PL EN


Journal
2016 | 2 (63) | 159-166
Article title

Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych

Authors
Content
Title variants
EN
The Infringement of the Borrower's Personality Rights as a Result of a Breach of the Principles for Personal Data Processing by Bank
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sąd Najwyższy trafnie wskazał w glosowanym judykacie, że zaniedbanie przez bank niezwłocznego podjęcia czynności prowadzących do aktualizacji w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) danych o niespłaconym (niewielkim) zadłużeniu kredytobiorcy narusza zasady przetwarzania danych osobowych określone w ustawie z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.; dalej: u.o.d.o.). Uchybienie (przez bank) zasadom przetwarzania danych osobowych, określonym w u.o.d.o., może prowadzić do naruszenia godności kredytobiorcy. Członkowie współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego postrzegają bowiem dostęp do rynku usług kredytowych jako "prawo rzetelnego kredytobiorcy", a bezprawne ograniczenie albo zamknięcie tego dostępu jako działanie skutkujące dolegliwościami dużej wagi.
The Supreme Court rightly pointed out in judgement, that dereliction by the bank immediate action leading to update in the Credit Information Bureau (BIK) data concerning the borrower's unpaid (low) debt infringes the principles for personal data processing set out in the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (consolidated text Official Journal of the Republic of Poland of 2015 pos. 2135, as amended, hereinafter referred to as u.o.d.o.). The infringement (by bank) of the principles for personal data processing, set out in the u.o.d.o., may lead to violations of a borrower's dignity. This is because, members of modern consumer society perceive the access to the market of loan services as "the right of the prudent borrower" and illegal limitation or exclusion to this access as a matter of great importance.
Journal
Year
Issue
Pages
159-166
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2015.
 • Bączyk M. [w:] Prawo bankowe. Komentarz, M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, J. Pisiuliński, W. Pyzioł, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Economy profile 2016. Poland, The World Bank, Washington D.C. 2016, s. 60-64, http://www.doing- business.org/ (dostęp 10.05.2016 r.).
 • Pazdan M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449 10, t. I, K. Pietrzykowski (red.), C.H.Beck, Warszawa 2015.
 • Bączyk M., Przegląd orzecznictwa SN w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2011 r., "Monitor Prawa Bankowego" 2012, nr 10.
 • Kaszubski R.W., Tupaj-Cholewa A., Dopuszczalność przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową dla celów statystycznych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 10.
 • Kłoda M.T., Naruszenie dóbr osobistych klienta banku , "Rzeczpospolita" 2015, nr 246.
 • Radlińska E.M., Szybkie wykreślenie spłaconych długów, "Dziennik Gazeta Prawna" 2015, nr 102.
 • Zacharzewski K., Naruszenie dóbr osobistych przez instytucję finansową, "Glosa" 2009, nr 2.
 • Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Związku Banków Polskich z 23.02.2015 r., (V.7220.52.2015.EG), https://www.rpo.gov.pl (dostęp: 09.05.2016 r.).
 • Raport Kwartalny Biura Informacji Kredytowej Kredyt Trendy 2016, nr 1, s. 4, https:// www.bik.pl (dostęp: 10.05.2016 r.).
 • Dokumenty prawne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
 • Ustawa z 26.01.1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 • Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
 • Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.).
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz.UE.L z 1995 r. Nr 281, s. 31 i n. ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9c1c244-748b-4e39-b5ee-547acbdfdb27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.