PL EN


2017 | 20 | 3 | 661-699
Article title

Pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów

Content
Title variants
EN
The measurement of health-related behavior in late adulthood: The Health-Related Behavior Questionnaire for Seniors
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zachodzące procesy demograficzne skłaniają do analiz stylu życia i jego uwarunkowań wśród osób w wieku późnej dorosłości. W sferze aktywności zdrowotnej seniorów istnieje potrzeba wnikliwej diagnozy – zarówno dla celów opisu, wyjaśniania, jak i przede wszystkim tworzenia programów modyfikacji i promocji zdrowia. W artykule dokonano analizy specyfiki zachowań zdrowotnych osób w wieku senioralnym. Zaprezentowano podstawy teoretyczne i opis Kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów. Narzędzie służy do pomiaru zachowań zdrowotnych osób starszych (od 60 roku życia). Eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa ujawniła 5-czynnikową strukturę kwestionariusza. Składa się on z 24 pozycji i pozwala na obliczenie ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych oraz kategorii zachowań, takich jak pozytywne nastawienie do życia, zachowania związane ze zdrowiem fizycznym, dbałość o kondycję umysłową, zachowania związane z profilaktyką i leczeniem oraz zachowania ekologiczne. Im wyższy wynik, tym wyższy poziom zachowań korzystnych dla zdrowia. Ogółem w badaniach mających na celu ustalenie właściwości psychometrycznych Kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów (KZZ-S) uczestniczyły 522 osoby o zróżnicowanej aktywności i sytuacji życiowej. Narzędzie uzyskało satysfakcjonujące właściwości psychometryczne (α Cronbacha = 0,87 dla całego testu, zaś dla podskal od 0,63 do 0,79; stabilność bezwzględna, ustalona za pomocą testu-retestu, wynosiła 0,88). Uzyskane dane pozwalają uznać Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów za rzetelne i trafne narzędzie pomiaru.
EN
The current demographic processes invite an analysis of the lifestyle of people in late adulthood and its determinants. A thorough diagnosis of senior health is also needed, not only for the purposes of description and explanation, but also – above all – for the creation of health programs. The present study analyses the specificity of health behavior of people of senior age. It describes the Health-Related Behavior Questionnaire for Seniors (KZZ-S), a tool used to measure the health behaviors of seniors (i.e., people aged 60 and above), and presents its theoretical basis. The questionnaire has a five-factor structure, as revealed by exploratory and confirmatory factor analysis. It consists of 24 items and allows the calculation of the overall rate of such health behaviors and behavioral categories as positive attitude to life, behavior related to physical health, attention to mental condition, behavior associated with prevention and treatment, and environmental behavior. A higher score indicates a higher level of behavior beneficial to health. In total, the participants in the study were 522 people diverse in terms of activity and life situation, and the aim was to determine the psychometric properties of the KZZ-S. The KZZ-S is a reliable and valid measure with satisfactory psychometric properties (Cronbach’s α was .87 for the whole test and ranged from .63 to .79 for its subscales; absolute stability determined by test-retest was .88).
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
661-699
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca0bef2c-9948-4884-a55e-e7d80f36a58b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.