PL EN


Journal
2019 | 45 | 1 | 91-103
Article title

KREATYWNOŚĆ I SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA U STUDENTÓW – RÓŻNICE PŁCI

Content
Title variants
EN
CREATIVITY AND STUDENTS’ PROPENSITY TO RISK-TAKING – DIFFERENCES BETWEEN THE GENDERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Normą współczesności stała się konieczność przekraczania granic przez człowieka i zbiorowości ludzkie, dokonywania transgresji w poszukiwaniu nowych, niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań. Natomiast immanentną cechą współczesnych działań trangresyjnych jest ryzyko, do którego zdolny jest człowiek będący podmiotem innowacyjnym, o postawie twórczej, samodzielnym. W artykule przedstawiono rezultaty badania kreatywności i skłonności do ryzyka u studentów (n = 116) i studentek (n = 101). Zastosowano dwa testy psychologiczne: Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH I S. Popka służący do pomiaru postawy twórczej bądź odtwórczej oraz Test Zachowań Ryzykownych (TZR) R. Studenskiego. Celem badania jest odpowiedź na pytanie: Czy występuje i jaką siłę ma związek między postawą twórczą (kreatywnością) i skłonnością do ryzyka u studentów? Czy są różnice płci w postawie twórczej studentów oraz w gotowości do działań ryzykownych? Badanie wykazało - zgodnie z przewidywaniami wyprowadzonymi z literatury przedmiotu – że osoby kreatywne częściej podejmują ryzyko, zwłaszcza jeśli są to mężczyźni. Dyskutowane są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne konsekwencje tych ustaleń.
EN
The necessity of border crossing and transgression in search for new, non-standard, and innovative solutions have become a norm of modernity. On the other hand, modern transgression activities are immanently characterized by risk, a feature typical of independent, creative, and innovative people. The article presents the results of the study on creativity and risk propensity in male (n = 116) and female students (n = 101). Two psychological tests were used: The Creative Behaviour Questionnaire CBQ I (Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH I) by Popek, used to measure creative or re-creative attitude, and the Risky Behaviour Test (Test Zachowań Ryzykownych – TZR) by Studenski. The aim of the study was to answer the question: Does it occur and what is the relationship between the creative attitude (creativity) and the risk-taking attitude in students? Are there differences between both genders regarding students’ creative attitude and their readiness to engage in risky activities? The study showed, in accordance with the predictions based on the literature, that creative people are more likely to take risks, especially if they are men. Both theoretical and practical consequences of these findings were discussed.
Journal
Year
Volume
45
Issue
1
Pages
91-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
References
 • Adams J. L. (1978), Conceptual blockbusting: A pleasurable guide to better problem solving, W. W. Norton, New York.
 • Bańka A. (2008), Otwartość na nowe doświadczania pracy i codzienności a procesy integracji osobowości, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 63-92.
 • Cropley A. J. (1967), Creativity, Longmans, London.
 • Gołębniak B. D., Zamorska B. (2014), Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Goszczyńska M., Studenski R. (2006), Psychologia zachowań ryzykownych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, wyd. 1.
 • Karwowski M. (2009), Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa.
 • Lilly F. R., Bramwell-Rejskind G. (2004), The Dynamics of Creative Teaching, The Journal of Creative Behavior, nr 38(2), s. 102-124.
 • Luthe W. L. (1976), Creativity mobilization technique, Grune and Stratton, New York.
 • Makarowski R. (2008), Granice ryzyka: paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Mendecka G. (red.) (2010), Oblicza twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mikina A., Zając B. (2006), Jak wdrażać metodę projektów?, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości GWP, Gdańsk.
 • Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa.
 • Popek S. (1987), Teoretyczne podstawy badań nad zdolnościami i uzdolnieniami, [w:] Z badań nad zdolnościami i uzdolnieniami specjalnymi młodzieży, red. S. Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Popek S. (2000), Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Popek S. (2003), Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Pufal-Struzik I. (1996), Demand for stimulation in young people with different levels of creativity, „High Ability Studies”, nr 7(2), s. 145-150.
 • Ratajczak Z. (1991), Elementy psychologii pracy, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, 0239-6432, nr 461, Katowice.
 • Shallcross D. J. (1981), Teaching of creative behavior: How to teach creativity to children of all ages, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Sołowiej J. (1995), Psychologia twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Stawiarska-Lietzau M. (2003), Uwarunkowania różnic płciowych w podejmowaniu zachowań ryzykownych, „Prace NaukoweWSP w Częstochowie. Seria: Psychologia”, X, s. 247-256.
 • Studenski R. (2004), Ryzyko i ryzykowanie, Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Strzałecki A. (2003), Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 • Szmidt K. J. (2013), Pedagogika twórczości, GWP, Sopot.
 • Szymański M. S. (2000), O metodzie projektów, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa.
 • West M. A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
 • Zaleśkiewicz T. (2006), Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i jej empiryczna weryfikacja, [w:] Psychologia zachowań ryzykownych, red. M. Goszczyńska, R. Studenski, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa, s. 19-45.
 • Zuckerman M. (1972), Manual and research report for the Sensation Seeking Scale (SSS), University of Delaware, Newark.
 • Zuckerman D. M., Sayre D. H. (1982), Cultural sex-role expectations and children’s sex-role concepts, „Sex Roles”, nr 8, s. 853-863.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9cc5a02-bdc1-427f-be80-ecd8b14bdd80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.