Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 87-99

Article title

Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza – w normie i w zaburzeniach

Content

Title variants

EN
Pace of speech as a research category – in normative and in impaired speech

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article characterizes the pace of speech as a research category which gives us the ability to analyze both normative and impaired speech. The practical part consists of the description of the research process and the obtained results. It is preceded by the theoretical part which describes the notions of the pace of speech and the pace of utterance and their main components. Special emphasis has been put on the notion of pause. Additionally, selected quantitative and qualitative aspects of speech have been outlined, together with the ways of their analysis which include measuring tools (Audacity software) and statistical tests (Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Fisher-Snadecor).

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
author
 • Tarnowska Szkoła Wyższa

References

 • Ахманова О. С., 1969, Словарь лингвистических терминов, Москва, Издательство «Советская Энциклопедия».
 • Bobkowicz-Lewartowska L., 2005, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków.
 • Cholewiak A., 2016, Tempo wypowiedzi gimnazjalistów – pilotażowe badania ilościowojakościowe, „Forum Logopedyczne”, nr 24, s. 101–111.
 • Crystal D., 2008, A dictionary of linguistics and phonetics 6th editio, Oxford.
 • Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa.
 • Gołąb Z., Heinz A., Polański K., 1970, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa.
 • Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 16–69.
 • Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 13–35.
 • Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.
 • Kaczorowska-Bray K., 2017, Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym, i lekkim, Gdańsk.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, 1998, Kraków–Warszawa.
 • Komender J., 2002, Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa, [w:] Psychiatria, t. II, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wrocław, s. 617–644.
 • Kulawik A., 1994, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków.
 • Kurkowski Z.M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin.
 • Lovit A., 2014, Acquired motor speech disorders, [w:] The Cambridge handbook of communication disorders, red. L. Cummings, Cambridge, s. 400–418.
 • Maulik P.K., Harbour C.K., 2011, Epidemiology of intellectual disability, [w:] International encyclopedia of rehabilitation, red. H. Stone, M. Blouin, http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/144.
 • Michalik M., Cholewiak A., Jagiełowicz W., 2016, Niemówienie, milczenie, przemilczenie, pauza, czyli wielkie nic w teorii i praktyce logopedycznej, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, s. 79–93.
 • Michalik M., Cholewiak A., 2017, Tempo wypowiedzi w oligofazji, „Logopedia”, t. 46, s. 267–283.
 • Michalik M., Cholewiak A., 2018, The pace of speech in autism, „Acta Neuropsychologica”, vol. 15, nr 4, s. 433–441.
 • Michalik M., Czaplewska E., Solak A., Szkotak A., 2018, Articulation and speaking rates of Polish-French bilingual children, “Health Psychology Report”, vol. 6(4), s. 330–338.
 • Milewski S., 2017, Tempo mówienia, http://www.encyklopedialogopedii.pl/tiki-index.php?page=TEMPO+M%C3%93WIENIA (dostęp: 21.11.2017).
 • Milewski S., Michalik M., Kaczorowska-Bray K., 2018a, Tempo wypowiedzi osób starzejących się fizjologicznie, w przygotowaniu.
 • Milewski S., Michalik M., Kaczorowska-Bray K., 2018b, Tempo wypowiedzi osób dotkniętych demencją, w przygotowaniu.
 • Polański K. (red.), 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Prusakiewicz-Kucharska S., 2009, Głos w komunikacji, cz. 2. Kiedy głos mówi więcej niż słowa, http://www.easyvoice.pl/czytelnia/kultura-zywego-slowa/182/glos-w-komunikacji-cz-2-kiedy-glos-mowi-wiecej-niz-slowa?page=2 (dostęp: 21.11.2017).
 • Селиверстов В.И. (ред.), 2004, Понятийно-терминологический словарь логопеда, Москва, Академический Проект.
 • Solak A., 2017, Tempo wypowiedzi w badaniach jakościowo-ilościowych: studium przypadku 9-letniego chłopca, [w:] Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia, red. E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł, Bydgoszcz, s. 161–173.
 • Светозарова Н.Д., 1998, Темп речи, [w:] Языкознание. Большой энциклопедический словарь, Гл. ред. В.Н. Ярцева, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».
 • Śniatkowski S., 2002, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków.
 • Волкова Г.А., Селиверстов В.И., 1999, Нарушения темпа речи, [w:] Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской, Москва, Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, s. 228–251.
 • Woźniak T., 2012, Niepłynność mówienia, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 549–565.
 • Wysocka M., 2012, Zaburzenia prozodii mowy, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 165–184.
 • Wysocka M., 2015, Narzędzia badawcze do oceny prozodii mowy, „Nowa Audiofonologia”, 4(4), s. 20–27.
 • Zyss T., 2016, Badania nad liczbowymi aspektami mowy u pacjentów z depresją – wstępne wyniki badań, „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 2, s. 7–13.
 • Zyss T., Zięba A., 2015, Tempo mówienia – kilka uwag z psychiatrycznego punktu widzenia, „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 1, s. 15–26.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ca1440f3-d9a3-49aa-9797-51f937a6882b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.