PL EN


2015 | 232 | 113-123
Article title

Ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi województwa śląskiego w opinii konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of household waste management system in silesian voivodeship in consumer opinion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu jest ocena zachowań konsumenckich i stanu gospodarki odpadami komunalnymi z perspektywy gospodarstw domowych województwa śląskiego. Metodami badawczymi zastosowanymi w artykule są: analiza dostępnych danych i dokumentów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim oraz wyników własnych badań ankietowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć zmiany dotyczące wzorców postępowania z odpadami komunalnymi, np. wzrost liczby osób selekcjonujących, zmiany dotyczące sposobów postępowania z poszczególnymi grupami odpadów, takimi jak: opakowania z tworzyw sztucznych, pewne grupy odpadów niebezpiecznych. Stwierdzono jednak, że postęp ten nie dotyczy w takim samym stopniu wszystkich grup odpadów (np. bioodpady, niektóre odpady niebezpieczne, sprzęt elektroniczny i AGD), dlatego też konieczne jest zintensyfikowanie działań edukacyjnych w tym zakresie. Na podstawie badań stwierdzono także rosnące obciążenie gospodarstw domowych kosztami utylizacji odpadów.
EN
The main aim of this article is to assess consumer behaviour and the state of municipal waste management from the perspective of households in Silesian Voivodeship. Research methods applied in the article is the analysis of the available data and documents in the field of municipal waste management in the province of Silesia and the results of Author’s surveys. Based on the survey we can notice changes in the ways of treatment of municipal waste such: increase in the number of people who select wastes, changes to the treatment of different groups of waste such as plastic packaging, some groups of hazardous waste. It was found, however, that progress does not apply in the same way in all waste groups (eg. bio wastes, some hazardous waste, electronic equipment and household appliances), therefore it is necessary to intensify the educational activities in this field. Based on the research also found growing burden of household waste disposal costs.
Year
Volume
232
Pages
113-123
Physical description
Contributors
References
  • Lelicińska-Serafin K., Boczyńska B. (2011), Odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych w Warszawie, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, nr 9.
  • Ochrona Środowiska w 2002 roku (2002), GUS, Warszawa.
  • Ochrona Środowiska w 2011 roku (2011), GUS, Warszawa.
  • Ochrona Środowiska w 2013 roku (2013), GUS, Warszawa.
  • Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 (2012), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
  • Postawy Europejczyków wobec tworzenia jednolitego rynku produktów ekologicznych (2013), Flash Eurobarometer 367, Komisja Europejska.
  • W kierunku bardziej zrównoważonej konsumpcji: okres użytkowania produktów przemysłowych oraz informowanie konsumentów w celu odzyskania zaufania (2013), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela, 3 października.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9be8208-2b17-459e-a270-4b5666f83394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.