PL EN


2012 | 24 | 93-102
Article title

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Content
Title variants
EN
Economic Crisis and the Inflow of Foreign Direct Investment to Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Światowy kryzys gospodarczy spowodował, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne uległy znacznym spadkom. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w zmniejszeniu się zdolności firm do inwestowania głównie z powodu ograniczonego dostępu do środków finansowych zarówno własnych (zmniejszone zyski), jak i obcych (wyższe koszty pozyskania kapitału) oraz spadku skłonności do inwestowania pozostającej pod silnym wpływem negatywnych perspektyw gospodarczych. Należy pamiętać, że wielkość napływu BIZ zależy od szeroko pojętej atrakcyjności inwestycyjnej kraju, która ma charakter wieloczynnikowy. Dlatego, aby zachować już istniejący poziom BIZ w Polsce pożądana jest odpowiednia polityka gospodarcza, wprowadzenie korzystnych warunków działalności dla inwestorów zagranicznych, a to w efekcie wpłynie na utrzymanie rozwoju istniejących i napływ nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
EN
The global economic crisis has caused that foreign direct investment has been substantially falling. The reasons for this may be due to the reduction in the ability of companies to invest mainly due to limited access to their own financial resources (reduced profits) as well as to the foreign (the higher cost of capital) and a decline in the willingness to invest remaining heavily influenced by the negative economic perspectives. FDI inflow depends on the broad investment attractiveness of the country, which is multifactorial. Therefore, to maintain an existing level of FDI in Poland, it is necessary to conduct appropriate economic policies, introduce favorable business conditions for foreign investors and this will result in maintenance of development of the existing and in inflow of new foreign direct investment
Year
Volume
24
Pages
93-102
Physical description
Contributors
References
 • Aluwihare D., Tynel P., 2011, Raport Ernst & Young, pt. „Nowe otwarcie” – Atrakcyjność inwestycyjna Europy.
 • Ashoka M., 2010, Foreign Capital Flows and Growth: Is Europe Different?, Published in Expansión, Spain.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski, 2006, pod red. T. Kalinowskiego, Ekspertyza wykonana w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz dofinansowana przez: Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Siemens Sp. z o.o, Gdańsk.
 • European attractiveness survey 2011, Restart, Ernst&Young’s.
 • Global and Regional Trends of FDI Outflows in 2010, 2011, Global Investment Trends Monitor, No. 6, April.
 • Global and Regional Trends of FDI Outflows in 2010, 2011, Global Investment Trends Monitor, No. 5, January.
 • Goncalves E., Karkkainen A., 2010, Foreign direct investment flows hit by the crisis, Economy and finance, Eurostat, Statistics in Fokus, 29/2010.
 • OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth edition 2008, OECD.
 • Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • World Investment, prospects survey 2007–2009, 2009, UNCTAD.
 • World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Developmen, 2011, UNCTAD.
 • Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg, skutki, 2009, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu.PL Wydawnictwa fachowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cac6b2ed-0d84-460a-8987-4b839e60fcd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.