Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1 (330) | 25-31

Article title

Etyka producentów żywności a postrzeganie artykułów spożywczych na rynku

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niezwykle istotne jest ścisłe przestrzeganie przez producentów artykułów żywnościowych zasad etyki zarówno podczas ich wytwarzania, jak i w procesie dystrybucji. Nieświadome lub świadome łamanie tych zasad może się przyczynić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia konsumentów. Aczkolwiek skutki dla odbiorców w obu przypadkach mogą być podobnie negatywne, szczególnie godne napiętnowania jest podejmowanie przez wytwórców nieetycznych działań w sposób świadomy. Świadczy to bowiem o ich przedmiotowym traktowaniu klientów, w których widzą jedynie źródło wpływów finansowych, nie wykazując troski o ich bezpieczeństwo. Postępowanie zgodne z zasadami etyki jest korzystne dla producentów, ale wielu z nich postępuje w sposób z nimi sprzeczny. Znalezienie odpowiedzi, dlaczego tak postępują, wymaga zidentyfikowania nieetycznych działań producentów artykułów spożywczych i ich marketingowych atrybutów oraz ustalenia, które z tych atrybutów wg nabywców najbardziej wpływają na negatywne postrzeganie tych artykułów, a które mają relatywnie mniejsze znaczenie w kontekście wizerunku konkretnego produktu lub całej oferty produktowej. Był to podstawowy cel przeprowadzonych w II połowie 2010 r. pogłębionych pierwotnych badań ankietowych, których wyniki zostały przedstawione w niniejszym artykule. Badaniami objęto 500 nabywców finalnych z woj. lubelskiego, wśród których większość stanowiły kobiety, co wynika z faktu, iż w Polsce nadal to one z reguły kupują produkty spożywcze.
EN
In her article, the author presents the subject matters of food producers’ ethics as a factor affecting perception by purchasers of those products and the very producer. Based on the results of primary empirical studies, she discusses the impact on the image of food products of unethical actions of producers, dividing them into the three groups: the actions related to the very product, actions connected with its packaging and actions related to advertising thereof. In each of the specified groups of actions, there are described, which actions – in the respondents’ opinion – mostly determine the negative image of the food product, and which are, in this context, of the least importance. Additionally, the author compares their role in shaping the image of its producer.
RU
В статье представляется проблематика этики производителей продуктов питания как фактора, влияющего на восприятие покупателями этих продуктов и самого производителя. На основе результатов первичных эмпирических исследований обсуждается влияние на облик продуктов питания неэтических действий производителей, разделяя их на три группы: действия, касающиеся самого продукта; действия, связанные с его упаковкой, и действия, связанные с его рекламой. В каждой из перечисленных групп действий определили, которые действия – по мнению респондентов – наиболее предопределяют отрицательный облик продукта питания и которые имеют в этом контексте самое меньшее значение. Кроме того провели сопоставление их роли в формировании облика его производителя.

Keywords

Year

Issue

Pages

25-31

Physical description

Dates

published
2011-01-2011-02

Contributors

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c95620d7-ba65-481c-83d5-035601734071
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.