PL EN


2017 | 8 | 22 | 69-89
Article title

Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Authors
Content
Title variants
EN
BREXIT AND TRADE OF THE EUROPEAN UNION AND GREAT BRITAIN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba określenia warunków i wskazanie potencjalnych skutków dla wymiany handlowej Unii Europejskiej (UE), jak również Wielkiej Brytanii, będących następstwem uruchomienia procedury opuszczenia ugrupowania przez ten kraj. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemy poruszone w artykule wymagały kwerendy literatury przedmiotu i poddania zebranych materiałów krytycznej analizie. Badanie zmian zachodzących pomiędzy UE a Wielką Brytanią w wymianie handlowej towarami przeprowadzono przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników statystycznych, umożliwiających porównanie zgromadzonych danych uzyskanych z Eurostat, ITC i WTO. PROCES WYWODU: Punktem wyjścia do rozważań jest przedstawienie Brexitu jako zjawiska mogącego wywołać dezintegrację UE na podstawie wybranych koncepcji teoretycznych. W dalszej części zaprezentowano procedurę występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i prawdopodobne warunki uregulowania wymiany handlowej pomiędzy tymi podmiotami. Potencjalne skutki Brexitu dla wymiany handlowej towarami zostały zaprezentowane w ostatniej części artykułu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Potencjalne skutki Brexitu mogą mieć o wiele szerszy wymiar niż tylko dla bezpośrednich relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Konsekwencją tych działań może być również pogłębienie procesów dezintegracyjnych w UE. Pogłębiona strefa wolnego handlu zostanie prawdopodobnie wybrana jako forma uregulowania na nowo relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Skutki Brexitu w zakresie wymiany handlowej mogą się okazać bardziej dotkliwe dla Wielkiej Brytanii niż Unii Europejskiej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza potencjalnych skutków secesji Zjednoczonego Królestwa, ważnych nie tylko dla wymiany handlowej, lecz również innych sektorów gospodarki UE, i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia wystąpienia możliwego procesu dezintegracji stanowi jeden z obszarów badań, które mogą się okazać istotne w najbliższym okresie.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is an attempt to determine conditions and identification potential effects for the European Union’s and Great Britain’s trade, which are to be a result of starting the procedure of leaving the EU by this country. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Problems brought up in the article required preliminary research of the subject literature and making a critical analysis of the gathered materials. Examining changes in trade with goods between the EU and Great Britain, carried at using basic statistical indicators and data obtaining from the Eurostat, ITC and WTO. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point for the discussion is Brexit as the phenomenon being able to trigger the disintegration of the EU. The presentation of this phenomenon was based on chosen theoretical concepts. Hereinafter a procedure of withdrawing of the UK from the European Union and likely conditions of regulating trade between these entities were discussed. Potential effects of Brexit for trade with goods were analyzed in the last part of the paper. RESEARCH RESULTS: Potential effects of Brexit can have a much wider impact, not only for direct trade relations between the European Union and the United Kingdom. Brexit may also cause deepening disintegration processes in the EU. The deep and comprehensive free trade agreement will probably be chosen, as the form of regulating the relations between the United Kingdom and the European Union after Brexit. Brexit’s effects in the mutual trade can turn out to be severer for Great Britain than the European Union. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The analyzing the potential effects of the United Kingdom’s withdrawal from the EU is important not only for the trade aspects, but also for other sectors of the EU’s economy. The research on the process of disintegration and its potential effects can turn out to be essential in the nearest period as well.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
69-89
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cab03336-b35e-42df-b3bf-4719953be219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.