PL EN


2014 | 9 | 126-135
Article title

Uzależnienia od Internetu

Authors
Content
Title variants
EN
Addiction to the Internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od kilku lat jesteśmy świadkami ogromnego wręcz rozwoju Internetu, zarówno pod wzglę-dem liczebności uczestników, jak też liczby usług przez niego oferowanych. Jedni widzą w nim szansę na polepszenie jakości życia, inni zaś podchodzą do niego bardzo nieufnie, wyliczając zagrożenia płynące z użytkowania komputera oraz sieci. Można się spierać co do zasadności używania w Internetu wielu dziedzinach życia oraz ewentual-nej jego szkodliwości, jednak w jednej kwestii powinniśmy być zgodni: czy tego chcemy, czy też nie –Internet będzie rozwijał się dalej, opanowując coraz więcej dziedzin naszego życia tym samym będzie stawał się niezbędnym narzędziem pracy lub pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
EN
Since couple of years we've became witnesses of fast developing of the internet, including huge amount of participans and wide range of facilities. Some of them use it to improve their quality of life but the others treat it very carefully because of dangers contect with using a comput-er or the internet. There are some doubts using it in different ways and its potential danger, however there is one point we can't disagree- the Internet is still developing, including new areas of our life and becoming necessary tool in out job or domestic work.
Year
Volume
9
Pages
126-135
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
References
 • Filipiak M., Homo communicans wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnic-two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Gajda J., Media w komunikacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie; Warszawa 2002.
 • Laskus M., Uwięzieni w sieci, „Chip” 2005, nr 11.
 • Nowak A., Krejtz K., Internet z perspektywy nauk społecznych [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Spo-łecznej ACADEMICA, Warszawa 2006.
 • Paluchowski W.J., Internet a psychologia, możliwości i zagrożenia, PWN, Warszawa 2009.
 • Pamicka U., Szkodliwe uzależnienia, „Wychowawca” 2002, nr 2.
 • Piecuch A., Światy równoległe [w:] „Education – Technology – Computer Science, Main problems of informatics and information education”, Scientific annual No 4/2013/ Part 2, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2013.
 • Płoski Z., Słownik encyklopedyczny – Informatyka, Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.
 • Płoszyński Z., Kształcenie na odległość [w:] Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, Zakład ALGRAF, Elbląg 2005.
 • Przybysz M., Uzależnienie od medium XXI wieku [w:] Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, PWN, Warszawa 2004.
 • Rafa J., Internet dla każdego?, „Netforum” 1995, nr 5.
 • Sałata E., Wybrane problemy wykorzystania komputera w nauczaniui zarządzaniu szkołą [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, Po-litechnika Radomska, Radom 2009.
 • Ustawa z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111. poz. 545).
 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998, nr 21, poz. 94).
 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002, nr 147. poz. 1231).
 • Wallach P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2001.
 • Wójtowicz M., Informatyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela matematyki [w:] „Education –Technology – Computer Science, Main problems of informatics and information education”, „Scientific annual” No 1/2010, Part 2, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2013.
 • Spiller J., Online Addicts, „Internet Today”, marzec 1996.
 • Gamdzyk P., Tylko jeszcze jedno kliknięcie, „ComputerWorld” z 26 sierpnia 1996 r.
 • Zieliński J., Uzależnienie od Internetu, WWW.winter.pl
 • http://automaciej.jogger.p1
 • http://prawo.vagla.pl
 • http://www.bryk.pl
 • http://www.szkolnictwo.pl
 • http://www.winter.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9c16ebe-656a-4f4d-bea8-67021afee351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.