PL EN


2016 | C | 91-102
Article title

Zdolność do czynności prawnych przedsiębiorcy jako osoby fizycznej

Content
Title variants
EN
The Capacity for Legal Acts by an Entrepreneur as a Natural Person
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wykazanie słuszności tezy, że dla bytu przedsiębiorcy nie jest konieczne posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą może dokonywać czynności prawnych za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, a w niektórych sytuacjach za przyzwoleniem sądu opiekuńczego. Wymogu pełnej zdolności do czynności prawnych nie wprowadza ani k.c., ani u.s.d.g. Jedynie ustawy szczególne, w ściśle określonych przypadkach, warunkują wykonywanie działalności gospodarczej od posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
EN
The aim of this article is to demonstrate the thesis that is not necessary to have full capacity for legal acts to be an entrepreneur. A natural person who carries out business activity may perform legal acts through a legal representative and, in some cases, with the consent of the guardianship court. Neither Polish Civil Code nor the Freedom of Business Activity Act require the capacity for legal acts. Only special laws – in specific cases – provide for business activity as a condition of having full capacity for legal acts.
Year
Volume
C
Pages
91-102
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Bielski Piotr, w: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego t. 1. Prawo handlowe – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Biskup Rafał, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Czarnik Zbigniew, Zdolność gospodarcza osoby fizycznej, w: E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Mitel, Rzeszów 2001.
 • Dmowski Stanisław, w: S. Dmowski, S. Rudnicki (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Etel Maciej, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Gniewek Edward, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Ignatowicz Jerzy, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Katner Wojciech J., w: M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz LEX, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 • Kruczalak Kazimierz, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Lexis Nexis, Warszawa 2001.
 • Moskwa Leopold, Moskwa Paweł, w: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny t. I. Komentarz do art. 1-44911, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Naworski Jerzy P., Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym). De lege lata i de lege ferenda, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Pawełczyk Mirosław, w: A. Powałowski (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Pokryszka Katarzyna, w: R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Popiołek Wojciech, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny t. I. Komentarz do art. 1–44910, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Sieradzka Małgorzata, w: M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Stępień-Sporek Anna, Działalność gospodarcza z udziałem małżonków, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 • Strzyczkowski Kazimierz, Prawo działalności gospodarczej, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 • Szczygłowska Ewa, Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Szwaja Janusz, Kubiak-Cyrul Agnieszka, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, S. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych t. V. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Szwaja Janusz, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot udzielający prokury), w: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 • Szymanek Tadeusz, Swoboda działalności gospodarczej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2010.
 • Żelechowski Łukasz, w: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz t. I, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Publikacje w czasopismach:
 • Bierć Andrzej, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, Studia Prawnicze 1998/4, s. 5–61.
 • Bierć Andrzej, Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, Studia Prawnicze 1998/3, s. 5–70.
 • Katner Wojciech J., Pojęcie przedsiębiorcy – polemika, Przegląd Prawa Handlowego 2007/4, s. 41–44.
 • Kosikowski Cezary, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001/4, s. 15–32.
 • Miczek Zbigniew, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca – na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 2005/9, s. 24–28.
 • Mróz Teresa, Bieniek-Koronkiewicz Elżbieta, Kontrowersje wokół pojęcia „przedsiębiorca”, Prawo Spółek 2003/6, s. 40–49.
 • Zaporowski Piotr, Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, Palestra 2006/7–8, s. 37–45.
 • Orzeczenia sądów:
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., VI ACa 1083/08, OSA 2012/4/60-72
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r., I OSK 1344/05, Lex nr 198287
 • Wyrok NSA (do 2003.12.31) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 1997 r., II SA/Po 1438/96, Lex nr 31311
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 1997 r., II SA/Po 1439/96, Lex nr 1688988
 • Wyrok NSA (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 19 stycznia 1998 r., II SA 1238/97, Lex nr 34045
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9df9e11-fc41-47a6-819d-b7b944760e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.