PL EN


Journal
2014 | 15 | 67-79
Article title

Polish Immigrant Women’s Encounter with the New World

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article analyzes the situation of Polish women immigrants in the United States in the 19th century who did not restrict their activities to the domestic sphere, fulfilling solely the role of mother and wife. In order to break down stereotypes, the text shows women in America as economically, socially and culturally active members of society who were able to organize themselves into coalitions and fight for shared values. As a result, they formed a joint women’s organization in 1898 – the Polish Women’s Alliance in America. This association, inter alia, provided insurance to single women, organized courses, and tried to maintain contact with Poland. As a result of these activities, other Polish organizations changed their attitude towards women immigrants.
Keywords
Journal
Year
Issue
15
Pages
67-79
Physical description
Contributors
References
 • Głos Polek (Chicago IL), 5 Feb. 1911.
 • Głos Polek (Chicago IL), 16 Dec. 1912.
 • Głos Polek (Chicago IL), 30 Jan. 1913.
 • Głos Polek (Chicago IL), 19 May 1938.
 • Głos Polek (Chicago IL), 2 Nov. 1950.
 • Głos Polek (Chicago IL), 6 Aug. 1977.
 • Głos Polek (Chicago IL), 3 Mar. 1988.
 • Głos Polek (Chicago IL), 11 Jun. 1997.
 • Anker, Laura. “Women, Work and Family: Polish, Italian and East European Immigrants in Industrial Connecticut, 1890‑1940.” Polish American Studies 2, 1988: 23‑49.
 • Bogucka, Maria. Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005.
 • Bokszańska, Grażyna. Ubiór w teatrze życia społecznego. Łódź: Wydawnictwo PŁ, 2004.
 • Brożek, Andrzej. Polonia amerykańska 1854‑1939. Warszawa: Interpress, 1977.
 • Florkowska‑Francič, Halina. “Agaton Giller i powstanie Zjednoczenia Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych (1880).” Przegląd Polonijny 1, 1979: 79‑89.
 • Gabaccia, Donna. From the Other Side: Women, Gender, and Immigrant Life in the U.S. 1820‑1990. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
 • Galush, William J. “Polish Americans and Religion.” Polish Americans and Their History: Community, Culture, and Politics. Ed. John Bukowczyk. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1996: 80‑92.
 • —. “Purity and Power: Chicago Polonian Feminist 1880‑1914.”
 • Polish American Studies 1, 1990: 5‑24.
 • Graff, Agnieszka. “Więcej niż kontekst – kwestia rasowa a feminizm w Stanach Zjednoczonych.”
 • Gender konteksty. Ed. Małgorzata Radkiewicz. Kraków: Rabid, 2004: 53‑69.
 • Haiman, Mieczysław. Ślady polskie w Ameryce: szkice historyczne. Chicago: Wydawnictwo Dziennik Zjednoczenia, 1938.
 • Hilburger, S.M. Charitina. “Writings of the Felician Sisters in the United States.” Polish American Studies 3‑4, 1946: 65‑97.
 • Hołówka, Teresa. “Wstęp.” Nikt nie rodzi się kobietą. Ed. Teresa Hołówka. Warszawa: Czytelnik, 1982: 7‑12.
 • Jaroszyńska‑Kirchmann, Anna D. The Exile Mission: The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939
 • ‑1956. Athens: Ohio University Press, 2004.
 • Kantor, Ryszard. Rev. of Mierzyńska, Zofia. Wakacjuszka. Chicago: Z and L Song and Publishing Co. 1983. Przegląd Polonijny 3, 1987: 119‑120.
 • Karłowiczowa, Jadwiga. Historia Związku Polek w Ameryce: przyczynki do poznania Duszy Wychodztwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Chicago: Polish Women’s Alliance of America, 1938.
 • Klimaszewski, Bolesław. “Nasze w Ameryce Północnej XX wieku.” Losy Polek żyjących na obczyźnie i ich wkład w kulturę i naukę świata: historia i współczesność. Materiały IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Wiedeń, 1‑2 września 1999. Ed. Agata and Zbigniew Judyccy. Lublin: Czekaj, 1999: 128‑135.
 • Kruszka, Wacław. Historya Polska w Ameryce: początek, wzrost i
 • rozwój dziejowy osad polskich w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). Milwaukee: Spółka Wydawnicza Kuryera, 1905.
 • Kumor, Bolesław. Historia Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1995.
 • Kusiak, Alicja. “O kobiecej historiografii.” Kwartalnik Pedagogiczny 1/2, 1995: 119‑144.
 • Lamphere, Louise. From Working Daughters to Working Mothers: Immigrant Women in a New England Industrial Community. Ithaca–London: Cornell University Press, 1987.
 • Leś, Barbara. Kościół w procesie asymilacji Polonii amerykańskiej: przemiany funkcji polonijnych instytucji i organizacji religijnych w środowisku Polonii chicagowskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 • Małek, Agnieszka. Migrantki‑opiekunki: doświadczenia migracyjne Polek pracujących w
 • Rzymie. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2011.
 • Mierzyńska, Zofia. Wakacjuszka. Chicago: Z and L Song and Publishing Co. 1983.
 • “Odezwa do Polek w Ameryce.” Milwaukee, Kuryer Polski, 25 October 1898.
 • O’Neill, William L. The Woman Movement, Feminism in the United States and England. London: Allen and Unwin; New York: Barnes and Noble, 1969.
 • Pamiętnik diamentowego Jubileuszu Związku Polek w Ameryce, 1898‑1973 (Diamond Jubilee Souvenir Book of the Polish Women’s Alliance of America, 1898‑1973). Chicago: Polish Women’s Alliance of America, 1973.
 • Pastusiak, Longin. “Polacy w Chicago przed II wojną światową (cz. II).” Przegląd Polonijny 4, 1978: 5‑13.
 • Pienkos, Angela, and Donald Pienkos. In the Ideals of Women Is the Strength of a Nation: a History of the Polish Women’s Alliance of America. Boulder: East European Monographs. New York: distributed by Colombia University Press, 2003.
 • Płygawko, Danuta. “Marcelina Sembrich‑Kochańska. Wokół scen operowych i spraw nar‑odowych.” Losy Polek żyjących na obczyźnie i ich wkład w kulturę i naukę świata: historia i współczesność. Materiały IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Wiedeń, 1‑2 września 1999. Ed. Agata and Zbigniew Judyccy. Lublin: Czelaj, 1999: 262‑268.
 • Praszałowicz, Dorota. “Polskie studia na temat migracji kobiet: wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań.” Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Ed. Krystyna Slany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008: 51‑61.
 • —. “Polskie studia nad procesami migracji: tematy główne i tematy zaniedbane.”Diaspora polska w
 • procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań
 • . Ed. Grzegorz Babiński and Henryk Chałupczak. Kraków: PAN. Komitet Badania Polonii, 2006: 63‑77.
 • —. “Przemiany oświaty polonijnej w USA.” Polonia amerykańska: przeszłość i współczesność. Ed. Hieronim Kubiak, Eugeniusz Kusielewicz, Tadeusz Gromada. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988: 203‑238.
 • Radzialowski, Thaddeus C. “Family, Women, and Gender: the Polish Experience.” Polish Americans and Their History: Community, Culture, and Politics. Ed. John J. Bukowczyk. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006: 58‑79.
 • —. “Klasowość, etniczność a społeczność lokalna. Polonia w
 • Detroit i jej wkład w organizację CIO.” Przegląd Polonijny 1, 1987: 55‑67.
 • Rokicki, Jarosław. “Wakacjusze na Jackowie i
 • inni. Szkic o sytuacji współczesnych polskich emigrantów zarobkowych w Chicago.” Przegląd Polonijny
 • 2, 1989: 105‑118.
 • Sanchez‑Eppler, Karen. Touching Liberty: Abolition, Feminism, and the Politics of the Body. Berkeley: University of California Press, 1993.
 • Scott, Joan Wallach. “Gender. A Useful Category of Historical Analysis.” American Historical Review
 • 91 (1986): 1053‑1075. Slany, Krystyna. “Co to znaczy być migrantką?”Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Ed. Krystyna Slany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008: 7‑25.
 • —. “Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech.” Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Ed. Krystyna Slany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008: 321‑343.
 • Ślęczka, Kazimierz. Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice:
 • Książnica, 1999.
 • Thomas, William, and Florian Znaniecki. Chłop polski w Europie i Ameryce, t.1‑5. Warszawa:
 • Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976.
 • Walaszek, Adam. Rev. of Lamphere, Louise. From Working Daughters to Working Mothers: Immigrant Women in a
 • New England Industrial Community.Ithaca–London:Cornell University Press, 1987.
 • Przegląd Polonijny 2, 1991: 155‑158.
 • —. “Krnąbrni przybysze: przemysł amerykański, polscy imigranci, praca i związki zawodowe na początku XX
 • w.” Przegląd Polonijny 3, 1983: 5‑24.
 • —. “Polscy emigranci, przemysł mięsny Chicago i związki zawodowe w latach 1900‑1922.” Przegląd Polonijny 1, 1989: 61‑78.
 • —. “Polskie imigrantki w miastach USA.” Przegląd Polonijny 2, 2000: 25‑41.
 • —. Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1880‑1922.
 • Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 • Walczewska, Sławomira. “Historia kobiet i jej różne postaci.” Katedra 1, 2001: 242‑247.
 • Waldo, Arthur L. Teofila Smolińska, Matka Związku Narodowego Polskiego w Ameryce. Chicago: nakł. aut., 1980.
 • Warat, Marta. “Etniczność i gender – między teorią a praktyką.” Migracje kobiet. Perspektywa
 • wielowymiarowa. Ed. Krystyna Slany. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008. 63‑74.
 • Wawrykiewicz, Małgorzata. Polskie organizacje ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian. Wrocław: PAN. Komitet Badania Polonii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 • Znaniecka‑Łopata, Helena. “Przenikanie się publicznej i prywatnej sfery życia: wyzwanie rzucone przez kobiety społeczeństwu amerykańskiemu.” Krytyka rozumu socjologicznego: praca zbiorowa wydana z okazji 100‑lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza. Ed. Stanisław
 • Kozyra
 • ‑Kowalski, Andrzej Przestalski, Jan Włodarek. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S‑ka, 1997: 535‑561.
 • —. “Rodziny polonijne.” Polonia amerykańska: przeszłość i współczesność. Ed. Hieronim Kubiak, Eugeniusz Kisielewicz, Tadeusz Gromada. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988: 343‑364.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9f8d6ca-6192-4647-9165-16c4c89e28a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.