PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 428-438
Article title

Rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy w Gdyni w latach 2000–2015

Content
Title variants
EN
The Role of Vocational Education in Labour Market Creating in Gdynia in the Years 2000–2015
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości jest poziom wykształcenia ludności. W artykule zostały przeanalizowane zmiany, jakie zaszły w edukacji w Gdyni w latach 2000–2015 oraz ich wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie zawodowe. Uwzględniono oddziaływanie czynników demograficznych oraz reformy szkolnictwa wdrożonej w Polsce na początku XXI w. Zmiana modelu edukacji w kierunku kształcenia ogólnego, a następnie wyższego miała ograniczyć napływ absolwentów do grupy bezrobotnych, znamienny dla początku transformacji ustrojowej (lata 90.). Grupę tę tworzyli wówczas głównie absolwenci szkół zawodowych o kwalifikacjach niedopasowanych do zmieniającego się rynku pracy. Utrwalenie nowego modelu edukacji, pogłębione dodatkowo przez niekorzystne trendy demograficzne, zmniejszyło udział absolwentów z wykształceniem zawodowym wśród bezrobotnych w Gdyni w późniejszych latach, ale wpłynęło także na deficyt kadr, zwłaszcza z wykształceniem zasadniczym na lokalnym rynku pracy. Mimo zmian struktury kierunków kształcenia dostosowywanych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz podejmowania współpracy z przyszłymi pracodawcami (np. przez tworzenie klas patronackich) niekorzystne trendy pogłębiają się. Niedobór pracowników z wykształceniem zawodowym na rynku pracy potwierdzają statystyki struktury bezrobotnych w Gdyni, wśród których stanowią oni najmniejszą grupę, w przeciwieństwie do absolwentów szkół wyższych reprezentujących jedną trzecią osób pozostających bez pracy.
EN
The educational level in society is one of the many factors conditioning the development of entrepreneurship. The article analyses changes in the educational system of Gdynia in the years 2000–2015, with special attention given to vocational education. The study accounts for both demographic factors and educational reforms implemented in Poland at the beginning of the 21st century. The reformed educational model, focusing on general education, was to popularise higher education and limit the number of vocational school graduates becoming the unemployed, a characteristic feature at the beginning of the transformation period (the 1990s). This group of unemployed comprised mainly graduates of vocational schools with qualifications that did not match the demand of the evolving labour market. Solidification of the new educational model, strengthened additionally by demographic trends, diminished the share of vocationally trained individuals in the group of the unemployed in Gdynia in later years, however, it also resulted in a deficit of qualified labour force, especially of qualified workers. Though structural changes were introduced in the specialities required by current labour market needs and cooperation was undertaken with future employers (e.g. by opening classes supported by entrepreneurs), the unfavourable trend continued. Statistic data of the unemployed in Gdynia confirm a shortage of qualified labour force in the labour market. The share of qualified workers amounted to merely several percent of the unemployed, contrary to the remaining groups of unemployed, with graduates of higher schools of education representing one third of the total unemployment rate.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
References
 • Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy wraz z identyfikacją jego głównych problemów. (2016). Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Pozyskano z: www.pup.gdynia.pl.
 • Bank Danych Lokalnych. GUS (2016, 6 października). Pozyskano z: www. stat.gov.pl.
 • Bezrobocie rejestrowane. I–IV kwartał 2015 r. (2016). Warszawa: GUS. Pozyskano z: www.stat.gov.pl.
 • Borowiec, M. (2011). Rola edukacji w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 296–307.
 • Osiecka-Chojnacka, J. (2007). Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy. Infos, 16.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni w 2014 r. (2015). Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Pozyskano z: www.pup.gdynia.pl.
 • Pacuk, M., Anisiewicz, R., Czochański, J., Kopeć, K., Połom, M., Michalski, T., Tarkowski, M. (2016).bGdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia. Gdańsk–Pelplin: Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum.
 • Poczmańska, A., Pierwieniecka, R. (2016). Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 391–404.
 • Przybylska, L., Michalski, T., Wendt, J.A., Dutkowski, M., Sypion-Dutkowska, N., Tarkowski, M., Pacuk,vM., Połom, M. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej. Spójność społeczna i terytorialna. Gdańsk–Pelplin: Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum.
 • Raport z wyników w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2012). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
 • Rocznik Statystyczny Gdyni 2001 (2001). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
 • Rocznik Statystyczny Gdyni 2006 (2007). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
 • Rocznik Statystyczny Gdyni 2011 (2012). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001 (2001). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Stryjakiewicz, T. (2008). Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. W: T. Stryjakiewicz, J. Parysek (red.). Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 105–119.
 • Tarkowski, M., Palmowski, T., Kopeć, K., Wendt, J. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki. Gdańsk–Pelplin: Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).
 • Zioło, Z. (2011). Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 10–23.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 6–17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c98c43a3-80b8-41f9-a6b6-ba934d2c83a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.