Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 92-113

Article title

Śląska bibliografia terytorialna w Czechosłowacji i Republice Czeskiej

Content

Title variants

EN
Silesian territorial bibliography in Czechoslovakia and the Czech Republic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst przedstawia i omawia najważniejsze dokonania na polu rejestrowania piśmiennictwa Śląska Czeskiego w Czechach, ale również w Niemczech i Polsce – a więc w krajach dokumentujących cieszyńskie piśmiennictwo. Rejestracja produkcji wydawniczej na Śląsku Czeskim została pokazana w całym splocie skomplikowanych i zmiennych uwarunkowań politycznych, kulturalnych i ekonomicznych. Wyodrębniony został i scharakteryzowany stan i rozwój śląskiej bibliografii terytorialnej w węższych odcinkach czasowych: 1918-1945; 1945-1989; 1989-2018, poprzedzony krótkim omówieniem „korzeni” sięgających czasów austriackich. Zwrócono uwagę na autorstwo bibliografii, na zakres i zasięg, kompozycję oraz układ zrębu głównego. Osobno omówiono rozwój bibliografii bieżącej, retrospektywnej oraz bibliograficznych baz danych. Na podstawie przeprowadzonej analizy i krytyki oraz porównania ze sobą poszczególnych spisów wskazane zostały działania podejmowane na tym polu przez stronę czeską, potrzeby w zakresie rejestracji druków śląskich i Śląska oraz postulaty, określające zamierzenia prowadzące do powstania kompletnej bazy danych czeskiej produkcji wydawniczej na Śląsku Czeskim.
EN
The text presents and discusses the most important achievements in the field of registering Czech Czech literature in the first place in the Czech Republic, but also in Germany and Poland, registering Cieszyn literature. The registration of publishing production in the Czech Silesia has been shown in the whole pillar of complicated and changing political, cultural and economic conditions. The status and development of the Silesian territorial bibliography in narrower sections of time: 1918-1945 was identified and characterized. 1945-1989, 1989-2018, preceded by a short discussion of “roots” dating back to Austrian times. Authors of the bibliography, scope and scope, composition and the main framework were taken into consideration. The development of current and retrospective bibliographies as well as bibliographic databases are discussed separately. On the basis of the analysis and criticism and the comparison of individual censuses, the activities undertaken in this field by the Czech side, the needs for registration of Silesian prints and Silesia regarding postulates, indicating the intentions leading to the creation of a complete database of Czech publishing production in Czech Silesia were indicated.

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

References

 • Ambros, M. (1946). Bibliografia Śląska: jej stan obecny i zadania na przyszłość. Katowice: Instytut Śląski.
 • Andělín Grobelný (2018). Pobrane 8 sierpnia 2018, z: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/andelin-grobelny-60690
 • Ausgewählte Übersichte der auf Schlesien bezügliche Werke, Bücher, Abhandlungen und Aufsätze (1909). W: Schlesien Landesvertretung und Landeshaushalt von Ihren Anfängen bis zur neuesten Zeit. C. 1. (s. 544-571). Troppau: Im Verlage des schlesischen Landesausschusses.
 • Bazy Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie. Pobrano 5 sierpnia 2018, z: http://www.svkos.cz/pl/e-zrodla/clanek/bazy-morawsko-slaskiej-biblioteki-naukowej-w-ostrawie/
 • Bątkiewicz, T. (2002). Rozwój śląskich bibliografii regionalnych ogólnych od XVII wieku do dziś. Śląskie Miscellanea, 15, 118-137.
 • Biblioteka Cyfrowa Regionu Śląsko-Morawskiego. Pobrano 5 sierpnia 2018, z: https://camea2.svkos.cz/search/
 • Brádlerová, D. (2008). Vaclav Dĕdina (1870-1956). Pobrane 5 sierpnia 2018, z: http://abicko.avcr.cz/archiv/2006/11/06/
 • CNB – Česká národní bibliografie. Pobrano 5 sierpnia 2018, z: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb
 • Chojnacki, W., Kowalik, J. (1960). Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900-1958. Poznań: Instytut Zachodni.
 • d’Elvert, Ch. (1850). Historische Literatur–Geschichte von Mähren und Österreichisch–Schlesien. Brünn: Gedruckt bei R. Rohrer's Witwe.
 • Die österreichisch ungarische Monarchie in Wort und Bild – Böhmen (1. Abtheilung). (1891).Wien: Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.
 • Die österreichisch ungarische Monarchie in Wort und Bild – Böhmen (2. Abtheilung). (1896). Wien: Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.
 • Die österreichisch ungarische Monarchie in Wort und Bild – Mähren und Schlesien Teil XVII. (1897). Wien: Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.
 • Ficek, V. (red.). (1952). Bibliografie bibliografii slezské oblasti. Slezsky Sborník (Dodatek).
 • Folwarczna, A. (1996). Polski ruch wydawniczy na Zaolziu w latach 1945-1995. Praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Gałęza, J. (1980). Wydawnicza działalność w zakresie etnografii i folkloru Sekcji Folklorystycznej ZG PZKO w Czechosłowacji. Praca magisterska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Gerber, E., Popiołek, F. (1905/6-1917/18) [Literatur auf Ōsterreichisch-Schlesien und die benachbarten Teile von Preussen-Schlesien bezüglich]. Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesien, 1-12/13.
 • Gębołyś, Z. (2009). Bibliografia Historii Śląska. Przegląd Biblioteczny, 77(1), 162-163.
 • Gębołyś, Z. (2017). Cieszyńskie bibliografie terytorialne od końca wieku XIX do początku wieku XXI. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 11, 357-381.
 • Gębołyś, Z. (2016). Śląskie bibliografie terytorialne na przełomie XX I XXI wieku – między tradycją a nowoczesnością (od kartotek zagadnieniowych do bibliotek cyfrowych). Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 71(3), 21-38.
 • Jaroslav Ludvik Mikolaš (2018). Pobrano 5 sierpnia 2018, z: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/jaroslav-ludvik-mikolas-84739
 • Josef Stypa (1997). W: L. Dokoupil (red.), Biografický slovnik Slezska a severni Moravy. Seš 8. (s. 109). Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Katalogi Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Pobrane 5 sierpnia 2018, z: http://katalog.knihovnatesin.cz/
 • [Katalog Biblioteki regionalnej w Karwinie]. Pobrane 5 sierpnia 2018, z: https://katalog.rkka.cz/opac?dom=RKKA&fn=*SearchForm&lang=cz&fs=&Itemid=229
 • Katalog Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Pobrane 5 sierpnia 2018, z: [http://clavius.muzeumct.cz/katalog/
 • Kotula, J. (1878-1879). Slovansky bibliograficky katalog. Praha: Spolek českoslovanských knihkupeckých účetních.
 • Legowicz, M. (2004). Polska działalność wydawnicza na Zaolziu w latach 1990-2002. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Londzin, J. (1904). Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od 1716 do roku 1904, uzupełniona o druki wydane w latach 1904-1922. Cieszyn: nakładem autora.
 • Londzin, J. (1923a). Uzupełnienie do “Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716 do 1904”, jakoteż bibliografia nowszych druków aż do roku 1922. Część I. (A-O). Cieszyn: nakładem autora.
 • Londzin, J. (1923b). Uzupełnienie do „Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716 do 1904”. W: XXVIII Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazyum Polskiego w Cieszynie, rok szkolny 1922-1923. Cz. 2 (P-Ż) (s. 2-37). Cieszyn: nakładem autora.
 • Nentwig, H. (red.). (1904). Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1900-1903. Breslau: G. P. Aderholz‘ Buchhandlung.
 • Nentwig, H. (red.). (1907). Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1904-1906. Breslau: G. P. Aderholz‘ Buchhandlung.
 • Partsch J. (red.). (1914). Literatur der Landes- und Volkskundeder Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1907-1912. Breslau: G. P. Aderholz‘ Buchhandlung.
 • Planá, I., Kovářová, A. (red.). (1994). Okres Karviná v roce 1993 Soupis publikací a článků. Olomouc: Státní vědecká knihovna v Olomouci.
 • Schönwald, J. (1993). Polskie kalendarze na Zaolziu w latach 1918-1998. Praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Viktor Ficek. Pobrano 5 sierpnia 2018, z: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/viktor-ficek-77864
 • Witkowska, M. (1994). Edycja Polska wydawnictwa „Profil” w Ostrawie w latach 1960-1991 (monografia). Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Wurzbach, C. (1856). Bibliographisch-statistische Übersicht der Literatur des österreichischen Kaiserstaates: vom 1. Jänner bis 31. December1854. Wien: Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.
 • Wurzbach, C. (1856-1891). Biographisches Lexikon des Kaiserthums Ōsterreichs (60 Bände). Wien: Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei.
 • Zahradnik, S. (2007). Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919-2004. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Zdenĕk Bár (1997). W: L. Dokoupil (red.), Biografxcký slovnik Slezska a severni Moravy. Seš. 1 (s. 17-18). Ostrava: Spolek českoslovanských knihkupeckých účetních.
 • Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Althertums Schlesiens (1855). Bd. 1-1905, Bd. 39.
 • Zirbt, Č. Bibliografie čéské historie. 11 svazku. V Praze: Nákladem České Akademie Cisaře Františka Josefa Pro Vĕdy, Slovesnost a Umĕní, 1900-1912.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c9bab1ee-59de-4ac9-9d99-82bb64c833ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.