu realizacji złożonych celów ekonomicznych. Reglamentacje prawne mają na celu wprowadzenie skutecznej kontroli w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą. Uzasadnieniem dla ograniczeń i kontroli we wskazanym zakresie działania podmiotów gospodarczych jest to, że nieruchomości rolne są niezbędnym środkiem produkcji rolnej, której celem i funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju.
Year
Pages
128-138
Physical description
Dates
online
2019-01-08
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • 1. Bieluk, J. (2016). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: CH. Beck.
 • 2. Bieluk, J. (2017). Spółki prawa handlowego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Studia Iuridica Lublinensia, XXVI(1), 23–34.
 • 3. Ciodyk, T. i Zagórski, T. (2004). Pierwszy rok państwowego wykupu ziemi – podsumowania, tendencje problemy, cz. I. Nieruchomości, 10(74). Pozyskano z: https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/pierwszy-rok-panstwowego-pierwokupu-ziemi-rolnejpodsumowania-tendencje-problemy-cz-i/.
 • 4. Czechowski, P. (2017). Prawo rolne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 5. Czerwińska-Koral, K. (2015). Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Roczniki Administracji i Prawa, (1), 187–205. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • 6. Czerwińska-Koral, K. (2016). Pojęcia niedookreślone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Studia Iuridica Agraria, XIV, 191–206. Białystok: Temida2. https://doi.org/10.15290/sia.2016.14.12.
 • 7. Jeżyńska, B. (2017). W: P. Czechowski (red.), Prawo rolne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 8. Jeżyńska, B. (2017). Prawna koncepcja agroprzedsiębiorczości. Studia Iuridica Agraria, XIV, 75–84. Białystok: Temida2. https://doi.org/10.15290/sia.2016.14.12.
 • 9. Kapusta, F. (2012). Agrobiznes. Warszawa: Difin.
 • 10. Mikołajczyk, J. (2017). Funkcje preambuły w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Studia Iuridica Lublinensia, 1, 131–146. https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.131.
 • 11. Możdżeń-Marcinkowski, M. (2017). W: P. Czechowski (red.), Prawo rolne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 12. Stelmachowski, A. (2007). W: T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe (t. III). Warszawa: C.H. Beck.
 • 13. Szymańska, J. (2014). W: S. Urban (red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 14. Urban, S. (red.). (2014). Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 15. Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c927a2b9-96ff-40d0-b162-906072d67d1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.