PL EN


2017 | 3(35) | 167-183
Article title

O aspektach estetyczno-wrażeniowych w ergonomii w odniesieniu do budownictwa biurowego

Content
Title variants
EN
Aesthetics and impressions aspects in ergonomics with reference to office buildings construction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aspekty estetyczne są rzadko poruszane w literaturze i badaniach ergonomicznych, stanowiąc zazwyczaj końcowe uzupełnienie w omawianych tematach. Ta sytuacja jest znacznym uproszczeniem zakresu współczesnego oddziaływania estetyki na aktywność i percepcję człowieka początku XXI stulecia w krajach wysoko rozwiniętych. Wraz ze wzrostem zamożności aspekt estetyczny zaczyna nabierać znaczenia w priorytetach inwestorów. Ta sytuacja jest już od dawna dostrzegalna w budownictwie biurowym, w którym dobra lokalizacja, ciekawe otoczenie i stosowne "towarzystwo", atrakcyjna forma i gustowny detal architektoniczny stanowią widoczny znak pozycji firmy, a więc element reklamy i wyznacznik statusu oraz pozycji rynkowej. Architektura obiektów biurowych była zatem od początku ich powstania ciekawa, często awangardowa, podkreślała prestiż i demonstrowała wysoką jakość sztuki budowania. Ten poziom zależy od wielu czynników, ale można wykazać, że jakość budynków będących siedzibami firm idzie w parze z poziomem rozwoju, z ogólną zamożnością i nie tylko wyraża poziom jakości estetycznej, ale ma też wkład w standard przestrzeni pracy. Pogląd ten starano się udowodnić na przykładzie czterech obiektów biurowych powstałych w podobnym czasie, z podobnym odniesionym sukcesem rynkowym, ale w krajach o różnym poziomie rozwoju, to znaczy na przykładzie budynków z: Krakowa, Warszawy, Paryża i spod Oslo.
EN
Aesthetic aspects are rarely brought up in the literature and in ergonomic examinations. They usually constitute the final supplement in elaborated subjects. This situation constitutes a remarkable simplification of the scope of the contemporary influence of aesthetics on the activity and perception of the man living at the beginning of the 21st century in highly developed countries. Along with an increase in the affluence, the aesthetic aspect is acquiring significance as far as priorities of investors are concerned. This situation has been present in office buildings construction for a long time, in which a good location, interesting surrounding and appropriate 'company', an attractive form and good architectural detail constitute the visible sign of the position of the company, the element of advertisement and an indicator of the status and the market position. And hence the architecture of office objects has been from the beginning of their coming into existence interesting, often avant-garde, with underscored elements of prestige and demonstration of high quality of construction art. This level depends on many factors, but it is possible to demonstrate that quality of building—company seats—goes hand in hand with the level of development, general affluence and expresses not only an aesthetic quality level but also contributes to the standard of work space. The Author tried to present this viewpoint as exemplified by four objects, erected in the similar time, with comparable market success achieved but in countries of different level of development, i.e. the buildings from: Cracow, Warsaw, Paris and near Oslo.
Year
Issue
Pages
167-183
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego
References
 • Bańka, J. (1976). Humanizacja techniki. Główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bańka, J. (1990). Cywilizacyjne skutki komputeryzacji w świetle filozofii techniki. Ergonomia, 13(1), 24–36.
 • Franus, E. (1992). Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii. Kraków: Universitas.
 • Gorczyca, J. (red.). (2017). Polski rynek biurowy wydanie 2017: inwestycje, architektura, produkty. Kraków: KRN Media Sp. z o.o.
 • Jastrzębowski, W.B. (1857). Rys Ergonomji, czyli nauki o pracy, opartej na prawdach poczerpniętych z Nauki Przyrody. Przyroda i Przemysł, 29, 32.
 • Juzwa, N., Gil, A., Sulimowska-Ociepka, A., Witeczek, A. (2010). Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu. Gliwice: Wydział Architektury. Politechnika Śląska. ISBN 9788392640226.
 • Lisowski, B. (1990). Stan istniejący i postulowany w architekturze końca XX wieku. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Szparkowski, Z. (1999). Architektura współczesnej fabryki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 8372071667.
 • Taczalska, A. (2016). Architektura współczesnych budynków biurowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Warszawy – aspekt środowiska miejsc pracy na tle tendencji europejskich. Dysertacja doktorska. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Tatarkiewicz, W. (1985). Historia estetyki. T. 1. Estetyka starożytna. Warszawa: Arkady.
 • Tatarkiewicz, W. (1988a) Dzieje sześciu pojęć – sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tatarkiewicz, W. (1988b). Historia estetyki. T. 2. Estetyka średniowieczna. Warszawa: Arkady.
 • Tatarkiewicz, W. (1991). Historia estetyki. T. 3. Estetyka nowożytna. Warszawa: Arkady.
 • Wilkinson, Ph. (2011). 50 teorii architektury, które powinieneś znać. Tłum. K. Knap-Paszkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301167271.
 • Zawada-Pęgiel, K., Złowodzki, M. (2015). The architecture of wine manufacturing and commercial sites in Central Europe. Czasopismo Techniczne. Architektura, 112(10-A), 73–95.
 • Złowodzki, M. (2008). O ergonomii i architekturze. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN 9788372424662.
 • Złowodzki, M. (2013). Changes in the paradigm of locating offices in post-industrial cities exemplified by Paris. Czasopismo Techniczne. Architektura, 110(1-A), 165–193.
 • Złowodzki, M., Ogińska, H., Juliszewski, T., Pawlak, H. (red.). (2012). Ergonomia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Kraków–Lublin: Komitet Ergonomii PAN. ISBN 9788393671007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c982f2f3-8d3b-4e1b-8397-943591d9a3f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.