PL EN


2019 | 9 | 344-356
Article title

Rozwój Real Estate Investment Trust w Stanach Zjednoczonych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i istotę powstania funduszy typu real estate investment trust w Stanach Zjednoczonych, które są alternatywną formą inwestowania na rynku nieruchomości. Następnie wymieniono warunki jakie podmiot musi spełnić, aby działać na uprzywilejowanym systemie podatkowym. Omówiono główne zalety funduszy, które są korzystne dla indywidualnych inwestorów. Są nimi stałe i wysokie dywidendy, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, transparentność, bezpieczeństwo, wysoka płynność oraz sprawne zarządzanie. Następnie wymieniono i opisano rodzaje funduszy REITs. Ze względu na przedmiot finansowania fundusze REITs dzielą się na kapitałowe, hipoteczne oraz hybrydowe. Następnie rozróżnia się REIT-y publiczne, publiczne nienotowane oraz prywatne. Ostatni podział REIT-ów został dodatkowo porównany w tabeli 1. Przedstawiono historię powstania funduszy typu REIT z podziałem na etapy. Opisano wydarzenia jakie miały miejsce na rynku amerykańskim i wpływały na kształtowanie się struktury funduszy typu real estate investment trust. Dane przedstawiły dynamiczny rozwój tego sektora na rynku nieruchomości, który na przestrzeni lat osiąga coraz lepsze wyniki i jest formą inwestowania godną uwagi inwestorów.
EN
The article presents the reasons and the essence of establishing real estate investment trust in the United States, which is an alternative form of investing in the real estate market. Then, the conditions that the entity must meet to operate on the privileged tax system are listed. The main advantages of funds are discussed, which are beneficial for individual investors. They are fixed and high dividends, diversification of the investment portfolio, transparency, security, high liquidity and efficient management. The types of REITs funds are then listed and described. Due to the subject of financing, REITs funds are divided into capital, mortgage and hybrid funds. Then, public, unlisted and private REITs are distinguished. The last division of REITs has been additionally compared in table 1. The history of the creation of REIT funds with the breakdown into phases is presented. The events that took place on the US market were described and influenced the structure of real estate investment trust. The data presented the dynamic development of this sector on the real estate market, which over the years has been achieving better and better results and is a form of investing worthy of investors' attention.
Year
Issue
9
Pages
344-356
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c92ebbe4-d224-4472-a6f9-47d5c65019cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.