PL EN


2013 | 3 (24) | 63-74
Article title

Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych

Content
Title variants
Behavioural aspects of the evolution of rating agencies functions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article refers to the issue of rating and the work of rating agencies with regard to the results of global economic crisis. The discussion has been made on the basis of behavioral current. The thesis of this article has been constituted by a view referring to the rating agencies functions evolution within the space of time as a natural effect adaptable to variable environment conditions. Research hypothesis in the present study has been constructed in the following way: the occurrence of the economic crisis has been a determinant influencing the change and expansion of rating agencies functions. The objectives of this article include the explanation of meaning and the shares of rating agencies and rating in global economic crisis, the indication of macroeconomic functions of rating and the analysis of these functions’ evolution. Yet another aim of the study has been to reveal the meaning of a “soft factor” in market mechanisms by the explanation of heuristics essence in a decision- making process on the example of rating agencies’ work. The dissertation is divided into four chapters preceded by introduction. Each chapter corresponds to subsequent established objective. A crucial part of the study is showing the meaning of behavioral inclinations in the work of rating agencies. The examination of their meaning has been narrowed to the description of decision-making heuristics. The method used in the paper is a theoretical analysis and a compilation of previous research in the field on the basis of literature study. The most important conclusions comprised in the present article focus around the significant meaning of extra economic factors (including the behavioral ones) which form market users’ decisions and concern the role and shares of rating agencies in crisis causal processes. The issue raised seems to be essential because of two reasons: the study expands academic achievements in the scope of rating agencies functioning with new elements, and a demand for rating opinions appears to increase along with the development of financial markets.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, Materiały i Studia 208, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 • Bednarz J., Wpływ ratingu zewnętrznego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 125, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 • Brzezicka J., Wiśniewski R., Homo oeconomicus and Behavioral Economics (artykuł w recenzji w Contemporary Economics).
 • Brzezicka J., Wiśniewski R., Price bubble in the real estate market – behavioral aspects (artykuł w recenzji w Cambridge Journal of Economics).
 • Brzozowska K., Kryteria oceny ratingowej transakcji sekurytyzacyjnych, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych: teoria i praktyka. Materiały konferencyjne, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004.
 • Blanchard O., The crisis: basic mechanisms, and appropriate policies, IMF Working Paper no. 80, 2009. Bootle R., The Trouble with Markets. Saving Capitalism from Itself, Nicholas Brealey Publishing, London 2009.
 • Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Materiały i Studia zeszyt 165, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
 • Czerwińska A., Psychologiczne aspekty kryzysu finansowego, [w:] K. Piech (red.), Kryzysy i światowe recesje: teoria, historia, przykłady, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2012.
 • Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Glinka K., Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych, [w:] A. Wojtyna (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2011.
 • Grabińska B., Grabiński K., Agencje ratingowe a kryzys finansowy na rynku subprime, Zeszyty Naukowe PTE nr 10, Warszawa 2011.
 • Grodzieński L., Agencje ratingowe pod specjalnym nadzorem, „Gazeta Bankowa” 2011, nr 9.
 • Jankowski M., Rating doskonały, „Gazeta Bankowa” 2008, nr 19.
 • Jurowski A., Zegadło P., Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank” 2009, nr 1(38).
 • Kahneman D., Tversky A., On the psychology of prediction, ,,Psychological Review” 1973, vol. 80, no. 4.
 • Kalasińska M., Ryzyko w procesie sekurytyzacji, „Finansowanie Nieruchomości” 2011, nr 26 (01).
 • Katz J., Salina E., Stephanou C., Crisis response: credit rating agencies, The World Bank Group no. 8, October 2009.
 • Klejn D., ABC ratingu, „Bankier” 1997, nr 11.
 • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41(6).
 • Miętus R., Po kapitał z ratingiem, „Bank” 2010, nr 9.
 • Mika A., Działalność agencji ratingowych a kryzys subprime, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2010, nr 2.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E., Rating jako element oceny wstępnej sytuacji finansowej banków, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Pauka M., Agencje ratingowe na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 974, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Pietruk M., Agencje ratingowe – ocena instytucji w perspektywie kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 roku, [w:] A. Matysek-Jędrych (red.), Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Pniewska K., Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polski sektor finansowy, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Reakcje rynku na kryzys finansowy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011. Pyka I., Ryzyko kredytowe w procesie sekurytyzacji aktywów przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 974, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Raport Gazety Bankowej. Rating – na marginesie, „Gazeta Bankowa” 2003, nr 2.
 • Renigier-Biłozor M., Wiśniewski R., Rating rynku nieruchomości – analiza teoretyczna, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości nr 20 (2), 2012.
 • Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Solarz S., Rating − nowe słowo i nowe zjawisko w bankowości i finansach, „Bank i Kredyt” 1996, nr 7-8.
 • Stephan E., Die Rolle von Urteilsheuristiken bei Finanzentscheidungen, [w:] L. Fischer, Kutsch T., Stephan E. (red.), Finanspsychologie, München 1999.
 • Stolińska B., Rozwijająca się spirala kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, „Świat Nieruchomości” 2008, nr 65.
 • Sunstein C.R., Thaler R.H., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 2009a, nr 40(4).
 • Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009b.
 • Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
 • Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Tversky A., Kahneman D., Judgement under uncertainty: heuristics and biases, ,,Science” 1974, nr 185.
 • Wierus K., Ekspansja monetarna i bańki spekulacyjne jako wewnętrzne przyczyny kryzysu, [w:] K. Piech, K. Wierus (red.), Ostatni światowy kryzys finansowy: przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2012.
 • Wojtyna A., Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego – duża odporność czy podatność?, [w:] A. Wojtyna (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2011.
 • Wrzosek P., Ocena ratingów na polskim rynku obligacji pozaskarbowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1176, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011.
 • Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Zielonka P., Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cac8ab88-0969-49fb-be57-9ca3f9b0e9f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.