PL EN


2017 | (12)2017 | 110-116
Article title

Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przygotowaniu do cyfrowego życia

Authors
Content
Title variants
The importance of education in the field of ict in preparation for the digital life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego cechą jest życie cyfrowe jego obywateli napotyka różnorakie bariery. Bariery te wynikają głównie z problemów wynikających z szybkiego tempa postępu technicznego, dynamicznych zmian zarówno technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i ich zastosowań. Tempo tych zmian powoduje starzenie się kompetencji, zwłaszcza kompetencji cy-frowych. Zadaniem edukacji z zakresu ICT jest nabycie w procesie kształcenia przez uczniów takich kompetencji, które w ramach dokształcania i samokształcenia pozwolą redukować te braki kompetencyjne, dając możliwość sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, czyli dadzą możliwość pełni życia cyfrowego obywatelom.
EN
The development of the information society, that it is a feature of the digital life of its citizens encounters various obstacles. These barriers are mainly due to problems arising from the rapid pace of technological progress, the dynamic changes in both ICT and their applications. The pace of these changes causes aging of competence, especially digital literacy. The task of education in the field of ICT is the acquisition by the students in the process of developing such competence within the framework of education and self-education will help reduce these gaps competence, giving the opportunity to the smooth functioning of the information society which will give the opportunity to fully digital life for citizens.
Year
Volume
Pages
110-116
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Buczkowski K., Skuteczność zwalczania przestępstw przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji na podstawie badań aktowych przestępstwa z art. 287 k.k., Warsza-wa 2015. https://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Buczkowski%20K._Oszustwo%20kom-puterowe.pdf (dostęp: 28.12.2016 r.).
 • Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2010.
 • http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63977 (dostęp: 28.12.2016 r.),
 • http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepstwa-przeciwko/50878,Przestepstwa-prze-ciwko-prawom-autorskim-z-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-po.html (dostęp: 28.12.2016 r.).
 • Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2016.
 • Krauz A., Krauz Ag., Paluch M., Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagad-nienia, Rzeszów 2011.
 • Kwiatkowski S.M. (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa 2004.
 • Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów, Warszawa 1997.
 • Piątek T., Odpowiedzialność za i wobec siebie i innych artefaktem planów życiowych i zawodo-wych [w:] Wartości w pedagogice. Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pe-dagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2013.
 • Piątek T., Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych współczesnego nauczyciela, Rzeszów 2010.
 • Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych, Rzeszów 2006.
 • Piecuch A., Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Rzeszów 2008.
 • Piecuch A., Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, Rzeszów 2008.
 • Perzycka E. (red.), Pedagogika informacyjna, przestrzenie edukacji medialnej, Szczecin 2009.
 • Walat W., Edukacyjne zastosowania hipermediów, Rzeszów 2007.
 • Wrońska M., Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań, Rzeszów 2012.
 • Zając A., Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Rzeszów 2014.
 • Zając A., Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy, Rzeszów 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca223d8a-25ae-4b85-bb31-3d2282319bc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.