PL EN


2004 | 4/2004 (6) | 46-67
Article title

Restrukturyzacja finansowa, organizacyjna i własnościowa zakładów opieki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
The Financial, Organisational, and Proprietary Restructuring of Health-Care Units in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Realizowane w Polsce reformy zmieniły w sposób zasadniczy sytuację wielu podmiotów gospodarczych. Wśród nich znalazły się także zakłady opieki zdrowotnej. Sfera usług publicznych, do której zaliczana jest ochrona zdrowia, podlega głębokim i dynamicznym przeobrażeniom zgodnym z trendem zachodzącym w całej gospodarce: system nakazowo-rozdzielczy jest zastępowany systemem rynkowym. Zachodzące zmiany wywołują pilną potrzebę radykalnej przebudowy dotychczasowego systemu zarządzania dostosowanego do warunków gospodarki rynkowej. W artykule ujęte są zagadnienia związane z planowaną restrukturyzacją finansową i zmianami w zakresie organizacji zakładów opieki zdrowotnej. Głównym celem, jaki autorka sobie postawiła, jest przeprowadzenie krytycznej analizy projektowanych ustaw. W artykule podjęta jest próba wykazania, że przygotowane zmiany nie rozwiązują w sposób kompleksowy analizowanych problemów. Pierwsza część poświęcona jest dyskusji nad pojęciem zakładu opieki zdrowotnej i jego form organizacyjno-prawnych. W drugiej części omówione są projektowane działania mające na celu poprawę gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski z przeprowadzonych rozważań.
EN
The reforms undertaken in Poland have substantially changed the situation of many economic subjects. Among them are also heath-care units. The sphere of public services, in which health care is included, has been undergoing deep and dynamic changes consistent with the trends characteristic for the economy as a whole: the system of central planning is being replaced with free market economy. These changes call for an urgent and radical transformation of the present health-care management system. The article addresses the issues of financial and organisational reforms of the health-care sector that are being planned. The major goal set by the author is the critical analysis of the legislative bills that concern these issues. The author attempts to show that the changes that are proposed do not solve the analysed problems comprehensively. The first part of the article discusses the concept of a health-care unit and its organisational and legal framework. The second part describes the actions that are to be taken to improve the financial management of the public health-care units. In the last part, the author offers a summary of the analyses and the conclusions she arrives at.
Keywords
Year
Issue
Pages
46-67
Physical description
Dates
published
2004-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Ajewski, M. 2001. Zarządzanie jakością usługi i obsługi w placówkach medycznych. ISO 9002 w służbie zdrowia. w: Krajewski, K., Wójtowicz, M. (red.) Procesy przekształceń w ochronie zdrowia-szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
 • Bryńska, A., Dmoch W. 2001. Podatek dochodowy od osób prawnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Centralny System Informacyjny Służby Zdrowia: www.rejcstrzoz.gov.pl.
 • Dercz, M. Izdebski, H. 2001. Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodastwa. Warszawa, Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.
 • Gazeta Prawna. 2004. nr 120 ( 1229).
 • Izdebski, H. 2001. Formy prawne prowadzenia działalności w służbie zdrowia. w: Krajewski, K. Wójtowicz. M. (red.) Procesy przekształceń w ochronie zdrowia-szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
 • Janusz. S. 2001. Jakość czy bylejakość. Służba Zdrowia, nr 23-25.
 • Kautsch. M. 2001. Rozważania o rynku, Służba Zdrowia, nr 59-62.
 • Kisielnicki, J. 2000. Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78. poz. 483. art. 68 ust. 1.
 • Michalski, A. (wywiad) 2001. Ekonomia uczy pokory. Slużba Zdrowia, nr 38-41.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych. Społecznych i Kulturalnych ONZ z 19 grudnia 1966 r..(Dz. U. z 1997 r. nr 38 poz. 169 ).
 • Misiński. W. 2001. Prywatyzacja spzozów -tylko dla znajomych, czy równa szansa dla przedsiębiorczych? Służba Zdrowia, nr 23-25. Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 13 lutego 2001 roku (PR-023-AK-341/01 ), niepublikowane.
 • Poździoch, S., Włodarczyk, C. 2001. Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawi krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych, Dz. U. Nr 164 poz. 1193.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934, Kodeksi handlowy Dz. U. Nr 57 poz. 502 z późn. zm.
 • Rydlewska-Liszkowska, I. 2001. Profilaktyka w globalnym rachunku kosztów ochrony zdrowia. w: Krajewski, K., Wójtowicz, M. (red.) Procesy przekształceń w ochronie zdrowia-szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
 • Śliwa, J. 1998. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Od diagnozy do projekcji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości.
 • Tymowska, T. 1999. Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r., sygn. III CZP 115/95.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zminie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 104, poz. 661.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 94 poz. 209.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza, Dz. U. Nr 89 poz. 969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9a77548-1df9-4b59-839a-f8234d1e1916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.