PL EN


2016 | 46 | 358-373
Article title

Wybrane modele kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Content
Title variants
EN
Selected Models of Human Capital in Conditions of the Knowledge-Based Economy in Poland
RU
Избранные модели человеческого капитала в условиях экономики, основанной на знаниях в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Perspektywa teoretyczna nowej teorii wzrostu przewiduje, że inwestycje w kapitał fizyczny mają większe oddziaływanie na wzrost produktywności, aniżeli wynikałoby to z tradycyjnej teorii wzrostu, co jest efektem korzyści zewnętrznych towarzyszących tego typu inwestycjom. Z kolei oddziaływanie kapitału ludzkiego w procesie gospodarczego rozwoju wynika z po-tencjału korzyści jakie towarzyszą procesowi jego akumulacji, oddziałujących na makroekono-miczną produktywność oraz rozkład dochodów w długim okresie. Paradygmat gospodarki opartej na wiedzy, a więc tworzącej dobra i usługi zaawansowane technologicznie, wymagającej zaangażowania wiedzy i informacji implikuje konieczność akumulacji kapitału ludzkiego. Polska gospo-darka podążając w kierunku takiego wzorca stoi przed problemem wyboru strategii konwergencji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Synteza udanych doświadczeń krajów nordyckich, zwłaszcza modelu fińskiego oraz duńskiego może być wzorcem godnym naśladowania, wymagającym jednak określonych strategii akumulacji kapitału ludzkiego. Autor w artykule stawia tezę, iż spójne połączenie rozwoju sektora B+R wspierane przez państwo we współpracy z prywatnym biznesem oraz połączone z rozwojem akumulacji kapitału ludzkiego może decydować o sukcesie takiej konwergencji. Przyjęty w 2015 r. przez rząd polski Krajowy Program Inteligentnych Specjalizacji w połączeniu z uruchomionym w 2015 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kon-kursem na uruchomienie w polskiej gospodarce programów sektorowych odwołujących się do KPIS stanowi godny uwagi model działania, będący przykładem na wdrożenie modelu nordyckiego w polskich realiach. Jego wsparciem są określone procesy akumulacji kapitału ludzkiego, których modelowe zestawienie autor przedstawia na przykładzie trzech reprezentatywnych w warunkach polskiej gospodarki modeli akumulacji kapitału ludzkiego.
EN
Theoretical perspective of the new economic growth theory predicts that investments in physical capital have a greater impact on productivity growth than it would appear from the traditional theory of growth, which results from the action of external benefits associated with this type of investment. In turn, the impact of human capital in the process of economic development due to the po-tential benefits that accompany the process of its accumulation, affecting macroeconomic produc-tivity and income distribution in the long term. The paradigm of knowledge-based economy, and thus creating goods and services technologically advanced, requiring involving knowledge and information implies the necessity of human capital accumulation. Polish economy following in the direction of such a pattern is facing the problem of choosing the strategy of convergence towards a knowledge-based economy. Synthesis of successful experience of the Nordic countries, especial-ly Finland and the Danish model may be a model worthy of emulation, however, requires specific human capital accumulation strategies. The author of the paper argues that the coherent combination of development of the R&D activity supported by the state in partnership with private business, and combined with the development of human capital accumulation can determine the success of such convergence. Adopted in 2015 by the Polish Government National Program for Smart Specializations in connection with running in 2015 by the National Research and Development Centre competition to run in the Polish economy sector programs referring to KPIS is a noteworthy business model, as an example on the implementation of the Nordic model in Polish reality. Directed processes of human capital accumulation are its support, which the author presents as the model combination on the example of three representatives in the conditions of the Polish economy models of human capital accumulation.
Year
Volume
46
Pages
358-373
Physical description
Contributors
References
 • Castells M., Himanen P., 2002, The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. Oxford: Oxford University Press, http://dx.doi.org/10.1093/acprof: oso/9780199256990.001.0001
 • Dahlman C., Jorma R., Pekka Y.-A., 2006, Finland as a Knowledge Economy: Elements of Success and Lessons Learned. Washington, DC: World Bank Institute.
 • Elsadig A., Geeta K., 2013, Human Capital Investment to Achieve Knowledge-Based Economy in ASEAN5: DEA Applications, “Journal of Knowledge Economy”, No. 4, http://dx.doi.org/10.1007/s13132-011-0059-2
 • Fiedor B., 1986, Neoklasyczna teoria postępu technicznego – próba systematyzacji i krytycznej analizy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 345, Wrocław.
 • Hall R.E., Jones C.I., 1999, Why do some countries produce so much more output than others, “Quarterly Journal of Economics”, No. 114, http://dx.doi.org/10.1162/ 003355399555954.
 • http://www.mg.gov.pl/node/23423 (dostęp: 21.05.2015 r.).
 • http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/informacje-ogolne/art, 33 89, informacja-o-wynikach-oceny-merytorycznej-studiow-wykonalnosci-programo w-sektorowych.html (dostęp: 10.06.2015 r.).
 • Lucas R.E., 1988, On the Mechanics of Economic Development, “Journal of Monetary Economics”, July.
 • Lundvall B.-Å., 2002, Innovation, Growth and Social Cohesion: The Danish Model. Cheltenham: Edward Elgar, http://dx.doi.org/10.4337/9781781008348
 • Maiväli, M., 2006, Structural Unemployment: A Blot on the Finnish Success Story ECFIN Country Focus 5 (June): 1–6,
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, t. 107, May, http://dx.doi.org/10.2307/ 2118477
 • Martin C.Jo, Thelen K., 2008, The State and Coordinated Capitalism: Contributions of the Public Sector to Social Solidarity in Postindustrial Societies, “World Politics” no. 60 (April), http://dx.doi.org/10.1353/wp.0.0000
 • Ornston D., 2006, Reorganizing Adjustment: Finland’s Leap from Paper Producer to High Technology Leader, “West European Politics” No. 29 (September).
 • Ornston D., 2012, Old Ideas and New Investments: Divergent Pathways to a Knowledge Economy in Denmark and Finland, “International Journal of Policy, Administration, and Institutions”, Vol. 25, No. 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01596.x
 • Romer D., 2000, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, 1996, przekład polski: Makreokonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca7b376a-6567-48dd-aed8-57a24a1f0a59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.