PL EN


2013 | 168 | 68-81
Article title

Wpływ implementacji narzędzi zarządzania procesowego na wzrost efektywności funkcjonowania spółek komunalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Implementation of Process Management Tools and the Efficiency of the Municipal Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the effects of the implementation of management sciences in the entities acting in the public sphere. Contribution to verify the usefulness of management tools in an organization of this kind was the use of process mapping methods in Municipal company - MZGM TBS Ltd. Mapping of process was to improve the public procurement procedure. Particular emphasis was placed on the consequences of impacts of normative order and its relationship to the effectiveness of municipal company.
Year
Volume
168
Pages
68-81
Physical description
Contributors
author
References
 • Arystoteles: Polityka. PWN, Warszawa 1964. Burlton R.T.: Business Process Management. Profiting from Process. SAMS, New York 2001.
 • Business Process Transformation. Ed. V. Grover, M.L. Marcus. AMIS, New York- -London 2008.
 • Dawidowicz W.: Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce. PWN, Warszawa 1978.
 • Gabryelczyk R.: ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Warszawa 2006.
 • Gasparski W.: Elementy metodologii nauk, cz. I. Wykład dla uczestników studium doktoranckiego prowadzonego przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2009 (niepublikowane). Gonet W.: Spółki komunalne. LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Koppell J.: The Politics of Quasi-Government. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 • Lissowski O.: Kierunki modernizacji zarządzania publicznego. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogalski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Lissowski O.: Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2009.
 • Majchrzak M.: Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach. W: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Morawski L.: Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. PWN, Warszawa 2000.
 • Morawski L.: Wstęp do prawoznawstwa. TNOiK, Toruń 1996.
 • Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz. Liber, Warszawa 2010.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Platon: Państwo. Antyk, Kęty 2003.
 • Platon: Prawa. PWN, Warszawa 1960.
 • Rainey H.G.: Understanding and Managing Public Organizations. Jossey-Bass, San Francisco 2009.
 • Rakoczy B.: Prawo gospodarki komunalnej. LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Rummler A., Brache R.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa 2000.
 • Sudoł S., Kożuch B.: Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogalski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dni 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2002, nr 113, poz. 984 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jednolity. Dz.U. 2005, nr 31, poz. 266 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity. Dz.U. 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity. Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity. Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Weske M.: Business Process Management. Concepts, Languages, Architectures. Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2007.
 • Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne. Red. M. J. Nowak, T. Skotarczak. CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Zawicki M.: Nowe zarządzanie publiczne. PWE, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca3602af-dd1b-4900-b79b-9bfe3661429d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.