PL EN


2014 | 17 | 2(63) | 96-103
Article title

Kumulacja kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy.

Title variants
EN
Accumulation of conventional penalties in the event of withdrawal from an agreement.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Usystematyzowanie możliwości dochodzenia kar umownych po odstąpieniu od umowy jest kluczowe na etapie, w jakim znajdą się strony stosunku obligacyjnego. Szczególnie przejawia się to w zakresie podwójnego karania strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Do dyspozycji istnieje prawo umownego bądź ustawowego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Dlatego tak ważne jest rozróżnienie, co jest niewykonaniem, a co nienależytym wykonaniem umowy oraz kiedy ono występuje. Celem artykułu jest analiza kumulacji kar umownych po odstąpieniu od umowy, gdyż często występują wątpliwości wynikające z podwójnego karania. Konieczne jest zatem rozłączenie kary za wykonanie zobowiązania po terminie oraz niewykonanie zobowiązania w ogóle. Pociąga to za sobą odpowiednie zastosowanie danej kary do danej sytuacji. Publikacja stanowi rozwinięcie zagadnienia stosowania jednocześnie kary umownej za odstąpienie od umowy i kary umownej za nieterminowe jej wykonanie w przypadku odstąpienia od umowy.
EN
Systematization of the possibility to claim conventional penalties after withdrawal from an agreement is crucial on the stage on which sides of obligation relation are found. In particular, it manifests itself in terms of double punishment of the party for failure or improper completion of the contract. There is a statutory or contractual right to exercise the right to withdraw from the agreement. Therefore, it is important to distinguish what is non-performance, and what is improper completion of the contract and when it occurs. The purpose of this article is to analyze the accumulation of conventional penalties after withdrawal from the agreement, as often there are doubts arising from the double punishment. It is therefore necessary to disconnect the penalties for performance of the obligation after the deadline and the non-performance. This entails the use of the appropriate penalty for a particular situation. The article’s aim is to develop issues connected to applying simultaneously conventional penalty for withdrawal from the contract and conventional penalty for delays in its performance in the event of withdrawal.
Year
Volume
17
Issue
Pages
96-103
Physical description
Dates
published
2014-06
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c961e6cc-661d-477d-9e77-82b6706c7966
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.