PL EN


2015 | 4 (17) nr 1 | 169-184
Article title

Dobro wspólne jako cel współdziałania państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Authors
Title variants
EN
Common Good as the Goal of Cooperation Between Church, State and Other Denominations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treść artykułu 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. została wypracowana w drodze trwającej od 1989 r. debaty konstytucyjnej, w której – obok środowisk politycznych – uczestniczyły m.in. Kościoły i inne związki wyznaniowe. Szczególna rola w ukształtowaniu przepisów wyznaniowych przypadła Kościołowi Katolickiemu, w tym jego przedstawicielowi w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego – ks. prof. Józefowi Krukowskiemu.
EN
The content of Article 25 of the Constitution of Republic of Poland of 02 April, 1997 was formed as a part of the constitutional debate lasting since 1989. Debate’s members were not only political groups, but also Churches and other denominations. Both Catholic Church and the representative of Constitutional Committee of the National Assembly – Reverend Professor Józef Krukowski played a significant role in forming denominational provisions.
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole, Polska
References
 • Bar, Józef. 2007. „Kościół w życiu publicznym na przykładzie zaangażowania w pomoc społeczną i działalność charytatywną w archidiecezji przemyskiej.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 203-229. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Borecki, Paweł. 2002. Koncepcje stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych. Warszawa: Elipsa.
 • Czuryk, Małgorzata. 2013. „Źródła finansowania działalności charytatywnej Kościołów i związków i innych wyznaniowych.” W Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, i Krzysztof Warchałowski, 233-250. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Hemperek, Piotr. 1985. „Współdziałanie między Kościołem i państwem.” Kościół i Prawo 4:79-100.
 • Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Wyd. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Krukowski, Józef. 2004. „Konstytucyjny model stosunków między państwem a Kościołem w III Rzeczypospolitej.” W Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. Artur Mezglewski, 79-101. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Majda, Janusz. 2008. „Działalność Komisji Wspólnej w latach 1989-2008 jako wyraz dialogu między państwem a Kościołem w świetle wybranych zagadnień.” Studia z Prawa Wyznaniowego 11:171-191.
 • Matwiejuk, Jarosław. 2007. „Pomoc społeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 191-202. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mezglewski, Artur, red. 2007. Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Pietrzak, Michał. 2010. Prawo wyznaniowe. Wyd. 4. Warszawa: LexisNexis.
 • Poniatowski, Michał. 2013. „Finansowanie „kościelnych” organizacji pożytku publicznego.” W Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, i Krzysztof Warchałowski, 251-261.Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Rakoczy, Bartosz. 2008. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sobczyk, Paweł. 2004. „Udział przedstawiciela Episkopatu Polski w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad artykułem 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.” W Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, i Mirosław Sitarz, 859-887. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sobczyk, Paweł. 2005. Kościół a wspólnoty polityczne. Warszawa: Santiago.
 • Sobczyk, Paweł. 2007. „Stanowisko Prymasa Polski w sprawie wartości i wolności religijnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Annales Canonici 3:231-244.
 • Sobczyk, Paweł. 2008. „Aksjologia Konstytucji RP w postulatach Episkopatu Polski.” Seminare. Poszukiwania naukowe 25:159-172.
 • Sobczyk, Paweł. 2013. Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Sobczyk, Paweł. 2014. „Dobro człowieka i dobro wspólne – art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.” W Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, i Maciej Mikuła, 55-70. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stanisławski, Tadeusz. 2007. „Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 231-235. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Stanisławski, Tadeusz. 2009. „Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Kontrowersje i nowe rozwiązania.” Studia z Prawa Wyznaniowego 12:329-339.
 • Stanisławski, Tadeusz. 2011. Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Stanisz, Piotr. 2011. „Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo – kościół.” W Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, 74-88. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Szymanek, Jarosław. 2005. „Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP.” Studia z Prawa Wyznaniowego 8:5-43.
 • Ulijasz, Bogusław. 2007. „Prawne formy współdziałania państwa i Kościoła katolickiego w zakresie pomocy społecznej.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 161-189. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Walencik, Dariusz. 2007. „Wpłaty 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej.” W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. Artur Mezglewski, 237-269. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Walencik, Dariusz. 2009. „Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności instytucji kościelnych.” Studia z Prawa Wyznaniowego 12:311-327.
 • Walencik, Dariusz. 2010. „Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.” Studia z Prawa Wyznaniowego 13:261-277.
 • Zarzycki, Zdzisław. 2007. „Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia prawne.” Studia z Prawa Wyznaniowego 10:23-60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c972d635-9913-4edc-a07f-0126520ee5f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.