Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | Volume 4 | Issue 1 June 2019 | 57-72

Article title

Zróżnicowanie metod zarządzania projektami informatycznymi jako źródło przewag konkurencyjnych

Authors

Content

Title variants

EN
Diversification of project management methods as a source of competitive advantages

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Motywacja: Motywacją do podjęcia tematu była chęć zwrócenie uwagi na mankamenty oraz walory poszczególnych koncepcji, w szczególności grupy metodyk zwinnych oraz tradycyjnych dla projektów informatycznych. Cel: Głównym celem jest wykazanie statystycznej opłacalności migracji do metodyk lepiej dopasowanych w przypadku branży adaptacyjnej, w jakiej operują przedsiębiorstwa wytwarzające oprogramowanie. Celem szczegółowym jest wykazanie pozytywnych zależności, w przypadku prawidłowego doboru koncepcji zarządzania do oczekiwań klienta oraz zespołu projektowego. Materiały i metody: Wnioski opracowano na podstawie analizy porównawczej grupy metodyk, a także przez weryfikację badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo Scott Ambler + Associates. Wyniki: W konkluzji stwierdzono przede wszystkim, że nie ujmując tradycyjnemu podejściu do zarządzania, nie wpisuje się ono do kanonu nowoczesnych i adaptacyjnych technik, które sprostałyby wymaganiom stawianym w dobie globalizacji przez elastyczne projekty informatyczne. Ponadto, na podstawie analizy odpowiedzi respondentów, można dostrzec, jak drastycznie zmiana podejścia do całego cyklu projektowego wpływa na prawdopodobieństwo sukcesu oraz niweluje nieporozumienia na linii klient-wykonawca.
EN
Motivation: The motivation to raise the issue was to draw attention to disadvantages as and advantages of various project management concepts, in particular the group of agile and traditional methodologies within information technology (IT) projects. Aim: The aim was to demonstrate the statistical profitability of migration to the methodologies better suited for the adaptive industry in which the software-producing enterprises operate. The detailed aim was to show positive dependencies, if the management concept is correctly selected to meet the expectations of the client and the project. Materials and methods: The conclusions were based on a comparative analysis of a group of methodologies, as well as a verification of the research carried out by Scott Ambler + Associates company. Results: The conclusion was that the traditional approach to project management does not fit into the canon of modern and adaptive techniques, that would meet the requirements set in the era of globalization by flexible IT projects. In addition, the analysis of responses provided by the respondents shows how drastically a change in approach to the entire project cycle affects the probability of success and reduces misunderstandings between client and contractor.

Journal

Year

Volume

Pages

57-72

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Dorette, J. (2011). Comparing Agile XP and Waterfall software development processes in two start-up companies. Nieopublikowana praca magisterska. Chalmers University of Technology, Szwecja.
 • Glabiszewski, W. (2004). Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4.
 • Harvard Business School Publishing. (2016). Agile practice: the competitive advantage for a digital age. Pobrane 17.04.2019 z: https://hbr.org.
 • Hedeman, B., i Seegers, R. (2009). PRINCE2 2009 edition: a pocket guide. Pobrane 17.04.2019 z https://vanharen.net.
 • Kolm, A. (2019). Geneza i istota zarządzania projektami. Pobrane 17.04.2019 z http://zarzadzanieprojektami.it.
 • Kopczyński, T. (2014). Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(9).
 • Koszlajda, A. (2010). Zarządzanie projektami IT: przewodnik po metodykach. Gliwice: Helion.
 • Lachiewicz, S., i Matejuna, M. (2007). Problemy współczesnej praktyki zarządzania, tom 1. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • Lyngso, S. (2014). Agile strategy management: techniques for continuous alignment and improvement. Boca Raton: CRC Press.
 • Łabuda, W. (2015). Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 13. doi:10.26348/znwwsi.13.57.
 • Mariani, M., i Mattix, T. (2013). Scale agile throughout the enterprise: a PwC point of view. Pobrane 17.04.2019 z https://docplayer.net.
 • Oliński, M. (2016). Zarządzanie projektami. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWN.
 • Paymo Academy. (2018). Project management methods, methodologies, and frameworks: a guide for beginners. Pobrane 17.04.2019 z https://www.paymoapp.com.
 • Pietras, P., i Szmit, M. (2003). Zarządzanie projektem: wybrane metody i techniki. Łódź: Horyzont.
 • Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge. Pobrane 17.04.2019 z http://dinus.ac.id.
 • Sadowski, A., i Zajdel, M. (2009). Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu. Studia Prawno-Ekonomiczne, 80.
 • Scott Ambler + Associates. (2013). IT project success rates: survey results. Pobrane 17.04.2019 z http://www.ambysoft.com.
 • Stankiewicz, M. (1999). Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-caccd064-acd2-41a7-9fbd-65d4cd55174a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.