PL EN


2016 | 30 | 7-37
Article title

Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda ograniczająca wykluczenie społeczne: Analiza na przykładzie aktywizacji śląskiej społeczności lokalnej

Content
Title variants
EN
Community organizing as a method to reduce social exclusion: an analysis of the activation of a Silesian-based local community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została metoda pracy ze społecznością̨ nazywana organizowaniem społeczności lokalnej. Celem artykułu jest opis metody oraz zaprezentowanie śląskiej społeczności lokalnej, zaktywizowanej dzięki tej metodzie. Praca ze społecznością lokalną w Katowicach-Szopienicach stanowić może przykład dobrego wykorzystania metody organizowania społeczności lokalnej.
EN
The paper discusses a method of working with local communities labelled “community organizing”. It intends to describe its features and to present the case of a Silesia-based local community activated with this tool. The work done with the local community from Katowice-Szopienice urban district may be used as an example of a good practice in community organizing.
Year
Volume
30
Pages
7-37
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bielska, Ewa, Andrzej Radziewicz-Winnicki (2004) Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych. Wybrane problemy. „Chowanna” 2(21): 7-24.
 • Drobniak, Adam, Adam Polko, Klaudia Plac (2014) Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną. Katowice: Miasto Katowice.
 • Dudek, Arkadiusz, Anna Jagódka-Dudek (2012) Cyfrowe mapy problemów społecznych Katowic w diagnozie cech beneficjentów MOPS w latach 2007-2011. Katowice: Urząd Miasta Katowice.
 • Dziedzina, Jacek (2013) Detroit. Anatomia upadku. „Gość Niedzielny” 31: 50-51.
 • Florczykiewicz, Janina (2013) Poczucie marginalności osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności i wybrane jego uwarunkowania. Sprawozdanie z badań. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 153-187.
 • Galor, Zbigniew (2012) O dialektyce wykluczenia i marginalizacji. [w] Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, red., Nieobecność́ społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń́. Poznań́: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 28-37.
 • Gerrits, Fenny, Paul Vlaar (2011) Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych. Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Jabłoński, Leszek, red. (2002) Na trasie Balkan Ekspresu. Giszowiec, Nikiszowiec, Szopienice. Katowice: Crux.
 • Jordan, Paweł (2012) Aktywne społeczności - odkryj siłę̨ społeczności. [w:] Bartłomiej Głuszak, red., Na drodze do zmiany. Oblicza animacji społecznej Regionalnych Ośrodków EFS. Warszawa: Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, s. 22-34.
 • Henderson, Paul, David N. Thomas (2013) Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością. Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Kaźmierczak, Tomasz, Barbara Bąbska, Paweł Jordan, Magdalena Dudkiewicz, Maria Mendel, Magdalena Popłońska-Kowalska (2014) Organizator społeczności lokalnej- refleksyjny praktyk. Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Kowalak, Tadeusz (1998) Marginalność́ i marginalizacja społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Kryczka, Piotr (1981) Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Krzyk, Józef (2013) Dawno temu w Szopienicach. „Fabryka Silesia” 3(5): 72-76.
 • Krzyszkowski, Jerzy (2011) Analiza doświadczeń́ w obszarze pracy socjalnej i polityki społecznej. [w:] Bohdan Skrzypczak, red., Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, s. 16-35.
 • Matuszek, Piotr, Joanna Tofilska, Andrzej Złoty (2008) Nikiszowiec, Giszowiec i inne osiedla Katowic. Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna.
 • Myrdal, Gunnar (1964) The War on Poverty. „The New Republic” 150(6): 14-16.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej (2004) Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 • Pitchford, Michael, Paul Henderson (2012) Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej. Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Szczepański, Marek S., Tomasz Nawrocki, Andrzej Niesporek (2010) Deficyty badań śląskoznawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szczepański, Marek S., Anna Śliz (2011) Rewitalizacja i mobilizacja społeczna -zarys problematyki. [w:] Bohdan Skrzypczak, red., Rewitalizacja Społeczna-od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 11-35.
 • Swadźba, Urszula (2001) Śląski etos pracy. Studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Swadźba, Urszula (2010) Czy istnieje specyfika Śląska (Na przykładzie województwa śląskiego). Głos socjologa. [w:] Marek S. Szczepański, Tomasz Nawrocki, Andrzej Niesporek, red., Deficyty badań śląskoznawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 186-196.
 • Sztumski, Janusz (2013) Margines społeczny: fakt, zjawisko i wyzwanie (Perspektywa socjologiczna). „Res Humana” 6(147): 16-19.
 • Wódz, Kazimiera (1996) Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Warszawa: Interart.
 • Wódz, Kazimiera (2013a) Instytucjonalne bariery rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej w Polsce. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Wódz, Kazimiera, red. (2013b) Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c99d471a-0a23-46cc-8bd4-af87bd14059b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.