PL EN


2017 | 10(2)/2017 | 63-84
Article title

Zarządzanie informacją w aspekcie zwalczania terroryzmu

Content
Title variants
EN
Information Management in the Aspect of Combating Terrorism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jak wiemy informacja i zarządzanie nią stanowi ważną funkcję na wielu płaszczyznach współczesnej cywilizacji. Chodzi tu przede wszystkim o szeroko rozumiane bezpieczeństwo współczesnego państwa. Informacja taka musi posiadać szczególne cechy, dzięki którym będzie ją można właściwie wykorzystać. Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w obecnych czasach jest podstawą do swobodnego posługiwania się informacją w systemie bezpieczeństwa. Znaczenie tego pojęcia znajdziemy w tym materiale w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego w aspekcie walki z terroryzmem a wszelkie analizy prowadzone przez badaczy zjawiska terroryzmu wskazują niemożność całkowitego wyeliminowania tego zjawiska.
EN
As we know, information and management of it is an important function on many levels of modern civilization. This is primarily about the broadly understood security of the modern state. Such information must have specific features that will enable it to be properly used. Ensuring information security nowadays, it is the basis for the free use of information in the security system. The meaning of this concept can be found in this material in relation to national security in the context of the fight against terrorism and all analyzes carried out by researchers, the phenomena of terrorism indicate the inability to completely eliminate this phenomenon.
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
References
 • Bolechów B., Terroryzm w świecie pod dwubiegunowym, wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, s. 31.
 • Bolechów B., terroryzm i media, [w:] Hiszpania :Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. Red. B. Bobek-Ostrowska, M. Kuś, Wrocław 2007, s. 29.
 • Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 38.
 • Borowiecki R., Romanowska M., System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa 2001 r., s. 175 [w:] K. Liedel, Zarządzanie informacją. TRIO, Warszawa 2010, s. 63.
 • Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s.17.
 • Information Managament. Information Security Classification, Government of Alberta, Alberta 2005: http:// www.im.gov.ab.ca/publications/pdf/infoSecurityClassyfication.pdf [w:] K. Liedel, Zarządzanie , s. 46.
 • Jemioło T., Sienkiewicz P., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Identyfikacja, analiza zagrożeń i ryzyka, t1: Raport z badań, Warszawa 2004, s. 162, [w:] K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Wyd. TRIO, Warszawa 2010rr., s. 49.
 • Ivancik R. Nećas P., International Security from The view of postmoderny conflicts on postmodern on the African continent. Scientific monograph. AMELIA Rzeszów 2012.
 • Janczak J., Świdzikowski G., Bezpieczeństwo informacji w wojskowym sys-temie telekomunikacyjnym, Warszawa 2004, s. 39 [w:] K. Liedel, Zarządzanie informacją, TRIO, Warszawa 2010, s.82-84.
 • Jurćak V. Radoslav IVANČÍK, PEACE OPERATIONS OF INTERNATIONAL CRISIS MANAGEMENT. WSBiP w Ostrowcu Św. Ostrowiec Św. 2014.
 • Kuźniar R., Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenie- koncepcje- Instytucje, PISP, Warszawa 2003r., s. 255.
 • Kelemen M., Information problems of the air accdennts’s investigation and prevention of the Air Force accidents. Theory and prctice of forensic investigation of the crime of general threat. AMELIA Rzeszów 2017.
 • Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych? Elementy edukacji antyterrorystycznej, TRIO i Collegium Civitas, War-szawa 2008, s. 23.
 • Liedel K., Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO, Warszawa 2010, s.44-45.
 • Michalski A., Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, WPŚ, Gliwice 1999 r., s.45-49
 • Olak A., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji- Aspekty prawne.[w:] KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 2016 číslo 2 vychádza porolne dátum vydania 01.30.2016. Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené vydanie) ISSN 1338-6956(online), S. 277-284.
 • Olak A., Labuzik M., Europska Unia. Vybrane Temy. WSBiP w Ostrowcu Św. 2013.
 • Sienkiewicz P., Wieleba R., Wocial J., Kuca M., M. Skoczylas, Wartość in-formacji w dowodze-niu i zarządzaniu. Metodologia analizy potrzeb informacyjnych, AON, Warszawa 2002, s.110.
 • Pawłowska A., Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce, Problemy zarządzania, Lublin 2002, s. 135.
 • Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wyd. Naukowo- techniczne Warszawa 2006, s.237 [w:]K. Liedel, Zarządzanie informacją, TRIO, Warszawa 2010, s. 73.
 • Sienkiewicz P., Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s.130 [w:] K. Liedel, Zarządzanie informacją…, Wyd. TRIO, Warszawa 2010, s. 74, 132-134, 75.
 • Sienkiewicz P., 10 wykładów, Wyd. AON – Wydział Wydawniczy, Warszawa 2005, s. 62
 • Strzoda M., Zarządzane informacjami w organizacji, AON, Warszawa 2001r., s. 16.
 • Wrzosek M., Potrzeby informacyjnego wsparcia procesu decyzyjnego w działaniach wojsk lądowych,[w:] K. Liedel, Zarządzanie informacją…, Wyd. TRIO, Warszawa 2010, s. 63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9644159-719c-4d8d-8f76-51fa810c6a81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.