PL EN


2016 | 7 | 4 | 284-290
Article title

Aplikacje mobline jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej

Content
Title variants
EN
Mobile applications as a means of didactic from the perspective of media education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dynamicznie rozwijająca się przestrzeń medialna oddziałuje nie tylko na naszą prywatną sferę życia codziennego, ale przekształca również nieomal wszystkie sfery funkcjonowania współczesnego człowieka. Media wykorzystywane w procesie dydaktycznym stają się codziennością, środowiskiem wychowawczym i edukacyjnym, w którym funkcjonuje zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Jednym ze środków dydaktycznych coraz częściej używanych na lekcjach są aplikacje mobilne zainstalowane na smartfonie, komputerze lub tablecie. Z jednej strony uatrakcyjniają zajęcia, z drugiej wymagają od nauczyciela kompetencji i pewnej biegłości w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Aplikacje mobilne mogą stać się doskonałym narzędziem nie tylko przekazywania wiedzy, ale i kształtowania wartości i postaw. Oczywiście wykorzystanie mediów w edukacji ma swoje mocne i słabe strony. Aby je zrównoważyć, potrzeba edukacji medialnej, która staje się niezbędna we współczesnej zmediatyzowanej szkole.
EN
Dynamically developing space of media interacts not only our private sphere of everyday life, but also converts almost all spheres of functioning of modern man. Media used in the didactic process become commonplace, environment upbringing and education, which functions both as a student and teacher. One of the means of didactic more and more frequently used in class mobile applications are installed on the smartphone, computer or tablet. On the one hand, more attractive classes on the other require a teacher's competence and skill to navigate in cyberspace. Mobile applications can be a perfect tool not only to transfer knowledge, but also of shaping values and attitudes. Of course, the use of media in education has its strengths and weaknesses, to get them to balance the need for media education, which is becoming indispensable in modern mediatization school.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
284-290
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
  • Baron-Polańczyk E. (2014), Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań), „Przegląd Pedagogiczny” nr 2.
  • Bartosiewicz M., Gulińska H. (2015), Rola mobilnych technologii w nauczaniu chemii [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji, red. D. Siemieniecka D, Toruń.
  • IBE (2013), Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów. Wyniki międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013, Warszawa.
  • Kamińska A. (2015), Czy nowe technologie w szkole zastąpią metody tradycyjne? [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji, red. D. Siemieniecka, Toruń.
  • Kandzia J. (2012), Internet w życiu młodego pokolenia – dobrodziejstwo czy zagrożenie [w:] Cyberprzestrzeń i edukacja, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń.
  • Nowicka E. (2015), Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji, red. D. Siemieniecka, Toruń.
  • Skibińska M. (2015), Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji, komunikacji, red. D. Siemieniecka, Toruń.
  • Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa.
  • Wasylewicz M. (2012), Komunikowanie się pokolenia sieci – szansą czy zagrożeniem relacji interpersonalnych [w:] Cyberprzestrzeń i edukacja, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c99267f6-3104-48e5-adec-7b504e85ac38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.