PL EN


2016 | 2 | 168-194
Article title

Początki szkoły lwowsko-warszawskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia galicyjski etap szkoły lwowsko-warszawskiej, przypadający na lata 1895–1918. Eksponuje postać jej twórcy, Kazimierza Twardowskiego, jego działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Omawia również przypadający na okres galicyjski dorobek innych przedstawicieli szkoły (J. Łukasiewicza, S. Leśniewskiego, W. Witwickiego, T. Kotarbińskiego, Z. Zawirskiego, S. Baleya, M. Borowskiego, W. Tatarkiewicza, K. Ajdukiewicza, T. Czeżowskiego). Szkołę charakteryzowały: racjonalizm, scjentyzm, realizm, antypsychologizm, intencjonalność świadomości, klasyczna koncepcja prawdy, obiektywizm i absolutyzm w teorii poznania i aksjologii oraz szczególne zainteresowanie dyscyplinami poznawczymi (logiką, semiotyką, metodologią, psychologią).
EN
The text presents the Galician period (1885–1918) of the Lvov-Warsaw School. It highlights the founder of the School, Kazimierz Twardowski, and his scientific, didactic, and organizational activity. It discusses the oeuvre of Twardowski and other proponents of the School (J. Łukasiewicz, S. Leśniewski, W. Witwicki, T. Kotarbiński, Z. Zawirski, S. Baley, M. Borowski, W. Tatarkiewicz, K. Ajdukiewicz, T. Czeżowski) from the Galician period. The School was characterized by rationalism, scientism, realism, antipsychologism, intentionality of consciousness, the classical notion of truth, objectivism, absolutism in epistemology and axiology, as well as a particular interest in cognitive sciences (logic, semiotics, methodology, and psychology).
Year
Issue
2
Pages
168-194
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Ajdukiewicz Kazimierz. 1913. W sprawie odwracalności stosunku racji do następstwa. Przegląd Filozoficzny, nr. 13.
 • Ajdukiewicz Kazimierz. 1959. Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, nr. 19.
 • Borowski Marian. 1907. Krytyka pojęcia związku przyczynowego. Przegląd Filozoficzny, nr. 10.
 • Borowski Marian. 1909. O pojęciu konieczności. Przegląd Filozoficzny, nr. 12.
 • Borowski Marian. 1913. O rozwoju życia psychicznego. Świat i człowiek nr. 4.
 • Borowski Marian. 1916. Stosunek etyki do ontologii i historii filozofii. Przegląd Filozoficzny, nr. 19.
 • Chwistek Leon. 1917. Trzy odczyty odnoszące się do pojęcia istnienia. Przegląd Filozoficzny, nr. 20.
 • Czeżowski Tadeusz. 1914. Niektóre zasadnicze twierdzenia logiki klas. Ruch Filozoficzny, nr. 10.
 • Czeżowski Tadeusz. 1918. Teoria klas. Lwów: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej.
 • Czeżowski Tadeusz. 1959. Wkład Kazimierza Twardowskiego w teorię nauki. Ruch Filozoficzny, nr. 19.
 • Czy Kazimierz Twardowski wpłynął na historiografię ukraińskiej filozofii? Pobrane 28 czerwca 2014 z http://www.academia.edu/7066258/Czy_Kazimierz_Twardowski_wplynal_na_historiografie_ukrainskiej_filozofii .
 • Gromska Daniela. 1959. Poglądy etyczne Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, nr. 1/2.
 • Ivanyk Stepan. 2011. Ukraińscy filozofowie na łamach „Ruchu Filozoficznego” w latach 1911—1930. Czasopismo Filozoficzne, nr. 7.
 • Ivanyk Stepan. 2012. Psychoanaliza w szkole lwowsko-warszawskiej: Stepan Baley o motywie endymiońskim w twórczości literackiej Tarasa Szewczenki i Juliusza Słowackiego, logos_i_ethos_1_(32)_2012, s. 43–62. 28.06.2014.
 • Ivanyk Stepan. 2013. Czy Kazimierz Twardowski wpłynął na historiografię ukraińskiej filozofii?. Studia z historii filozofii, nr. 4.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1913(a). Szkice praktyczne. Warszawa: (bdw).
 • Kotarbiński Tadeusz. 1913(b). Zagadnienie istnienia przyszłości. Przegląd Filozoficzny, nr. 6.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1915.(a) Dążności rozkładowe postępu wiedzy. Przegląd Filozoficzny, nr. 18.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1915(b). Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera. Kraków: Wydawnictwo Akademia Umiejętności.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1959. Styl pracy Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, nr. 19.
 • Leśniewski Stanisław. 1911. Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych. Przegląd Filozoficzny, nr. 14.
 • Leśniewski Stanisław. 1912. Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności. Przegląd Filozoficzny, nr. 15.
 • Leśniewski Stanisław. 1913(a). Czy prawda jest tylko wieczna, czy też wieczna i odwieczna?. Nowe Tory, nr. 16.
 • Leśniewski Stanisław. 1913(b). Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka. Przegląd Filozoficzny, nr. 16.
 • Leśniewski Stanisław. 1914. Czy klasa klas nie podporządkowanych sobie jest podporządkowana sobie? Przegląd Filozoficzny, nr. 17.
 • Leśniewski Stanisław. 1916. Podstawy ogólnej teorii mnogości, Moskwa : (bdw)
 • Łukasiewicz Jan. 1903. O indukcji jako inwersji dedukcji. Przegląd Filozoficzny, nr. 6.
 • Łukasiewicz Jan. 1906. O dwóch rodzajach wnioskowań indukcyjnych. Przegląd Filozoficzny, nr. 9.
 • Łukasiewicz Jan. 1907(a). Logika a psychologia. Przegląd Filozoficzny, nr. 10.
 • Łukasiewicz Jan. 1907(b). O wnioskowaniu indukcyjnym. Przegląd Filozoficzny, nr. 10.
 • Łukasiewicz Jan. 1908. Zadania i znaczenie ogólnej teorii stosunków. Przegląd Filozoficzny, nr. 11.
 • Łukasiewicz Jan. 1909. O prawdopodobieństwie wniosków indukcyjnych. Przegląd Filozoficzny, nr. 12.
 • Łukasiewicz Jan. 1910. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Kraków: (bdw).
 • Łukasiewicz Jan. 1912. O twórczości w nauce w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250 rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów: Uniwersytet Lwowski.
 • Łukasiewicz Jan. 1913.W sprawie odwracalności stosunku racji i następstwa. Przegląd Filozoficzny, nr. 16.
 • Łukasiewicz Jan. 1915. O nauce i filozofii. Przegląd Filozoficzny, nr. 18.
 • Łukasiewicz Jan. 1916. O pojęciu wielkości. Przegląd Filozoficzny, nr. 19.
 • Łukasiewicz Jan. 1961. Logiczne podstawy rachunku prawdopodobieństwa w: Z zagadnień logiki i filozofii: pisma wybrane. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Słoniewska Helena. 1959. Kazimierz Twardowski w psychologii polskiej. Przegląd Filozoficzny, nr. 19.
 • Smolka Franciszek. 1913. O niektórych znanych paradoksach. Ruch Filozoficzny, nr. 3.
 • Sośnicki K. 1959. Działalność pedagogiczna Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, nr. 19.
 • Tatarkiewicz Władysław.1978. Układ pojęć w filozofii Arystotelesa. Warszawa : Wydawnictwo PWN.
 • Twardowski Kazimierz. 1895. Franciszek Brentano a historia filozofii. Przełom, nr. 11.
 • Twardowski Kazimierz. 1895. Kultura etyczna. Przełom, nr. 8.
 • Twardowski Kazimierz. 1896. Etyka wobec teorii ewolucji. Przełom, nr. 18.
 • Twardowski Kazimierz. 1899. Czy człowiek zawsze postępuje egoistycznie?. Iris, nr. 5.
 • Twardowski Kazimierz. 1900. O tzw. prawdach względnych. [w:] Twardowski Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Twardowski Kazimierz. 1901. Główne pojęcia dydaktyki i logiki. Lwów: (bdw)
 • Twardowski Kazimierz. 1906. Prawdomówność jako obowiązek etyczny. Przegląd Filozoficzny, nr. 9.
 • Twardowski Kazimierz. 1907(a). O idio- i allogenetycznych teoriach sądu. Przegląd Filozoficzny, nr. 10.
 • Twardowski Kazimierz. 1907(b). O zadaniach etyki naukowej. Przegląd Filozoficzny, nr. 10.
 • Twardowski Kazimierz. 1912(a). O czynnościach i wytworach. [w:] Twardowski Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Twardowski Kazimierz. 1912(b). O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju. [w:] Twardowski Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Twardowski Kazimierz. 1965(a). O treści i przedmiocie przedstawień [w:] Twardowski Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Twardowski Kazimierz. 1965(b). Pisma wybrane. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Twardowski Kazimierz. 1965(c). Psychologia wobec fizjologii i filozofii. [w:] Twardowski Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Twardowski Kazimierz. 1971. Wykłady z etyki. O sceptycyzmie etycznym. Etyka, nr. 9.
 • Twardowski Kazimierz. 1973. Wykłady z etyki. O zadaniach etyki naukowej. Etyka, nr. 12
 • Twardowski Kazimierz. 1974. Wykłady z etyki. Główne kierunki etyki naukowej. Etyka, nr. 13
 • Witwicki Władysław. 1900. Analiza psychologiczna ambicji. Przegląd Filozoficzny, nr. 3.
 • Witwicki Władysław. 1907. Z psychologii stosunków osobistych. Przegląd Filozoficzny, nr. 10.
 • Witwicki Władysław. 1912. W sprawie przedmiotu i podziału psychologii. Lwów: Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego.
 • Woleński Jan. 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Woleński Jan. Towarzystwo Naukowe Warszawskie i rozwój logiki w Polsce. Pobrano 28 czerwca 2014 z http://www.tnw.waw.pl/hist_ja_wol.html.
 • Zawirski Zygmunt. 1910. Ilość praw kojarzenia przedstawień. Rzeszów: (bdw).
 • Zawirski Zygmunt. 1912. Przyczynowość a stosunek funkcjonalny. Warszawa (bdw).
 • Zawirski Zygmunt. 1914. O moralności sądów. Lwów: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c98df97e-4281-45be-870c-7d160608781b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.