Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 21-24

Article title

Badanie aktywacji płytek krwi podczas procesu hemodializy

Content

Title variants

EN
Examination platelet activation in hemodialysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Każdego roku wzrasta liczba chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Szacuje się, że na świecie prawie 600 mln ludzi (w tym aż 4 mln w Polsce) cierpi z powodu przewlekłej choroby nerek. Z raportu o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce wynika, że na koniec 2006 r. na milion chorych dializowano aż 361 osób. Wnioski płynące z powyższych danych sprawiają, że potrzeba dokładniej przyjrzeć się procesowi hemodializy i udoskonalić ją tak, aby powikłania można było ograniczyć do minimum, a dzięki temu poprawić jakość życia u osób dializowanych. Cel pracy. Zbadanie stopnia aktywności i agregacji płytek krwi w krwi pochodzącej z różnych etapów procesu hemodializy u owiec. Materiał i metody. W doświadczeniu badano krew pochodzącą od owiec posiadających nerki i poddawanych procesom hemodializy. Krew była pobierana na różnych etapach hemodializy, a następnie badana z wykorzystaniem dwóch agonistów: ADP oraz kolagenu. Pomiary były wykonywane metodą impedancyjną z wykorzystaniem agregometru. Wyniki i wnioski. Zauważono, że zarówno dla ADP, jak i kolagenu spadek aktywności płytek krwi następuje po 15 minutach od rozpoczęcia dializy. Jest to prawdopodobnie czas, gdy płytki krwi uległy aktywacji i nie mogą reagować z agonistą, a organizm jeszcze nie wyrzucił do krwiobiegu świeżych płytek. Następnie występuje wyrzut świeżych płytek i uzupełnia te, które zostały zaktywowane, dzięki temu, jak widać pod koniec dializy, aktywność płytek pozostaje stała. Dodatkowo, porównując z sobą wyniki dla dwóch agonistów, można zauważyć, że płytki krwi lepiej reagują z ADP niż z kolagenem.
EN
Background. Each year the number of patients with chronic kidney disease is increasing. It is estimated that almost 600 million people in the world suffer from chronic kidney disease, including 4 million in Poland. The report on the condition of renal replacement therapy in Poland from 2006, shows that at the end of the year 2006, 361 patients in a million were dialyzed. These figures are worrying and show that we need to take a closer look at the process of hemodialysis and refine it so that complications can be reduced to a minimum, and thus improve the quality of life in patients on dialysis. Objectives. Examine the degree of platelet activation and aggregation in blood from different stages of the hemodialysis process in sheep. Material and methods. In the experiment we examined the blood from sheep with kidneys which underwent hemodialysis. The blood was collected at different stages of hemodialysis, and then tested using two agonists: ADP and collagen. The measurements were performed using the impedance aggregometry. Results and conclusion. It was observed that, for both ADP and collagen, loss of activity of platelets occured after 15 minutes from the start of dialysis. This is probably the time when the platelets were activated and could not react with the agonist, but the organism have not yet supplied fresh platelets to the blood stream. Then, the discharge of fresh platelets occured and replenished those that have been activated, so that as shown at the end of dialysis, the activity remains constant. In addition, by comparing the results for two agonists, it can be seen that the platelets respond better with ADP than collagen.

Year

Issue

1

Pages

21-24

Physical description

Dates

printed
2016-11-28

Contributors

 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

References

 • 1. Rutkowski B, Grenda R, Lichodziejska-Niemierko, i wsp. Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2007 [online] 2009 [cyt. 10.02.2016]. Dostępny na URL: http://www.nephro-quest.eu/files/deliverable/D15%20-%206.4%20WP6%20PTN%20Poland%20Annual%20Registry%20Report%202009.pdf.
 • 2. Rutkowski B. Konferencja prasowa Warszawa 04.03.2010 – leczenie nerkozastępcze [online] [cyt.10.02.2016]. Dostępny na URL: https://www.dializadomowa.pl/var/files/leczenie-nerkozastepcze-prof-b-rutkowskipdf-36mb-.pdf .
 • 3. Rutkowski B. Postępy w leczeniu nerkozastępczym w Polsce i na świecie. Prz Lek 2010; 2: 64–69.
 • 4. Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1989.
 • 5. Szczeklik EA. Choroby wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2011: 1300–1367.
 • 6. Darowski M, Orłowski T, Weryński A, i wsp. Sztuczne narządy. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza; 2001: 219–233.
 • 7. Konturek S. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PWN; 2007.
 • 8. Dolecka K. Dializa domowa życie bez granic – informacja prasowa. Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny; 2009.
 • 9. Rutkowski B. Dializoterapia w Polsce – wczoraj, dziś i jutro. Przew Lek 2010; 2: 64–69.
 • 10. Gałecka K, Grzeszczuk-Kuć K, Walski T, i wsp. Kinetyka aktywacji płytek krwi na szklanej powierzchni, IV sympozjum PAN 2013: 21–23.
 • 11. Myśliwiec M, Więcek A. Problemy hematologiczne towarzyszące leczeniu nerkozastępczemu. Lublin; 2007: 489–495.
 • 12. Zdrojewski Z. Zastosowanie heparyn w dializoterapii. Probl Lek 2006; 45(3): 132–135.
 • 13. Dąbrowski Z. Fizjologia krwi wybrane zagadnienia. Część 2. Warszawa: PWN; 2000: 270–281.
 • 14. Olas B. Udział heterotrimerycznych białek G w przekazywaniu sygnałów w płytkach krwi. Acta Haematol Pol 2001; 32(4): 393–405.
 • 15. Woźniak W. Gray Anatomia – Badanie hemostazy: osoczowy układ krzepnięcia i zaburzenia dotyczące płytek krwi. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010: 93–110.
 • 16. Łopaciuk S. Leki hamujące krzepnięcie krwi. Zakrzepy i zatory. Warszawa: WYDAWNICTWO; 2002: 125–157.
 • 17. Inegrman-Wojenski CM. A Quick Method for Screening Platelet Dysfunctions Using the Whole Blood Lumi-Aggregometer. Thrombosis Haemostasis 1984; 51(2): 154–156.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ca788f58-4228-4fdc-95c8-7cc05a9c4d5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.