PL EN


2018 | 66 | 10: Glottodydaktyka | 25-42
Article title

Afekt vs. efekt otwarte formy pracy z perspektywy glottodydaktycznej

Title variants
EN
The Affect vs. Effect – Open Forms of Learning from the Glottodidactic Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje otwarte formy uczenia się i nauczania, takie jak praca swobodna, praca w formie stanowisk dydaktycznych, praca według planu dnia/tygodnia oraz praca projektowa z perspektywy glottodydaktycznej. Z jednej strony analizie został poddany aspekt afektywny, a więc czynnik motywowania uczniów poprzez odpowiedni dobór treści i materiałów. Z drugiej strony rozważania koncentrują się na analizie aspektu kognitywnego, czyli efektów kształcenia w rozumieniu aktualnego nauczania komunikacyjno-międzykulturowego. Te dwie perspektywy uzupełniono analizą aspektu społeczno-działaniowego, a zatem możliwości kooperacyjnego uczenia się w powiązaniu z realizacją dydaktycznej koncepcji uczenia się przez działanie, oraz aspektu materialno-dynamicznego, a więc organizacji pracy w glottodydaktycznym atelier. Rozważania teoretyczne połączono z przedstawieniem wyników własnych badań empirycznych w tym zakresie.
EN
The article presents open forms of learning and teaching, such as free work, working at the stations, working according to the day/week plan and the project work from the glottodidactic perspective. On the one hand the affective factor is analysed, which is the factor responsible for motivating the students through appropriate choice of content and materials. On the other hand, the discussion is focused on the analysis of the cognitive aspect, which means the analysis of the effects of education in the view of contemporary communicative – cross-curicular teaching. These perspectives will be complemented by the analysis of social-active aspect, thus, the possibility for cooperation while learning in connection with the dydactic idea of learning by doing, as well as the material-dynamic aspect, which corresponds to the organisation of work in the glottodidactic atelier. The theoretical discussion has been connected with the presentation of the effects of the author’s own empirical study in this area.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Brown R., 2006, Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk.
 • Council of Europe: Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa.
 • Doyé P., 1995, Lehr- und Lernziele, w: Handbuch Fremdsprachenunterricht, red. K.-R. Bausch, Tübingen–Basel, s. 161-166.
 • Eckhardt T., Einstellung als individuelle Lernvariable, www. uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/eckhardt_einstellung.pdf [dostęp: 24.11.2015].
 • Edmondson W., House J., 1993, Einführung in die Sprachlehrforschung, Tübingen–Basel.
 • Grotjahn R., 1995, Empirische Forschungsmethoden: Überblick, w: Handbuch Fremdsprachenunterricht, red. K.R. Bausch i in., Tübingen–Basel, s. 457-461.
 • Holec H., 1981, Autonomy in Foreign Language Learning, Oxford.
 • Karpeta-Peć B., 2008, Otwarty, aktywny, samodzielny… Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Warszawa.
 • Karpeta-Peć B., 2016, Innowacyjne rozwiązania glottodydaktyczne w kształceniu kompetencji międzykulturowej, w: Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w różnych kontekstach glottodydaktycznych, „Neofilolog” XLVI, nr 2, s. 185- 198.
 • Łobocki M., 2000, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków.
 • Macke G., Hanke U., Viehmann P., 2008, Hochschuldidaktik. Lehren, vortragen, prüfen, Weinheim–Basel.
 • Niemierko B., 2002, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa.
 • Paradies L., Linser H. J., 2008, Differenzieren im Unterricht, Berlin.
 • Peschel F., 2010, Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation, Baltmannsweiler.
 • Riemer C., Settinieri J., 2010, Empirische Forschungsmethoden in der Zweit- und Fremdsprachenerwerbsforschung, w: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch, red. H.-J. Krumm i in., Berlin–New York, s. 764-781, http://moodle2.unifr.ch/pluginfile.php/218612/mod_resource/content/1/G-23_Riemer-Settinieri_2010.pdf [dostęp: 03.04.2015].
 • Rupprecht R., 2008, Über die Hand zum Verstand – Lernen in der Lernwerkstatt, w: Über die Hand zum Verstand. Handreichung für den Aufbau einer Lernwerkstatt. red. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, München, s. 12-26, http://www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/Anlage/3562322/UeberdieHandzumVerstand [dostęp: 06.11.2013].
 • Vester F., 1975, Denken, Lernen, Vergessen, Stuttgart.
 • Wilczyńska W., 2004, Dydaktyka krocząca, czyli jak organizować dydaktykę w półautonomii (PA), w: Autonomia w nauce języka obcego, red. M. Pawlak, Poznań–Kalisz, s. 44-56.
 • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c97dea2b-a691-4310-ac5c-3d7d4f5aecd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.