PL EN


2006 | 1(9) | 201-215
Article title

Klaster jako przykład budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w regionie

Content
Title variants
EN
Cluster as an example of building competitive advantage of enterprises in the region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Możliwością zdobycia przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest także tworzenie nowych sposobów organizacji i zarządzania nimi w regionie - poprzez tworzenie kompleksów przemysłowych, w postaci Klasterów. Pozwalają one przedsiębiorstwom osiągnąć dodatkowe korzyści w stosunku do firm działających w rozproszeniu, czyli osiągnąć pewną przewagę konkurencyjną. W rozważaniach posłużono się przykładem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego.
EN
Competitive advantage and its importance grew significantly when Polish enterprises found themselves on the homogeneous European market. Wishing to compete successfully, they have to search for sources of their advantage which are increasingly often sought in conditions created by the region in the form of developed infrastructure, institutions, support of local authorities. Every region is characterised by different resources which can, in turn, affect the competitiveness level of enterprises operating within this area. An opportunity of enterprises' development is also to create new ways of organising and managing them within the region - by building new industrial complexes in the form of clusters which allow enterprises to achieve additional benefits towards dispersed companies, i.e. to reach certain competitive advantage.
Year
Issue
Pages
201-215
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Barney J. B. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, vol. 17, no 1.
 • Brodzicki T., Szulka S. 2002. Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998 - 2002. 2002. Warszawa: GUS.
 • Fahey L. 1989. Discoveringyour firm’s strongest competitive advantages. In: Fahey L. (ed.). The strategic planning management readel: Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. ISBN 0138517592.
 • Famielec J. 1997. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-87239-23-2.
 • Jackson J. E., Klich J., Poznańska K. 2000. Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 5-6.
 • Kaleta A. 2000. Strategia konkurencji w przemyśle. Wrocław: Wyd. AE. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania. ISSN 0239-8532.
 • Kiraly L., Przybylska K. 2005. Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech. "Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 10.
 • Mierosławska A. 2001. Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9.
 • Porter M.E. 1996. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0893-6.
 • Porter M.E.. 1985. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press. ISBN 0029250900.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dz.U. 2004, nr 220, poz. 2232.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Dz.U. 2001, nr 107, poz. 1171.
 • Stankiewicz M. J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 83-7285-088-7.
 • Stoner J. A. F. 1982. Management. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. ISBN 0135496675.
 • Strużycki M. (red.). 1998. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem: praca zbiorowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 83-86689-97-8.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1177.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. 2003, nr 159, poz. 1537.
 • Załącznik I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. 2001, WE L 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9bbb4de-7725-4a82-a4ea-4d99adeb6173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.