PL EN


2020 | 2(986) | 43-59
Article title

Raportowanie zintegrowane w podmiotach leczniczych w świetle teorii interesariuszy

Title variants
EN
Integrated Reporting in Healthcare Entities in the Light of Stakeholder Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Celem artykułu jest analiza i ocena roli sprawozdawczości zintegrowanej w podmiotach leczniczych realizujących politykę zrównoważonego rozwoju w świetle teorii interesariuszy. Metodyka badań: Wstępne badania literaturowe oparto na literaturze polskiej i anglojęzycznej. Analizą objęto głównych interesariuszy podmiotów leczniczych (pacjenci, obywatele, personel szpitala i rząd). Zbadano zastosowanie koncepcji sprawozdawczości zintegrowanej w wybranych krajach. Wyniki badań: Przeprowadzone badania wykazały, że raportowanie determinuje powiązania pomiędzy wzorcem biznesowym podmiotu gospodarczego, jego strategią a niezależną oceną wyników. Wnioski: Lepsze relacje podmiotów leczniczych z interesariuszami wpływają na większą świadomość i zaangażowanie menedżerów w raportowanie wyników w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych interesariuszy. Raportowanie zintegrowane jest głównym narzędziem wymiany informacji, przydatnym do wzmacniania relacji z interesariuszami, z tego względu konieczne jest uwzględnienie jak największej liczby grup interesariuszy w celu otrzymania oczekiwanych wyników. Wkład w rozwój dyscypliny: Próba nakreślenia zasadności stosowania raportowania zintegrowanego przez podmioty lecznicze, traktowanego jako innowacyjny instrument komunikacji podmiotu gospodarczego z interesariuszami.
EN
Objective: The article identifies the role of integrated reporting in healthcare entities implementing a sustainable development policy in the light of stakeholder theory. Research Design & Methods: The research was based on literature published in Polish as well as English concerning the main stakeholders of healthcare entities – patients, citizens, hospital staff and the government. The use of integrated reporting in selected countries was examined. Findings: The research has shown that reporting determines the relationship between the organisation’s business model, its strategy, and the independent evaluation of results. Implications / Recommendations: Managers at healthcare entities that have better relationships with stakeholders are more aware and involved in reporting results in order to meet their information needs. Integrated reporting is a key information exchange tool, one that is useful for strengthening relationships with stakeholders, so it is imperative to include all stakeholder groups to obtain the best possible results. Contribution: The article outlines the legitimacy of using integrated reporting, treated as an innovative instrument of communication between the business entity and its stakeholders.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów, ul. M. Oczapowskiego 4/305, 10-720 Olsztyn, Poland
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów, ul. M. Oczapowskiego 4/305, 10-720 Olsztyn, Poland
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów, ul. M. Oczapowskiego 4/305, 10-720 Olsztyn, Poland
References
 • Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77, https://doi.org/10.18276/frfu.2015.77-49.
 • Bek-Gaik B. (2017), Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 92 (148), https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0987.
 • Benn S., Abratt R., O’Leary B. (2016), Defining and Identifying Stakeholders: Views from Management and Stakeholders, „South African Journal of Business Management”, vol. 47, nr 2, https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55.
 • Błach J., Gorczyńska M. (2017), Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
 • Brandão C., Rego G., Duarte I., Nunes R. (2013), Social Responsibility: A New Paradigm of Hospital Governance, „Health Care Analysis”, vol. 21, nr 4, https://doi.org/10.1007/s10728-012-0206-3.
 • Cavicchi C., Oppi C., Vagnoni E., (2019), On the Fasibility of Integrated Reporting in Healthcare: A Context Analysis Starting from a Management Commentary, „Journal of Management and Governance”, vol. 23, nr 2, https://doi.org/10.1007/s10997-019-09456-2.
 • Chluska J. (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych – szpitalach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 23, t. 2.
 • Chłapek K., Krajewska S., Jonas K. (2018), Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 164.
 • Dameri R., Ferrando P. (2020), Implementing Integrated Reporting to Disclose Intellectual Capital in Health Organisations: A Case Study, „Journal of Intellectual Capital”, https://doi.org/10.1108/jic-01-2020-0019.
 • Del Gesso C. (2019), Involving Stakeholders in University Hospital Performance Reporting: The State of the Art in Italy, „African Journal of Business Management”, vol. 13, nr 11, https://doi.org/10.5897/ajbm2019.8799.
 • Dobrowolska A. (2015), Wpływ głównych interesariuszy organizacji na zarządzanie jakością procesów usługowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 376, https://doi.org/10.15611/pn.2015.376.10.
 • Fassin Y. (2012), Stakeholder Management, Reciprocity and Stakeholder Responsibility, „Journal of Business Ethics”, vol. 109, nr 1, https://doi.org/10.1007/s10551-012-1381-8.
 • Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C. (2007), Managing for Stakeholders. Survival, Reputation, and Success, Yale University Press, New Haven and London.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2014), Rodzina jako szczególny interesariusz przedsiębiorstwa rodzinnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 7, cz. III.
 • Pinheiro R. (2015), The Role of Internal and External Stakeholders (w:) Higher Education in the BRICS Countries, red. S. Schwartzman, R. Pinheiro, P. Pillay, Springer.
 • Plawgo B. (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 588. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 51.
 • Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw (2013), Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, Ministerstwo Gospodarki.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. 2018, poz. 757.
 • Ryan-Fogarty Y., O’Regan B., Moles,R. (2016), Greening Healthcare: Systematic Implementation of Environmental Programmes in a University Teaching Hospital, „Journal of Cleaner Production”, vol. 126, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.079.
 • Stanek-Kowalczyk A. (2013), Raportowanie zintegrowane (w:) Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, red. N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E. (2014), Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw – problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 832. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 71.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112, poz. 65.
 • Waśkowski Z. (2015), Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 13 (62).
 • Weisz U., Haas W., Pelikan J., Schmied H. (2011), Sustainable Hospitals: A Socio-Ecological Approach, „GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society”, vol. 20, nr 3, https://doi.org/10.14512/gaia.20.3.10.
 • Żychlewicz M. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 858. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, nr 11, https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-26.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9c37c40-919a-474b-8495-c0ccdd3835e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.