PL EN


Journal
2017 | 21 | 1(46) | 101-119
Article title

Teologiczny wymiar godów weselnych i oczyszczenia świątyni (J 2, 1–22)

Content
Title variants
EN
The theological dimension of the wedding feast and the cleansing of the temple (John 2, 1–22)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z refleksji teologicznej pierwotnego chrześcijaństwa wyłania się myśl teologiczna w formie Ewangelii. Cztery różne spojrzenia na dzieło Jezusa ukształtowały się pod wpływem zmieniających się okoliczności zewnętrznych życia chrześcijan. Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia myśli przewodnich św. Jana w opisie godów weselnych w Kanie Galilejskiej i oczyszczenia świątyni (J 2, 1–22). Jezus w Kanie Galilejskiej otwiera epokę łaski, która jest uobecniana we wspólnocie Kościoła w życiu sakramentalnym, szczególnie w Eucharystii. Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa położyły kres świątyni jerozolimskiej. Jezus ustanowił nowy kult „w duchu i prawdzie”. Świątynią stało się Jego ciało. Zmartwychwstały Pan gromadzi narody, jednoczy ludzi z Bogiem i między sobą w sakramencie swojego Ciała i Krwi. On jest nową świątynią ludzkości. Stanowi to sens znaku oczyszczenia świątyni.
EN
From the theological reflection of early Christianity emerges the theological thought in the form of the Gospel. Four different perspectives on the work of Jesus were formed under the influence of changing the external circumstances of the life of Christians. This article is an attempt to capture the guiding thoughts of St. John’s description of the wedding feast at Cana in Galilee, and the cleansing of the temple (Jn 2:1–22) Jesus in Cana of Galilee opens an era of grace, which is actualized in the community of the Church in the sacramental life, especially in the Eucharist. The cross and resurrection of Jesus put the end to the Temple in Jerusalem. Jesus instituted the new worship “in spirit and truth”. His body became the temple. The Risen Lord gathers nations, unites men with God and with each other in the Sacrament of his Body and Blood. He is the new temple of humanity. This is the meaning of the sign of purification of the temple.
Keywords
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
101-119
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bednarz M., Pisma św. Jana, Tarnów 2000.
 • Bruns J. E., The Art and Thought of John, New York 1969.
 • Courth F., Neuner P., Mariologia: Maryja, Matka Chrystusa. Eklezjologia: nauka o Kościele, przekł. W. Szymona, Kraków 1999 (Podręcznik Teologii Dogmatycznej, 6–7).
 • Egzegeza Ewangelii świętego Jana: kluczowe teksty i tematy teologiczne, pod red. F. Gryglewicza, Lublin 1992.
 • Gądecki St., Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1991.
 • Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002.
 • Grant M., Święty Piotr, Warszawa 2001.
 • Grün A., Jezus – brama do Życia: Ewangelia św. Jana, tłum. G. Sowiński, Kraków 2002.
 • http://biblia.wiara.pl (05.09.2015).
 • http://www.faraprzasnysz.home.pl.(04.11.2014).
 • Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Rzym 1998.
 • Jankowski A., Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, Poznań 1987.
 • Jankowski A., Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, Kraków 2002.
 • Jankowski A., Z rozważań nad Nowym Przymierzem, Poznań 1958.
 • Keener C. S., Komentarz historyczno‑kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, przekł. Z. Kościuk, Warszawa 2000.
 • Langkammer H., Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu, Wrocław 1997.
 • Mędala St., Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 1993.
 • Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 2000.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1996.
 • Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań–Kraków 1999.
 • Sławiński H., Przepowiadanie Chrystusowego Krzyża, Warszawa 1997.
 • Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R. J. Coggins, J. L. Houlden, przekł. B. Widła, Warszawa 2005.
 • Słownik teologiczny, t. 2, red. A. Zuberbier, Poznań 1989.
 • Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, przekł. A. Karpowicz i in., Warszawa 1996.
 • Szlaga J. B., Znak w Kanie Galilejskiej. Aspekt maryjno – eucharystyczny, „Salvatoris Mater. Kwartalnik Mariologiczny” 7 (2005) nr 1 (25), s. 11–19.
 • Szymik J., Teologia rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin 2008.
 • Szymik J., Theologia benedicta, Katowice 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c991beb4-a33b-466e-9d50-f941107bf2c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.